cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Tsho [TXO]
1▲ 1 ▼ 0
On hold 21 words Tsho
Txoov
[tsooⱱ]*
Registered by milosci on 27 March 2014
Language type A priori
Species Human/humanoid
Sample of TshoCan't find any yet.
Latest vocabulary
hnozpyou
dhamadjbad
choovnback
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarPost-
Alveolar
RetroflexPalatalVelarUvularGlottal
Nasal m         ɲ ɲ̥ ŋ    
Plosive p pʰ   t tʰ   ʈ ʈʰ c cʰ k kʰ q qʰ  
Fricative   f   ʃ ʒ   ç     h
Affricate       t͡ʃ t͡ʃʰ          
Approximant           j      
Flap                
Blends mp mpʰ pl mpl ʔt ʔtʰ ts nts ntsʰ ɳʈ ɳʈʰ ɲtʃ ɲtʃʰ ɲc ɲcʰ ŋk ŋkʰ
ɴq ɴqʰ ml̥ phlʰ
VowelsFrontBack
Close i ɯ u
Close-mid e [ẽ] o [õ]
Open-mid [ɛ̃] [ɔ̃]
Open a  
Polyphthongs ia aj aw ua
Orthography
Below is the orthography for Tsho. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 TshoOrthography
Aa/a/AI ai/aj/AU au/aw/AW aw/aɯ/Cc/c/CH ch/cʰ/Dd/ʔt/Ee/e/EE ee[ɛ̃], [ẽ]Ff/f/
Gg/ŋ/Hh/h/HM hm/m̥/HML hml/ml̥/HNY hny/ɲ̥/Ii/i/IA ia/ia/Kk/k/KH kh/kʰ/Mm/m/
NC nc/ɲc/NCH nch/ɲcʰ/NK nk/ŋk/NKH nkh/ŋkʰ/NP np/mp/NPH nph/mpʰ/NPL npl/mpl/NQ nq/ɴq/NQH nqh/ɴqʰ/NR nr/ɳʈ/
NRH nrh/ɳʈʰ/NTS nts/ɲtʃ/NTSH ntsh/ɲtʃʰ/NTX ntx/nts/NTXH ntxh/ntsʰ/NY ny/ɲ/Oo/o/OO oo[ɔ̃], [õ]Pp/p/PH ph/pʰ/
PHL phl/phlʰ/PL pl/pl/Qq/q/QH qh/qʰ/Rr/ʈ/RH rh/ʈʰ/Ss/ʃ/Tt/t/TH th/tʰ/TS ts/t͡ʃ/
TSH tsh/t͡ʃʰ/TX tx/ts/TXH txh/ʔtʰ/Uu/u/UA ua/ua/Vv/ⱱ/Ww/ɯ/XY xy/ç/Yy/j/Zz/ʒ/
✖ Unknown alphabetical order
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 30-May-20 18:53 | Δt: 167.892ms