cws
Greetings Guest
Singles in your area
Help out CWS to prevent the need for annoying ads by donating.
[donate]
home > profile > view_language
Ksosuios [UOS]
0▲ 0 ▼ 0
New 1 word Ksosuios
Ksosuios
[ksosuios]*
Registered by Camera244 on 26 February 2017
Language type Artistic Language (Artlang)
Species Human/humanoid
Sample of KsosuiosCan't find any yet.
Latest vocabulary
ksosuiosnplaceholder
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
PalatalVelarUvularGlottalOther
Nasal         ŋ̩      
Plosive p     t   [c]1 [ɟʷ]2 k [q]3 [qʰ]4 [ɢʷ]5 ʔ  
Fricative   f θ s ʃ   [x]6   h  
Affricate   [p̪f]7 d̪ð d͡z d͡ʒ         [t͡ɬ]8
Lateral approximant       l   [ʎʷ]9        
Lateral fricative       [ɬ]10 [ɮʷ]11            
Approximant                   ɥ [ɥ:]12
Flap       ɾ            
Blends tp [tpʰ]13 kp [kpʰ]14 ʔp [ʔpʰ]15 fp [fpʰ]16 θp [θpʰ]17 sp [spʰ]18 ʃp19 [ʃpʰ]20 hp kt [ktʰ]21 ʔt [ʔtʰ]22
ft [ftʰ]23 θt [θtʰ]24 st [stʰ]25 ʃt [ʃtʰ]26 ht tk [tkʰ]27 ʔk [ʔkʰ]28 θk [θkʰ]29 sk [skʰ]30 ʃk [ʃkʰ]31
hk [fx]32 [θx]33 [sx]34 [ʃx]35 [lx]36 [ʝx]37 tf kf ʔf
hf lf [ʝβ]38 ʔθ [ʝɟ]39
ps ts ks ʔs fs θs ʃs hs ls
ʔʃ θʃ [px]40 [tx]41
ʔh [fj]42 [θj]43 [sj]44 [ʃj]45 lh pl kl ʔl fl
θl sl ʃl [ʝʎ]46 ʔɥ θɥ
ʃɥ ʔɾ θɾ ʃɾ
ʝɹ ktp ʔtp stp ʃtp htp ʔkp cp ʔfp
hfp ʔθp hθp tsp ksp ʔsp fsp θsp ʃsp hsp
tʃp kʃp ʔʃp fʃp θʃp sʃp hʃp xp ʔpt spt
ʃpt hpt ʔkt θkt ʔft hft ʔθt hθt pst kst
ʔst fst ʃst hst pʃt kʃt ʔʃt fʃt sʃt hʃt
xt ʔpk spk ʃpk hpk ʔtk stk ʃtk htk ck
ʔfk hfk pθk ʔθk hθk psk tsk ʔsk fsk θsk
ʃsk hsk pʃk tʃk ʔʃk fʃk θʃk sʃk hʃk hʃx
tp̪f kp̪f ʔp̪f θp̪f sp̪f ʃp̪f hp̪f ktf ʔtf stf
ʃtf htf tkf ʔkf hkf cf pθf kθf ʔθf hθf
psf tsf ksf ʔsf θsf ʃsf hsf pʃf tʃf kʃf
ʔʃf θʃf sʃf hʃf xf tpθ kpθ ʔpθ fpθ spθ
ʃpθ hpθ ktθ ʔtθ ftθ stθ ʃtθ htθ tkθ ʔkθ
hkθ tfθ kfθ ʔfθ hfθ psθ tsθ ksθ ʔsθ fsθ
ʃsθ hsθ pʃθ tʃθ kʃθ ʔʃθ fʃθ sʃθ hʃθ
tps kps ʔps fps θps ʃps hps kts ʔts fts
θts ʃts hts tks ʔks θks ʃks hks tfs kfs
ʔfs hfs pθs tθs kθs ʔθs hθs xs tpʃ kpʃ
ʔpʃ fpʃ θpʃ spʃ hpʃ ktʃ ʔtʃ ftʃ θtʃ stʃ
htʃ tkʃ ʔkʃ θkʃ skʃ hkʃ tfj kfj ʔfj pθj
tθj kθj ʔθj psj tsj ksj ʔsj fsj θsj ʃsj
pʃj tʃj kʃj ʔʃj fʃj θʃj sʃj tpl kpl ʔpl
fpl θpl spl ʃpl hpl tkl ʔkl θkl skl ʃkl
hkl p̪fl tfl kfl ʔfl hfl pθl tθl kθl ʔθl
hθl psl tsl ksl ʔsl fsl θsl ʃsl hsl pʃl
tʃl kʃl ʔʃl fʃl θʃl sʃl hʃl xl tpɥ kpɥ
ʔpɥ fpɥ θpɥ spɥ ʃpɥ hpɥ ktɥ ʔtɥ ftɥ θtɥ
stɥ ʃtɥ htɥ tkɥ ʔkɥ θkɥ skɥ ʃkɥ hkɥ tfɥ
kfɥ ʔfɥ hfɥ tθɥ kθɥ ʔθɥ hθɥ tpɾ kpɾ ʔpɾ
fpɾ θpɾ spɾ ʃpɾ hpɾ ktɾ ʔtɾ ftɾ θtɾ stɾ
ʃtɾ htɾ tkɾ ʔkɾ θkɾ skɾ ʃkɾ hkɾ p̪fɾ tfɾ
kfɾ ʔfɾ hfɾ pθɾ tθɾ kθɾ ʔθɾ hθɾ ktɬ ʔtɬ
ftɬ θtɬ stɬ ʃtɬ htɬ [tpx]47 [kpx]48 [spx]49 [ʃpx]50 [hpx]51
[ktx]52 [stx]53 [ʃtx]54 [htx]55 tq θq sq ʃq hq tfx
kfx hfx pθx kθx hθx psx tsx ksx fsx θsx
ʃsx hsx pʃx tʃx kʃx fʃx θʃx sʃx
 1. allophone of /tʔ/
 2. allophone of /tʔɥ/
 3. allophone of /kʔ/
 4. allophone of /kʔh/
 5. allophone of /kʔɥ/
 6. allophone of /kh/
 7. allophone of /pf/
 8. allophone of /tl/
 9. allophone of /lɥ/
 10. allophone of /hl/
 11. allophone of /hɥ/
 12. allophone of /ɥh/
 13. allophone of /tph/
 14. allophone of /kph/
 15. allophone of /ʔph/
 16. allophone of /fph/
 17. allophone of /θph/
 18. allophone of /sph/
 19. allophone of /ʃp/
 20. allophone of /ʃph/
 21. allophone of /kth/
 22. allophone of /ʔth/
 23. allophone of /fth/
 24. allophone of /θth/
 25. allophone of /sth/
 26. allophone of /ʃth/
 27. allophone of /tkh/
 28. allophone of /ʔkh/
 29. allophone of /θkh/
 30. allophone of /skh/
 31. allophone of /ʃkh/
 32. allophone of /fʔ/
 33. allophone of /θʔ/
 34. allophone of /sʔ/
 35. allophone of /ʃʔ/
 36. allophone of /lʔ/
 37. allophone of /ɥʔ/
 38. allophone of /ɥf/
 39. allophone of /ɥθ/
 40. allophone of /ph/
 41. allophone of /th/
 42. allophone of /fh/
 43. allophone of /θh/
 44. allophone of /sh/
 45. allophone of /ʃh/
 46. allophone of /ɥl/
 47. allophone of /tpʔ/
 48. allophone of /kpʔ/
 49. allophone of /spʔ/
 50. allophone of /ʃpʔ/
 51. allophone of /hpʔ/
 52. allophone of /ktʔ/
 53. allophone of /stʔ/
 54. allophone of /ʃtʔ/
 55. allophone of /htʔ/
VowelsFrontBack
Close i y1 ɯ2 u
Close-mid e ø3 ɤ4 o
Open-mid ɛ œ5  
Open a ɶ6  
 1. ablaut
 2. ablaut
 3. ablaut
 4. ablaut
 5. ablaut
 6. ablaut
Orthography
Below is the orthography for Ksosuios. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 KsosuiosOrthography
'/ʔ/Aa/a/ß/ʃs/Ää/ɶ/1Ëë/ø/2ËH ëh/œ/3Ïï/y/4Ðð/d̪ð/Öö/ɤ/5Úú/ɥ/Üü/ɯ/6
Þþ/θ/Cc/tʃ/Dd/d͡z/Ee/e/EH eh/ɛ/Ff/f/Hh/h/Ii/i/Kk/k/Ll/l/Mm/m̩/
Nn/n̩/Oo/o/Pp/p/Rr/ɾ/Ss/s/SL sl/sl/Tt/t/Uu/u/Ńń/ŋ̩/Šš/ʃ/Žž/d͡ʒ/
✖ Unknown alphabetical order
 1. ablaut
 2. ablaut
 3. ablaut
 4. ablaut
 5. ablaut
 6. ablaut
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 16-Oct-19 14:53 | Δt: 240.4499ms