cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Akavati [VAKI]
0▲ 0 ▼ 0
New 71 words
[view flag info]
Akavati
Ankaavaṭhomi
[aᵑka:vaʈʰomi]
Registered by [Deactivated User] on 7 December 2021
Language type Artistic Language (Artlang)
Species Human/humanoid
Sample of AkavatiCan't find any yet.
Latest vocabulary
mahaviravwrite
akaśnmountain
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarPost-
Alveolar
RetroflexPalatalVelarGlottal
Nasal m   n   ɳ   ŋ  
Plosive p ᵐp pʰ b bʱ ᵐb   t ⁿt tʰ d dʱ ⁿd   ʈ ʈʰ ɖ ɖʱ   k ᵑk g ᵑg  
Fricative   v s ⁿs ʃ ⁿʃ ʂ   ɣ [ɣ:]1 h [h:]2
Affricate     t͡s ⁿt͡s t͡sʰ d͡ʒ d͡ʒʱ ⁿd͡ʒ        
Lateral approximant     l   ɭ      
Approximant         ɻ j    
Trill     r          
  1. Only used when gliding between consonants, allophone of /ɣ/
  2. Only used when gliding between consonants, allophone of /h/
VowelsFrontBack
Close i i: u u:
Close-mid   o o:
Open a a:  
Orthography
Below is the orthography for Akavati. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 AkavatiOrthography [edit]
Aa/a/AA aa/a:/Bb/b/BH bh/bʱ/Cc/t͡s/CH ch/t͡sʰ/Ḍḍ/ɖ/Dd/d/ḌH ḍh/ɖʱ/DH dh/dʱ/Ǵǵ/ɣ/
Gg/g/Hh/h/Ii/i/II ii/i:/Jj/d͡ʒ/JH jh/d͡ʒʱ/Kk/k/Ll/l/Ḷḷ/ɭ/Mm/m/MB mb/ᵐb/
MP mp/ᵐp/Ṇṇ/ɳ/Ññ/ŋ/Nn/n/NC nc/ⁿt͡s/ND nd/ⁿd/NG ng/ᵑg/NJ nj/ⁿd͡ʒ/NK nk/ᵑk/NŚ nś/ⁿʃ/NS ns/ⁿs/
NT nt/ⁿt/Oo/o/OO oo/o:/Pp/p/PH ph/pʰ/Rr/r/Ṛṛ/ɻ/Ss/s/Śś/ʃ/Ṣṣ/ʂ/Tt/t/
Ṭṭ/ʈ/TH th/tʰ/ṬH ṭh/ʈʰ/Uu/u/UU uu/u:/Vv/v/Yy/j/
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 31-Jan-23 04:14 | Δt: 231.3368ms