cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Vichetsot [VCE]
1▲ 1 ▼ 0
Progressing 262 words
[view flag info]
Vichetsot
Uičecot
[uit͡ʃet͡sɔt]
Registered by [Deactivated User] on 21 August 2015
Language type A priori
Species Human/humanoid
Sample of Vichetsot[view] Ŧkêðizu zêk uza, biðêčilə zêk bis.

I was going to punch you, but I'm holding wine.
[view all texts]
Latest vocabulary
ḑêöⱡntentacle
Language family relationships
Language treeIsolates
 ⤷ Isolate languages
  ⤷  Vichetsot
[view] About IsolatesThis is a family for isolate languages.
Phonology
ConsonantsBilabialDentalAlveolarPost-
Alveolar
Labio-
velar
VelarUvularOther
Plosive p b t d     k g    
Fricative   θ ð s z ʃ ʒ     χ ʁ  
Affricate   t̪͡θ d̪͡ð t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ       t͡ɬ d͡ɮ
Lateral fricative     ɬ ɮ          
Approximant         [w]1      
  1. allophone of /u/
VowelsFrontNear-
front
CentralNear-
back
Back
Close i       u
Near-close   ɪ   ʊ  
Close-mid e       o
Mid     ə    
Open-mid ɛ œ       ʌ ɔ
Open a [ɶ]1       ɑ ɒ
  1. allophone of /œ/
Orthography
Below is the orthography for Vichetsot. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 VichetsotOrthography [edit]
Aa/a/Ää/ɑ/Ââ/ɒ/Bb/b/Čč/t͡ʃ/Cc/t͡s/Dd/d/Ďď/d̪͡ð/Ḑḑ/d̪/Êê/ɛ/
Ee/e/Ĝĝ/ʁ/Gg/g/Ii/i/Îî/ɪ/Jj/d͡z/Kk/k/Ll/ɬ/Ļļ/t͡ɬ/Öö/œ/, [ɶ]
Oo/ɔ/Ôô/o/Pp/p/Ss/s/Šš/ʃ/Ťť/t̪͡θ/Tt/t/Țț/t̪/Ûû/ʌ/Uu/u/, [w]
Üü/ʊ/Žž/ʒ/Zz/z/Ðð/ð/Ŧŧ/θ/Əə/ə/Ƚƚ/ɮ/Ɉɉ/d͡ʒ/Ⱡⱡ/d͡ɮ/Ⱪⱪ/χ/
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 20-Jun-24 04:59 | Δt: 572.886ms