cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Vichetsot [VCE]
1▲ 1 ▼ 0
Progressing 262 words
[view flag info]
Vichetsot
Uičecot
[uit͡ʃet͡sɔt]
Registered by LawOfTheSeas on 21 August 2015
Language type A priori
Species Human/humanoid
Sample of Vichetsot[view] Ŧkêðizu zêk uza, biðêčilə zêk bis.

I was going to punch you, but I'm holding wine.
[view all texts]
Latest vocabulary
ḑêöⱡntentacle
Language family relationships
Language treeIsolates
 ⤷ Isolate languages
  ⤷  Vichetsot
[view] About IsolatesThis is a family for isolate languages.
Phonology
ConsonantsBilabialDentalAlveolarPost-
Alveolar
Labio-
velar
VelarUvularOther
Plosive p b t d     k g    
Fricative   θ ð s z ʃ ʒ     χ ʁ  
Affricate   t̪θ d̪ð t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ       t͡ɬ d͡ɮ
Lateral fricative     ɬ ɮ          
Approximant         [w]1      
  1. allophone of /u/
VowelsFrontNear-
front
CentralNear-
back
Back
Close i       u
Near-close   ɪ   ʊ  
Close-mid e       o
Mid     ə    
Open-mid ɛ œ       ʌ ɔ
Open a [ɶ]1       ɑ ɒ
  1. allophone of /œ/
Orthography
Below is the orthography for Vichetsot. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 VichetsotOrthography
Aa/a/Ââ/ɒ/Ää/ɑ/Êê/ɛ/Îî/ɪ/Ðð/ð/Ⱡⱡ/d͡ɮ/Ⱪⱪ/χ/Ôô/o/Öö/œ/, [ɶ]
Ḑḑ/d̪/Ûû/ʌ/Üü/ʊ/Bb/b/Cc/t͡s/Dd/d/Ee/e/Ɉɉ/d͡ʒ/Əə/ə/Țț/t̪/
Gg/g/Ii/i/Jj/d͡z/Kk/k/Ll/ɬ/Oo/ɔ/Pp/p/Ss/s/Tt/t/Uu/u/, [w]
Zz/z/Šš/ʃ/Ťť/t̪θ/Ŧŧ/θ/Žž/ʒ/Čč/t͡ʃ/Ďď/d̪ð/Ƚƚ/ɮ/Ĝĝ/ʁ/Ļļ/t͡ɬ/
✖ Unknown alphabetical order
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 20-Feb-20 04:08 | Δt: 149.9331ms