cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Viedhoźan [VOD]
2▲ 2 ▼ 0
Typology Functional 398 words
[view flag info]
Viedhoźan
Viedhoźan
[vjɛ.ðʊ.ʒan]
Registered by [Deactivated User] on 12 April 2021
Language type Other
Place & SpeakersViedhoźan is spoken by a population of around 45,000,000 .
Species Human/humanoid
About Viedhoźan
Viedhoźan


Viedhoźan is spoken natively as an L1 by around 45,000,000 people in the country of Viedhauźe and as an L2 mainly in the countries of Wagaúe and Meacieauci. Standard Viedhoźan is an amalgamation of a two major dialects; the dialect of the province Ieha, and the dialect of the province Lobhoźauźe, also known as "The Capitolects" as they are home to the two most influential former capitols of the ancient Ítha Empire, who spoke Íthasran, the parent to all modern, living languages of the Dápos branch of the Gwédga Language Family.


Miehravos ren feguvad mes hravos dźech frád hravos, ren cuhauzun chovozun frávongod cuvad ngaus dźech Chrevre frávos, fauc fezhavádhun mielutsru muhovren salnen biedhavre valogoś, gvelovád voch frádziedlach vaurgof, mes raźegof, źaźhafrogof fauc sangaźef. Lieváźer biedhangod, hem lievámereźer heras muhongun. Cuvad biedha mes fierdzgof, valomo lohavrem gveclálong ruc śhafro vaurgof.


mjɛ.hɾ̥a.vʊs rɛn fɛ.gʊ.va mɛs hɾ̥a.vʊs rɛn kʊ.ha͡u.zʊn kʊ.vʊ.zʊn fɾ̥o.vʊŋ.ʊ kʊ.va ŋa͡us d͡ʒɛ kɾ̥ɛ.vɾɛ fɾ̥o.vʊs fa͡u fe.zʱa.vo.ðʊn mjɛ.lʊ.t͡ʃɾʊ mʊ.hʊ.vɾɛn sal.nɛn bjɛ.ða.vɾɛ va.lʊ.gʊʃ gvɛ.lʊ.vo vʊ fɾ̥o.d͡ʒɛ.d͡ʒa va͡ur.gʊf mɛs ra.ʒɛ.gʊf ʒa.ʒʱa.fɾ̥ʊ.gʊf fa͡u saŋ.a.ʒɛf ljɛ.vo.ʒɛr bjɛ.ðaŋ.ʊ hɛm ljɛ.vo.mɛ.rɛ.ʒɛr hɛ.ras mʊ.hʊŋ.ʊn kʊ.va bjɛ.ða mɛs fjɛd͡ʒ.gʊf va.lʊ.mʊ lʊ.ha.vɾɛm gvɛ.t͡ʃo.lʊŋ rʊ ʃʰa.fɾ̥ʊ va͡ur.gʊf


In a time where time was not as it is, when the seas churned with a rage rivaling that of Chrec's rage, and the feet of the gods still trampled earth's grass, there lived a feeble vagrant, unlucky, crude and vile, unfavored by the world, but soon to be favored by the gods. The world was in danger, the existance of everything hung in the balance.
Sample of Viedhoźan[view] "Fáźdavec bar mulamiem dzaumazas; ieredhe femiel tsrubharuvre vározmo."

"I always like going South; somehow, it feels like going downhill." -Treebeard the Ent, Lord of the Rings: The Two Towers
[view all texts]
Latest vocabulary
Crocnfrog
Ghauznumadpbefore
Language family relationships
Language treeGwédga
 ⤷  Proto-Gwédga
  ⤷ Proto-Dákwos
   ⤷  Íthasran
    ⤷  Viedhoźan
 
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
PalatalVelarGlottal
Nasal m     n     ŋ  
Plosive b     d     k g  
Fricative   f fʰ v vʱ ð s sʰ z zʱ ʃ ʃʰ ʒ ʒʱ   ɣ h
Affricate         t͡ʃ d͡ʒ      
Lateral approximant       l        
Approximant           j    
Trill       r [r̥]1        
Flap       ɾ2 [ɾ̥]3        
  1. word-final only, allophone of /r/
  2. when proceeding voiced cosonants
  3. when proceeding voiceless consonants, allophone of /r/
VowelsFrontCentralNear-
back
Back
Near-close     ʊ  
Close-mid       o
Mid   [ə]1    
Open-mid ɛ      
Open a      
Polyphthongs au
  1. when unstressed
Orthography
Below is the orthography for Viedhoźan. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 ViedhoźanOrthography [edit]
Aa/a/, [ə]1Áá/o/AU au/au/Bb/b/Cc/k/Cl cl/t͡ʃ/Dd/d/Dh dh/ð/Dz dz/d͡ʒ/
Dź dź/d͡ʒ/Ee/ɛ/Ff/f/Fh fh/fʰ/Gg/g/Gh gh/ɣ/Hh/h/Ii/j/Ll/l/
Mm/m/Nn/n/Ng ng/ŋ/Oo/ʊ/, /o/Rr/r/, [ɾ̥]2, [r̥]3, [ɾ]4Śś/ʃ/Ss/s/Sh sh/sʰ/Śh śh/ʃʰ/
Ts ts/t͡ʃ/Tś tś/t͡ʃ/Uu/ʊ/Vv/v/Vh vh/vʱ/Źź/ʒ/Zz/z/Zh zh/zʱ/Źh źh/ʒʱ/
✖ Unknown alphabetical order [change]
  1. when unstressed
  2. when proceeding voiceless consonants
  3. word-final only
  4. when proceeding voiced consonants
Typological information for Viedhoźan

Base counting systemOctal (8)
Double negativesAmplify negative
Noun-adjective orderEither
Relative clause headGapped
Noun-relative clause orderInternally headed

▼ More information ⇋ Compare
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 05-Mar-24 07:16 | Δt: 713.6309ms