cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Old Venurnian [VYL]
2▲ 2 ▼ 0
Typology Abandoned 160 words Old Venurnian
Ʒø̄ț Venurni
[ʒœ:c venɯrni]*
Registered by Verkolle on 14 March 2017
Language type Proto-Conlang
Species Human/humanoid
Sample of Old VenurnianCan't find any yet.
Latest vocabulary
kāŗōnvbelieve
așēnvknow
adpwith
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarPost-
Alveolar
PalatalVelar
Nasal m   n   ɲ ŋ
Plosive p [pʰ]1   t [tʰ]2   c [cʰ]3 k [kʰ]4
Fricative   f v s z ʃ ʒ ç ʝ  
Affricate   t͡s t͡ʃ [c͡ç]5  
Lateral approximant     l   ʎ  
Approximant         j  
Trill     r rʲ      
 1. allophone of /p/
 2. allophone of /t/
 3. allophone of /c/
 4. allophone of /k/
 5. allophone of /c/
VowelsFrontBack
Close i i: ɯ ɯ:
Close-mid e e: o o:
Open-mid œ œ:  
Open   ɑ ɑ:
Orthography
Below is the orthography for Old Venurnian. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 Old VenurnianOrthography
Aa
atiŋa
/ɑ/
Øø
øvaca
/œ/
Ø̄ ø̄
ø̄sla
/œ:/
Cc
cōra
/t͡s/
Ee
ezōre
/e/
Ʒʒ
ʒø̄ŋe
/ʒ/
Șș
șeva
/ç/
Țț
țōza
/c/
Ɥɥ
ɥofne
/t͡ʃ/
Ff
fāŗa
/f/
Hh
hila
/pɸ/
Ii
ifta
/i/
Jj
jota
/j/
Kk
kuʒe
/k/
Ll
lehe
/l/
Mm
møʒe
/m/
Nn
nuze
/n/
Oo
oz̦ina
/o/
Pp
putra
/p/
Rr
rāce
/r/
Ss
sēļe
/s/
Tt
tesla
/t/
Uu
usne
/ɯ/
Vv
vūɥe
/v/
Xx
xota
/ʃ/
Zz
zila
/z/
Z̦ z̦
z̦inne
/ʝ/
Ņņ
ņoza
/ɲ/
Ŋŋ
ŋø̄re
/ŋ/
Ōō
ōfire
/o:/
Ŗŗ
ŗuɥa
/rʲ/
Ūū
ūkeļe
/ɯ:/
Āā
āvøņa
/ɑ:/
Ēē
ēmope
/e:/
Īī
īreva
/i:/
Ļļ
ļēʒe
/ʎ/
✖ Unknown alphabetical order
  Typological information for Old Venurnian

  Fixed stress locationSecond syllable
  Phonemic vowel lengthShort/Long
  ToneNo phonemic tone

  ▼ More information ⇋ Compare
  privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
  Viewing CWS in: English | Time now is 24-Feb-20 10:55 | Δt: 112.0501ms