cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Sergian [XIL]
1▲ 1 ▼ 0
On hold 769 words Sergian
--
[e]*
Registered by sks1996 on 7 July 2018
Language type A priori
Species Human/humanoid
Sample of SergianCan't find any yet.
Latest vocabulary
ʔarʃóinjoint
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
RetroflexPalatalLabio-
velar
VelarUvularGlottalOther
Nasal m ɱ   n     ɲ   ŋ      
Plosive p b       ʈ ɖ c   k g   ʔ  
Fricative   f v   s ʃ ʒ ʂ ç   ɣ   h ɧ
Affricate p̪f b̪v     t͡ʃ d͡ʒ ʈʂ c͡ç     q͡χ   t͡ɬ
Approximant           ɻ j w       ɥ
Trill ʙ: ʙ̥:     r: r̥:                
Flap       ɾ                
Click ʘ   ǀ ǃ     ǂ          
Blends qp bz
VowelsFrontCentralBack
Close [i]1 [y]2 ɨ̞ ʉ̞  
Close-mid [e]3 [ø]4   [ɤ̝]5 [o̝]6
Open-mid ɛ̠ ɞ  
Open     [ɑ̟]7 [ɒ]8
Polyphthongs ao iu ɞʊ
 1. allophone of /ɨ̞/
 2. allophone of /ʉ̞/
 3. allophone of /ɛ̠/
 4. allophone of /ɞ/
 5. allophone of /ɨ̞/
 6. allophone of /ʉ̞/
 7. allophone of /ɛ̠/
 8. allophone of /ɞ/
Orthography
Below is the orthography for Sergian. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 SergianOrthography
Aa/ɛ̠/Åå/ao/Áá/aɪ/Bb/b/BB bb/ʙ:/B̪͡V b̪͡v/b̪v/B͡Z b͡z/bz/Cc/c/Çç/ç/C͡Ç c͡ç/c͡ç/Dd/d̪/
D͡Ʒ d͡ʒ/d͡ʒ/Ff/f/Gg/g/Hh/h/Ii/ɨ̞/Íí/iɪ/Jj/j/Kk/k/Ll/t͡ɬ/Mm/m/M̥ m̥/ʘ/
Nn/n/N̥ n̥/ǀ/Oo/ɞ/Óó/ɞʊ/Pp/p/PP pp/ʙ̥:/P̪͡F p̪͡f/p̪f/P͡Ʃ p͡ʃ/pʃ/Q͡P q͡p/qp/Q͡Χ q͡χ/q͡χ/Rr/ɾ/
RR rr/r:/R̥ r̥/ǃ/R̥R r̥r/r̥:/Ss/s/Tt/t̪/T͡Ʃ t͡ʃ/t͡ʃ/Uu/ʉ̞/Úú/uʊ/Vv/v/Ww/w/Yy/ɥ/
Ŋŋ/ŋ/Ɖɖ/ɖ/Ɣɣ/ɣ/Ɯɯ/iu/Ɲɲ/ɲ/Ʃʃ/ʃ/Ʈʈ/ʈ/Ʈ͡ʂ ʈ͡ʂ/ʈʂ/Ʒʒ/ʒ/ɧ/ɧ/Ɱɱ/ɱ/
Ɱ̥ ɱ̥/ǂ/ɸ/pɸ/ɻ/ɻ/ʂ/ʂ/ʔ/ʔ/Ββ/bβ/
✖ Unknown alphabetical order
  privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
  Viewing CWS in: English | Time now is 24-Jun-21 06:51 | Δt: 304.3561ms