cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Xeng [XNE]
0▲ 0 ▼ 0
Progressing 1,179 words
[view flag info]
Xeng
Xeŋ
[xɛ̄ŋ]*
Registered by krhitlashing on 2 July 2019
Language type A priori
Species Human/humanoid
Sample of Xeng[view] Sashaŋekàlu zhàwekoshênánko.

Nine cats in one shark.
[view all texts]
Latest vocabulary
jakimonsweet potato
-siaffordinal affix
Language family relationships
Language treeÍkrhian
 ⤷ Proto-Íkrhian
  ⤷ Íkrhianônisíkaníɥ / Old Íkrhian
   ⤷ Middle Íkrhian
    ⤷ Late Íkrhian
     ⤷ Itanis-Xeng
      ⤷  Xeng
 
Phonology
ConsonantsBilabialAlveolarPost-
Alveolar
PalatalLabio-
velar
Velar
Nasal m n       ŋ
Plosive p b t d       k
Fricative ɸ β s z ʃ ʒ     x
Lateral approximant   l        
Approximant       j w  
Trill   r        
VowelsFrontCentralBack
Close í: ī: í ì ī ɨ́: ɨ̄: ɨ́ ɨ̀ ɨ̄ ú: ū: ú ù ū
Close-mid é: ē: é è ē    
Open-mid ɛ́: ɛ̄: ɛ́ ɛ̀ ɛ̄    
Open á: ā: á à ā    
Orthography
Below is the orthography for Xeng. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 XengOrthography
a
Aa
/ā/
b
Bb
/b/
d
Dd
/d/
e
Ee
/ɛ̄/
f
Ff
/ɸ/
i
Ii
/ī/
y
Jj
/j/
k
Kk
/k/
l
Ll
/l/
m
Mm
/m/
n
Nn
/n/
o
Oo
/ū/
p
Pp
/p/
r
Rr
/r/
s
Ss
/s/
sx
SH sh
/ʃ/
t
Tt
/t/
u
Uu
/ɨ̄/
v
Vv
/β/
w
Ww
/w/
x
Xx
/x/
z
Zz
/z/
j
ZH zh
/ʒ/
ag
Àà
/à/
Áá
/á/
eg
Èè
/ɛ̀/
Éé
/ɛ́/
ê
Êê
/ē/
ig
Ìì
/ì/
Íí
/í/
og
Òò
/ù/
Óó
/ú/
u
Ùù
/ɨ̀/
Úú
/ɨ́/
ŋ
Ŋŋ
/ŋ/
êç
Ếế
/é/
êg
Ềề
/è/
aa
AA aa
/ā:/
açaç
ÁÁ áá
/á:/
êê
ÊÊ êê
/ē:/
ee
EE ee
/ɛ̄:/
êçêç
ẾẾ ếế
/é:/
eçeç
ÉÉ éé
/ɛ́:/
ii
II ii
/ī:/
içiç
ÍÍ íí
/í:/
oo
OO oo
/ū:/
oçoç
ÓÓ óó
/ú:/
uu
UU uu
/ɨ̄:/
uçuç
ÚÚ úú
/ɨ́:/
✖ Unknown alphabetical order
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 22-Jun-21 07:24 | Δt: 534.5111ms