cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Eeyanko [XOO]
0▲ 0 ▼ 0
New 56 words
[view flag info]
Eeyanko
Akxán x̠oo eeyankó
[ʌkˈʃɐ̃ xo: e:jə̃ˈko]
Registered by Egil on 28 May 2018
Language type A priori
Species Human/humanoid
About Eeyanko A ploysynthetic language based on Lakhota and Tlingt.
Sample of EeyankoCan't find any yet.
Latest vocabulary
gispóvbecome
wónadvoutwards
wonziyóvbe good
Phonology
ConsonantsBilabialAlveolarPost-
Alveolar
PalatalLabio-
velar
VelarGlottalOther
Nasal m n       ŋ    
Plosive p b t tʼ d       k kʼ g    
Fricative   s ʃ ʒ     x h  
Affricate     t͡ʃ t͡ʃʼ         [t͡ɬ]1
Lateral approximant               ɫ
Lateral fricative   ɬ            
Approximant       j w      
  1. after fricatives, allophone of /ɬ/
VowelsFrontNear-
front
CentralNear-
back
Back
Close i: í: í       u: ú: ú
Near-close   ɪ ɪ̃: ɪ̃́: ɪ̃ ɪ̃́   ʊ ʊ̃: ʊ̃́: ʊ̃ ʊ̃́  
Close-mid e: é: é       o: ó: ó
Mid     ə̃    
Open-mid ɛ       ʌ ɔ
Near-open     ɐ̃: ɐ̃́: ɐ̃́    
Open         ɑ: ɑ́: ɑ́
Orthography
Below is the orthography for Eeyanko. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 EeyankoOrthography
Aa/ʌ/AN an/ə̃/Áá/ɑ́/ÁN án/ɐ̃́/Bb/b/Cc/t͡ʃ/C̱ c̱/t͡ʃʼ/Dd/d/Ee/ɛ/Éé/é/
Gg/g/Hh/h/Ii/ɪ/IN in/ɪ̃/Íí/í/ÍN ín/ɪ̃́/Kk/k/Ḵḵ/kʼ/Ll/ɫ/Łł/ɬ/, [t͡ɬ]1
Mm/m/Nn/n/Ŋŋ/ŋ/Oo/ɔ/ON on/ʊ̃/Óó/ó/ÓN ón/ʊ̃́/Pp/p/Tt/t/Ṯṯ/tʼ/
Uu/ʊ/Úú/ú/Ww/w/Xx/ʃ/X̠ x̠/x/Yy/j/Zz/ʒ/Ss/s/
✔ Shown in correct order
  1. after fricatives
Latest 8 related articles listed below.
Proto-Wiyan to Eeyanko
SCE rules
05-Jul-19 20:39
Syntax test sentences 26-Nov-18 10:31
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 23-Nov-19 02:35 | Δt: 129.1602ms