cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Xerq [XRQ]
4▲ 4 ▼ 0
New 571 words Xerq
zfo
[ɣɛɰq]*
Registered by Story Maker on 18 January 2019
Language type Other
Species Human/humanoid
Sample of Xerq[view] s wv xsf zfo

I speak English
[view all texts]
Latest vocabulary
xsonplace
1ewbdfnbaby
bgfpwho
Phonology
ConsonantsAlveolarVelarUvular
Nasal n    
Plosive     q
Fricative   ɣ  
Approximant   ɰ  
Blends ɣə ɣu ɣy ɣi ɣɪ ɣɛ ɣa ɣɜ ɣɜ˞ ɰə ɰu
ɰy ɰi ɰɪ ɰɛ qu qy qi
qa ɰɜ˞ qɜ˞
VowelsThis table is empty.
Orthography
Below is the orthography for Xerq. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 XerqOrthography
Nn
Nn
/ɣ/
Ww
Ww
/n/
Jj
Jj
/ɣu/
Uu
Uu
/ɣy/
Vv
Vv
/ɣi/
Xx
Xx
/ɣɪ/
Zz
Zz
/ɣɛ/
Tt
Tt
/ɣɜ˞/
Bb
Bb
/ɣa/
2
2
/ɣɜ/
Ff
Ff
/ɰ/
Gg
Gg
/ɰə/
Hh
Hh
/ɰu/
Ii
Ii
/ɰy/
Kk
Kk
/ɰi/
Pp
Pp
/ɰɪ/
Yy
Yy
/ɰɛ/
Dd
Dd
/ɰɜ˞/
Ee
Ee
/ɣə/
Oo
Oo
/q/
Qq
Qq
/qə/
Rr
Rr
/qu/
Mm
Mm
/qy/
Ss
Ss
/qi/
Aa
Aa
/qɪ/
Ll
Ll
/qɛ/
Cc
Cc
/qɜ˞/
1
1
/qa/
✔ Shown in correct order
  Latest 8 related articles listed below.
  Lessons (4)
  1Lesson #1 Phonology
  2Lesson #2 Numbers
  3Lesson #3 Pronouns
  4Lesson #4 Verbs
  privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
  Viewing CWS in: English | Time now is 25-Jun-21 01:21 | Δt: 277.941ms