cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Xerq [XRQ]
4▲ 4 ▼ 0
New 571 words Xerq
zfo
[ɣɛɰq]*
Registered by [Deactivated User] on 18 January 2019
Language type Other
Species Human/humanoid
Sample of Xerq[view] s wv xsf zfo

I speak English
[view all texts]
Latest vocabulary
xsonplace
1ewbdfnbaby
bgfpwho
Phonology
ConsonantsAlveolarVelarUvular
Nasal n    
Plosive     q
Fricative   ɣ  
Approximant   ɰ  
Blends ɣɪ ɣi ɣɛ ɣə qa ɰɪ qi ɣɜ ɣɜ˞ ɣy ɰi
ɰə ɣa ɰu ɰɛ qy ɰy qu
ɣu ɰɜ˞ qɜ˞
VowelsThis table is empty.
Orthography
Below is the orthography for Xerq. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 XerqOrthography [edit]
1
1
/qa/
2
2
/ɣɜ/
Aa
Aa
/qɪ/
Bb
Bb
/ɣa/
Cc
Cc
/qɜ˞/
Dd
Dd
/ɰɜ˞/
Ee
Ee
/ɣə/
Ff
Ff
/ɰ/
Gg
Gg
/ɰə/
Hh
Hh
/ɰu/
Ii
Ii
/ɰy/
Jj
Jj
/ɣu/
Kk
Kk
/ɰi/
Ll
Ll
/qɛ/
Mm
Mm
/qy/
Nn
Nn
/ɣ/
Oo
Oo
/q/
Pp
Pp
/ɰɪ/
Qq
Qq
/qə/
Rr
Rr
/qu/
Ss
Ss
/qi/
Tt
Tt
/ɣɜ˞/
Uu
Uu
/ɣy/
Vv
Vv
/ɣi/
Ww
Ww
/n/
Xx
Xx
/ɣɪ/
Yy
Yy
/ɰɛ/
Zz
Zz
/ɣɛ/
✖ Unknown alphabetical order [change]
  Latest 8 related articles listed below.
  Lessons (4)
  1Lesson #1 Phonology
  2Lesson #2 Numbers
  3Lesson #3 Pronouns
  4Lesson #4 Verbs
  privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
  Viewing CWS in: English | Time now is 25-Jun-24 06:08 | Δt: 640.7161ms