cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Ngrai [XXY]
0▲ 0 ▼ 0
New 136 words Ngrai
ngrai
[ŋɽai]*
Registered by [Deactivated User] on 28 June 2017
Language type Not specified
Species Human/humanoid
Sample of Ngrai[view] lhăŋ̉ ngǜ ƈam ƈeŋ̉ mhȧ xíya qủ̀r̛ ngxèng t̂adh ƈam ƈac ngǜ mhȧ ƈeŋ̉ ƈam ƈeŋ̉.

I'm not always right but when I am, it's usually all of the time.
[view all texts]
Latest vocabulary
t̂adhcbut
ƈeŋ̉adjevery
ngảw ƈùrnradio wave
Phonology
ConsonantsBilabialAlveolarRetroflexPalatalLabio-
velar
VelarGlottal
Nasal m mʱ         ŋ ŋ᷈̚  
Plosive p pʲ b bʱ t tʲ d dʱ   c   k kʷ k̚ ʔ
Fricative   s   ç     h hʷ ɦ
Lateral approximant   l lʱ          
Approximant       j j᷈ w    
Flap     ɽ        
VowelsFrontCentralBack
Close i î i᷈ í ì ǐ ʉ ʉ̂ ʉ᷈ ʉ́ ʉ᷉ ʉ̀ ʉ̌ u û ú u᷉ ù ǔ
Close-mid     ɤ ɤ̂ ɤ́ ɤ᷉ ɤ̀ ɤ̌
Mid e̞ ê̞ e̞᷈ é̞ è̞ ě̞    
Open a aˀ âˀ a᷈ˀ áˀ àˀ ǎˀ â a᷈ á à ǎ   ɑ ɑ̂ ɑ́ ɑ᷉ ɑ̀ ɑ̌
Polyphthongs ɜ͡ɐ ɜ͡ɐ̂ ɜ͡ɐ᷈ ɜ͡ɐ́ ɜ͡ɐ̀
Orthography
Below is the orthography for Ngrai. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 NgraiOrthography [edit]
Ặặ/ɑ̀/Ȧȧ/aˀ/Ắắ/ɑ̌/Aa/a/Ạạ/à/Ằằ/ɑ̂/Åå/á/Ảả/a᷈/Áá/ǎ/Àà/â/Ăă/ɑ/
Ȧ̀ ȧ̀/âˀ/Ȧ́ ȧ́/ǎˀ/Ạ̇ ạ̇/àˀ/Ȧ̉ ȧ̉/a᷈ˀ/Ă̊ ă̊/ɑ́/Ȧ̊ ȧ̊/áˀ/Ă̌ ă̌/ɑ᷉/Bb/b/BH bh/bʱ/Cc/k̚/Dd/d/
DH dh/dʱ/Ee/e̞/Éé/ě̞/Èè/ê̞/Ẻẻ/e̞᷈/Ẹẹ/è̞/E̊ e̊/é̞/Hh/h/HW hw/hʷ/Ii/i/Íí/ǐ/
Ìì/î/Ỉỉ/i᷈/Ịị/ì/I̊ i̊/í/Kk/k/KW kw/kʷ/Ll/l/LH lh/lʱ/Mm/m/MH mh/mʱ/NG ng/ŋ/
Pp/p/P̂ p̂/pʲ/Qq/ʔ/Rr/ɽ/R̛ r̛/ɜ͡ɐ/Ṛ̛ ṛ̛/ɜ͡ɐ̀/R̛̀ r̛̀/ɜ͡ɐ̂/R̛̉ r̛̉/ɜ͡ɐ᷈/R̛̊ r̛̊/ɜ͡ɐ́/Tt/t/T̂ t̂/tʲ/
Ǘǘ/ʉ̌/Ǜǜ/ʉ̂/Ůů/ú/Ǚǚ/ʉ᷉/Úú/ǔ/Ǔǔ/u᷉/Ủủ/ɤ/Üü/ʉ/Ụụ/ù/Ùù/û/Uu/u/
Ủ̀ ủ̀/ɤ̂/Ủ́ ủ́/ɤ̌/Ụ̈ ụ̈/ʉ̀/Ü̉ ü̉/ʉ᷈/Ụ̉ ụ̉/ɤ̀/Ü̊ ü̊/ʉ́/Ủ̊ ủ̊/ɤ́/Ủ̌ ủ̌/ɤ᷉/Ww/w/Xx/s/, /ç/Yy/j/
Ỷỷ/j᷈/Ŋ̉ ŋ̉/ŋ᷈̚/Ƈƈ/c/Ƕƕ/ɦ/
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 02-Dec-23 12:33 | Δt: 1268.0812ms