cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Xyne [XYE]
0▲ 0 ▼ 0
New 148 words
[view flag info]
Xyne
Xynë
[ʃɤnə]*
Registered by [Deactivated User] on 22 October 2018
Language type A priori
Species Human/humanoid
Sample of XyneCan't find any yet.
Latest vocabulary
värunnuniversity
þtynantown
gharyrnroom
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
PalatalLabio-
velar
VelarGlottalOther
Nasal m ɱˠ n̪ˠ n       ŋ ŋʷ    
Plosive p b p̪ˠ b̪ˠ t̪ˠ d̪ˠ t d       k kʷ g gʷ    
Fricative   θˠ ðˠ s z ʃ ʒ     ɣ ɣʷ h  
Affricate     t̪͡θˠ t͡s t͡ʃ          
Lateral approximant                   ɫ̪
Lateral fricative       ɬ̪ˠ            
Approximant           j w      
Trill       r r̥            
VowelsFrontCentralBack
Close i    
Close-mid e ø ɵ ɤ o
Mid   ə  
Open a   ɑ
Orthography
Below is the orthography for Xyne. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 XyneOrthography [edit]
Ää
ä
/ɑ/
Aa
a
/a/
Bb
be
/b/
Cc
ce
/t͡s/
Dd
de
/d/
Ee
e
/e/
Ëë
ë
/ə/
Ff
efë
/fˠ/
Gg
ge
/g/
Hh
heicë
/h/
Ii
i
/i/
Jj
je
/j/
Kk
ke
/k/
Ll
el
/ɫ̪/
Mm
em
/m/
Nn
en
/n/
Öö
ö
/ø/
Oo
o
/o/
Pp
pe
/p/
Qq
quu
/kʷ/
Rr
er
/r/
Ss
esë
/s/
Tt
te
/t/
Uu
u
/ɵ/
Vv
ve
/vˠ/
Ww
ewë
/w/
Xx
exë
/ʃ/
Yy
y
/ɤ/
Zz
zeta
/z/
Ðð
eðë
/ðˠ/
Þþ
þön
/θˠ/
Ŋŋ
/ŋ/
Ʒʒ
eʒë
/ʒ/
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 09-Feb-23 02:19 | Δt: 250.7429ms