cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Unnamed [YDW]
0▲ 0 ▼ 0
Typology New 1,158 words Unnamed
--
Registered by KRØVV on 13 March 2019
Language type Not specified
Species Human/humanoid
Sample of Unnamed[view] G͆ͮ̾ͤ̚͏̼̣͙͎̬̠oͩ̆̂ḧ̳̯́̚͞i̼̹̝͉͚̫ͧ͂̓͗͑̚ͅar̠̜̩̝̣̣̓ͨ̿̇ͮ͐̒͞ na.

h̸̛̛̜͚̦͈͇̏̈́͐͒͆̕̚ë̷̡̨̛͚͎̲̜̦̙̗̘̋̐̏̇̔̉̚ has spoken.
[view all texts]
Latest vocabulary
glangiadjeasy
giytnsituation
gimorndriver
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarPalatalVelarUvularGlottal
Nasal m   n        
Plosive p b   t d   k g q  
Fricative   f v s z   x   h
Lateral approximant     l        
Approximant       j      
Trill     r        
VowelsFrontBack
Close i u
Close-mid   o
Open-mid ɛ  
Open a  
Orthography
Below is the orthography for Unnamed. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 UnnamedOrthography
Bb
pa
/b/
Cc
veh
/k/
Gg
ged
/g/
Dd
gal
/d/
Ff
or
/f/
Aa
un
/a/
Ee
graf
/ɛ/
Mm
tal
/m/
Ii
gon
/i/
Yy
gond
/j/
Hh
na
/h/
Ll
ur
/l/, /l/
Pp
mals
/p/
Kk
ger
/q/
Nn
drux
/n/
Xx
pal
/x/
Oo
med
/o/
Rr
don
/r/
Zz
cef
/z/
Ss
fam
/s/
Uu
vun
/u/
Vv
van
/v/
Tt
gisg
/t/
✔ Shown in correct order
  Typological information for Unnamed

  Primary directional systemAbsolute cardinal (north/east...)
  Noun-noun possessionConstruct or possessed case
  Primary word orderSVO
  Marked person (verb)1st/2nd/3rd/4th persons
  Primary writing systemBasic Latin

  ▼ More information ⇋ Compare
  privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
  Viewing CWS in: English | Time now is 30-Sep-20 04:16 | Δt: 180.29ms