cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Yekéan [YEK]
4▲ 4 ▼ 0
New 437 words
[view flag info]
Yekéan
Ểke Nik
[ɛ̂ke nih]
Registered by [Deactivated User] on 22 December 2017
Language type A priori
Species Human/humanoid
About Yekéan Yekéan is a language spoken on Yeké Island in Congaval
Sample of Yekéan[view] Beấ nhò mar mábhã.

I have three cats.
[view all texts]
Latest vocabulary
PâripprParis
Ốsnmouse
Bềknplanet
Language family relationships
Language treeMaedim
 ⤷ Maedim
  ⤷ Insular Maedim
   ⤷  Yekéan
[view] About MaedimSpoken in the Congaval area.
Phonology
ConsonantsBilabialAlveolarAlveolo-
palatal
PalatalLabio-
velar
VelarGlottal
Nasal m n n̥       ŋ ŋ̥  
Plosive p pʰ b t tʰ d       k kʰ g ʔ
Fricative   s z       x  
Affricate     t͡ɕ t͡ɕʰ        
Lateral approximant   l          
Approximant       j w    
Flap   ɾ          
Implosive ɓ ɗ       ɠ  
VowelsFrontCentralBack
Close i î í ì ǐ ɨ ɨ̂ ɨ́ ɨ̀ ɨ̌ u û ú ù ǔ
Close-mid e ê é è ě   o ô ó ò ǒ
Mid   ə ə̂ ə́ ə̀ ə̌  
Open-mid ɛ ɛ̂ ɛ́ ɛ̀ ɛ̌   ɔ ɔ̂ ɔ́ ɔ̀ ɔ̌
Near-open æ æ̂ ǽ æ̀ æ̌    
Open     ɑ ɑ̂ ɑ́ ɑ̀ ɑ̌
Orthography
Below is the orthography for Yekéan. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 YekéanOrthography [edit]
Aa/ɑ/Ââ/æ/Bb/b/Bh bh/ɓ/Cc/t͡ɕʰ/Dd/d/Dh dh/ɗ/Ee/e/Êê/ɛ/Gg/g/
Gh gh/ɠ/Hh/x/Ii/i/Jj/t͡ɕ/Kk/k/Kh kh/kʰ/Ll/l/Mm/m/Mh mh/m̥/Nn/n/
Ng ng/ŋ/Ngh ngh/ŋ̥/Nh nh/n̥/Oo/o/Ơơ/ə/Ôô/ɔ/Pp/p/Ph ph/pʰ/Qq/ʔ/Rr/ɾ/
Ss/s/Tt/t/Th th/tʰ/Uu/u/Ưư/ɨ/Ww/w/Yy/j/Zz/z/
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 01-Feb-23 15:12 | Δt: 386.8868ms