cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Yumpasian [YMP]
0▲ 0 ▼ 0
New 10 words Yumpasian
Yųmpāji
[jũːmp̺aːsi]
Registered by TeTawera on 23 August 2019
Language type Engineered Language (Englang)
Species Human/humanoid
Sample of YumpasianCan't find any yet.
Latest vocabulary
Yųmpaanperson
Tedetthe
Phonology
ConsonantsBilabialAlveolarPost-
Alveolar
RetroflexPalatalLabio-
velar
VelarGlottalOther
Nasal m n     ɲ   ŋ    
Plosive p t     c   k    
Fricative β s ʃ         h  
Affricate   t͡s t͡ʃ           t͡ɬ
Lateral approximant   l     ʎ       ɫ
Lateral fricative   ɬ              
Approximant       ɻ j w      
Trill   r              
Flap   ɾ   ɽ          
VowelsFrontCentralBack
Close i i: ĩ ɨ ɨ: ɨ̃ ʉ ʉ̃ u u: ũ
Close-mid     o o:
Mid e̞ ẽ̞    
Open-mid ɛ ɛ: ɛ̃    
Near-open æ æ: æ̃    
Open a a: ã   ɑ
Stress informationThe first vowel/diphthong is stressed Yumpasian, except the second one is a nasal, then the nasal receives the stress.
Orthography
Below is the orthography for Yumpasian. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 YumpasianOrthography
Aa
a
/a/
AA aa
aa
/ɑ/
Ææ
æ
/æ/
ÆŪ æū
/æ:/
ÆŲ æų
/æ̃/
Cc
ca
/t͡s/
Dd
diu
/ɽ/
Ee
e
/ɛ/
EŪ eū
/ɨ:/
Ff
fo
/ɬ/
FF ff
/t͡ɬ/
Gg
giu
/ŋ/
Hh
/h/
Ii
i
/i/
IU iu
iu
/ɨ/
IŲ ių
/ɨ̃/
Jj
ja
/s/
Kk
/k/
Ll
le
/l/
LL ll
/ɫ/
Mm
ma
/m/
Nn
ne
/n/
Oo
o
/o/
Pp
pa
/p/
Rr
ur
/ɾ/
RR rr
rru
/r/
Ss
si
/ʃ/
Tt
tu
/t/
Uu
u
/u/
UI ui
ui
/ʉ/
UĮ uį
/ʉ̃/
Vv
va
/β/
Ww
wui
/w/
Xx
xi
/t͡ʃ/
Yy
yaa
/j/
Ņņ
ņa
/ɲ/
Ōō
/o:/
Ŗŗ
ŗe
/ɻ/
Ūū
/u:/
Ųų
/ũ/
Āā
/a:/
Ąą
/ã/
Ēē
/ɛ:/
Ĕĕ
/ẽ̞/
Ėė
ė
/e̞/
Ęę
/ɛ̃/
Īī
/i:/
Įį
/ĩ/
Ķķ
ķa
/c/
Ļļ
ļo
/ʎ/
✖ Unknown alphabetical order
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 17-Nov-19 15:54 | Δt: 218.946ms