cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Unnamed [YNZ]
0▲ 0 ▼ 0
New 107 words Unnamed
--
Registered by [Deactivated User] on 17 April 2020
Language type Not specified
Species Human/humanoid
Sample of UnnamedCan't find any yet.
Latest vocabulary
kufanavbe from
kamdlaadjunattractive
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
Alveolo-
palatal
PalatalLabio-
velar
VelarGlottalOther
Nasal m     n     ɲ   ŋ    
Plosive pʼ pʰ b bʱ     tʼ tʰ d dʱ         kʼ kʰ g gʱ ʔ  
Fricative   f v   s z ʃ ʒ       x h ɦ  
Affricate       t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ           t͡ɬ
Lateral approximant       l              
Lateral fricative       ɬ ɮ              
Approximant             j w      
Click     ǀ ⁿǀ ǀʰ ⁿǀʰ     ǁ ⁿǁ ǁʰ ⁿǁʰ          
Blends ɱf ɱfʷ ndz ndzʱ ndzʱʷ ndzʷ mb mbʱ mbʱʷ mbʷ ŋg ŋgʱ ŋgʱʷ ŋgʷ nd ndʱ ndʱʷ ndʷ ɱv ɱvʷ
nz nzʷ ndʒ ndʒʱ ndʒʱʷ ndʒʷ ntʃ ntʃʷ ntʃʰ ntʃʰʷ nts ntsʷ ntsʰ ntsʰʷ ns nsʷ ntʼ ntʼʷ ntʰ ntʰʷ ŋkʼ ŋkʼʷ ŋkʰ ŋkʰʷ mpʼ mpʼʷ mpʰ mpʰʷ
VowelsFrontBack
Close i u
Close-mid e o
Open a  
Syllable StructureSyllable structure is strictly CV. ʔ doesn't have a grapheme because any unaccompanied vowel automatically has a syllable-initial ʔ.
Stress informationStress almost always falls on the semantic root of any given word.
Orthography
Below is the orthography for Unnamed. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 UnnamedOrthography [edit]
Aa/a/Bb/b/BH bh/bʱ/Cc/ǀ/CH ch/ǀʰ/CH' ch'/t͡ʃ/Dd/d/DH dh/dʱ/DL dl/ɮ/DZ dz/d͡z/
Ee/e/Ff/f/Gg/g/GH gh/gʱ/Hh/h/HH hh/ɦ/HL hl/ɬ/Ii/i/Jj/d͡ʒ/Kk/kʼ/
KH kh/kʰ/Ll/l/Mm/m/MB mb/mb/MBH mbh/mbʱ/MBHW mbhw/mbʱʷ/MBW mbw/mbʷ/MDL mdl/mɮ/MF mf/ɱf/MFW mfw/ɱfʷ/
MHL mhl/mɬ/MP mp/mpʼ/MPH mph/mpʰ/MPHW mphw/mpʰʷ/MPW mpw/mpʼʷ/MV mv/ɱv/MVW mvw/ɱvʷ/Nn/n/NC nc/ⁿǀ/NCH nch/ⁿǀʰ/
NCH' nch'/ntʃ/NCH'H nch'h/ntʃʰ/NCH'HW nch'hw/ntʃʰʷ/NCH'W nch'w/ntʃʷ/ND nd/nd/NDH ndh/ndʱ/NDHW ndhw/ndʱʷ/NDL ndl/nɮ/NDW ndw/ndʷ/NDZ ndz/ndz/
NDZH ndzh/ndzʱ/NDZHW ndzhw/ndzʱʷ/NDZW ndzw/ndzʷ/NG ng/ŋg/NG' ng'/ŋ/NGH ngh/ŋgʱ/NGHW nghw/ŋgʱʷ/NGW ngw/ŋgʷ/NHL nhl/nɬ/NJ nj/ndʒ/
NJH njh/ndʒʱ/NJHW njhw/ndʒʱʷ/NJW njw/ndʒʷ/NK nk/ŋkʼ/NKH nkh/ŋkʰ/NKHW nkhw/ŋkʰʷ/NKW nkw/ŋkʼʷ/NS ns/ns/NSW nsw/nsʷ/NT nt/ntʼ/
NTH nth/ntʰ/NTHW nthw/ntʰʷ/NTS nts/nts/NTSH ntsh/ntsʰ/NTSHW ntshw/ntsʰʷ/NTSW ntsw/ntsʷ/NTW ntw/ntʼʷ/NX nx/ⁿǁ/NXH nxh/ⁿǁʰ/NY ny/ɲ/
NZ nz/nz/NZW nzw/nzʷ/Oo/o/Pp/pʼ/PH ph/pʰ/Ss/s/SH sh/ʃ/Tt/tʼ/TH th/tʰ/TL tl/t͡ɬ/
TS ts/t͡s/Uu/u/Vv/v/Ww/w/Xx/ǁ/XH xh/ǁʰ/Yy/j/Zz/z/ZH zh/ʒ/
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 29-Jan-23 19:16 | Δt: 248.913ms