cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Tsaiun [ZIU]
0▲ 0 ▼ 0
New 108 words Tsaiun
Zaiun
[t͡saiun]*
Registered by jhstudios9 on 15 April 2017
Language type A priori
Species Human/humanoid
Sample of TsaiunCan't find any yet.
Latest vocabulary
zedimainlanguage
łjěqoimaindictionary
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
RetroflexAlveolo-
palatal
PalatalLabio-
velar
VelarUvularGlottalOther
Nasal m     n           ŋ      
Plosive p b   t d           k g q ʔ  
Fricative   f v θ ð s z ʃ   ɕ ʑ     x ɣ ʁ h  
Affricate       t͡s d͡z t͡ʃ   d͡ʑ            
Lateral approximant       l                  
Approximant       ɹ   ɻ   j ʰw       ɥ
Trill       r                  
Blends ɾd nk wr ʋr je ja ji jai jaʊ
jo ju jɛr jɛð ɕɕ xr
gʊ̈a
VowelsFrontNear-
front
CentralNear-
back
Back
Close i       u
Near-close   ɪ ʊ̈ ʊ  
Close-mid e       o
Mid     ə    
Open-mid ɛ       ɔ
Near-open æ        
Open a ɶ   ä    
Polyphthongs ai ua oi ʊl ʊr uʊr ɶə
Orthography
Below is the orthography for Tsaiun. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 TsaiunOrthography
Aa
Ah
/a/
Ää
Äh
/ä/
Åå
Åh
/aɔ/
Ïï
Ïh
/ai/
Ðð
/ð/
Öö
Öh
/aʊ/
Ụụ
Ụh
/ɥ/
Üü
Üh
/ʊ/
Þþ
Þeh
/θ/
Bb
Beh
/b/
Ǐǐ
Ǐh
/ɪ/
Ǔǔ
Ǔh
/ə/
Ǯ  ǯ 
Ǯeh
/d͡ʑ/
Dd
Dah
/d/, /d̪/
Ee
Ey
/e/
Ȑȑ
Eȑf
/ɻ/
Ʒʒ
Ʒeh
/ʑ/
Ɔɔ
Ɔh
/ɔ/
Ɗɗ
/ɾd/
Ɽɽ
Ɽeh
/r/
Ff
Fah
/f/
Gg
Gah
/g/
Hh
Hai
/h/
HH hh
Hhai
/x/
Ii
Ih
/i/
Χχ
Χeh
/ɕ/
Jj
Jeh
/j/
Kk
Kehd
/k/
Mm
Mah
/m/
Nn
Nah
/n/
Чч
Чeh
/t͡ʃ/
Ѵѵ
Ѵuh
/ʋr/
Oo
Oh
/o/
Pp
peh
/p/
Qq
Qahd
/q/
Rr
Er
/ɹ/
Ss
Sol
/s/
Tt
Teh
/t/
Uu
Uh
/u/
Vv
Veh
/v/
Zz
Zeh
/t͡s/
Łł
Leh
/l/
Ŋŋ
/ŋ/
Œœ
Œf
/ɶ/
Řř
Řeh
/ʁ/
Šš
Šol
/ʃ/
Ťť
Ťeh
/t/
Ŭŭ
Ŭh
/ua/
Żż
Żeh
/z/
Žž
Žeh
/d͡z/
Ďď
Ďeh
/d/
Ƕƕ
Ƕai
/ʰw/
Ěě
Ěh
/ɛ/
Ƞƞ
/nk/
Ğğ
Ğa
/gʊ̈a/
Ƿƿ
Ƿuh
/wr/
✖ Unknown alphabetical order
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 25-Feb-20 11:50 | Δt: 138.701ms