cws
Greetings Guest
home > library > journal > view_article
« Back to Articles ✎ Edit Article ✖ Delete Article » Journal
Kirnath Songs
6▲ 6 ▼ 0
Completed Songs
This public article was written by [Deactivated User], and last updated on 17 Feb 2020, 17:22.

[comments]
[Public] ? ?
3. Numbers ? ?
6. Songs ? ?
7. test ? ?
?FYI...
This article is a work in progress! Check back later in case any changes have occurred.
Menu 1. This is Halloween 2. Be Prepared 3. The Plagues 4. Playing with the Big Boys 5. Shiny 6. Die in a Fire 7. Other Friends
[edit] [top]This is Halloween

Boys and girls of every age
Wouldn't you like to see something strange?
Come with us and you will see
This, our town of Halloween
This is Halloween, this is Halloween
Pumpkins scream in the dead of night
This is Halloween, everybody make a scene
Trick or treat till the neighbors gonna die of fright
It's our town, everybody scream
In this town of Halloween
I am the one hiding under your bed
Teeth ground sharp and eyes glowing red
I am the one hiding under your stairs
Fingers like snakes and spiders in my hair
This is Halloween, this is Halloween
Halloween! Halloween! Halloween! Halloween!
In this town we call home
Everyone hail to the pumpkin song
In this town, don't we love it now?
Everybody's waiting for the next surprise
'Round that corner, man hiding in the trash can
Something's waiting no to pounce, and how you'll
Scream! This is Halloween
Red 'n' black, and slimy green
Aren't you scared?
Well, that's just fine
Say it once, say it twice
Take a chance and roll the dice
Ride with the moon in the dead of night
Everybody scream, everybody scream
In our town of Halloween!
I am the clown with the tear-away face
Here in a flash and gone without a trace
I am the "who" when you call, "Who's there?"
I am the wind blowing through your hair
I am the shadow on the moon at night
Filling your dreams to the brim with fright
This is Halloween, this is Halloween
Halloween! Halloween! Halloween! Halloween!
Tender lumplings everywhere
Life's no fun without a good scare
That's our job, but we're not mean
In our town of Halloween
In this town
Don't we love it now?
Everybody's waiting for the next surprise
Skeleton Jack might catch you in the back
And scream like a banshee
Make you jump out of your skin
This is Halloween, everybody scream
Won't ya please make way for a very special guy
Our man Jack is King of the Pumpkin patch
Everyone hail to the Pumpkin King, now!
This is Halloween, this is Halloween
Halloween! Halloween! Halloween! Halloween!
In this town we call home
Everyone hail to the pumpkin song
La (x20)


n'hïntki, n'hïntgi yët þüyëjqa
cïðes' naŋëk ńigya raxo lïzya?
bé naźëþ liźe nan öńig
naźël yët halowin lakeŕni
kyö fk halowin, kyö fk halowin
nińukan kyom xäjcli kyokilü
kyö fk halowin, nëk lokal lanikŕarrï
ye nawëk xińay mones a kyokité
fk n'źël lakeŕni, nëk kyokal
da naźël halowin lakeŕni
rréś ŋël xavŕöfćqeŕ cigyu na þüyak
śtöŋ nakaśvïg, kayli noy, źvakn
rréś ŋël qövyag cigyu na þüyak
þaks güxäna l'gï na gakarrlik ŕ'vïak
kyö fk halowin, kyö fk halowin
halowin, halowin, halowin, halowin
da keŕnil kayi ńiyus
nëk oval da qińukan vaśdval
da keŕnix, ovikay' naźëk?
tatüyëj þüyikay yëg ŕaŕarrïqg
magukank tac da źaþŕüprxa cige
þüyal lyokay naŋëm, an ou rréćqem kyo-
-kité! kyö, fk halowin!
kayli, dli, jacli
lyokbiðe n'ŋëm?
kyö, fk tyaŋ kayin!
laźafenk n'ŋëm na rré-
-kité n'ŋëm lagqiŋdŕïk
tlité äjclil, da ciŕajlxa ćéŋ's
nëk kyokal, nëk kyokal!
da naźël halowin lakeŕni
ćxopay kiya źël lövïr a poxćya
kayamén aluyu u béda þaks zïzya!
f dlitla, f zïnzal, a f n'ŋëm ŕalokrö
f héeŕla zya héeŕeŕ n'ŋël lagï
f gukadla zya kyom xäjcli n'ŋëm lyokal
nëk fk ëćkis ðofkak kyokat oykal!¹
tocé, fk halowin, tocé, fk halowin
halowin, halowin, halowin, halowin
frra nan arrf fks taśïns hïntin
ðaþkeŕs ńiya lyokaŕ kayin
wukma lyokaŕ, ðofkikay hüay
da naźël halowin lakeŕni
da keŕnix
ovikay' naźëk?
tatüyëj þüyikay yëg ŕaŕarrïqg
skëltan jäk ehüśt n'ŋëm da cavïńxa
kyokayté cïð xińay
sï naŋël xavï liźe
tocé, fk halowin, nëk nu lyokal!
to ëvën tyaxo gukanxa nu löf' naŋëk
naźël jäk fk yët n'źëþ a keŕnix cyulkla
nu nëk ovak yët qavïvï cyulkla!
tocé, fk halowin, tocé, fk halowin
halowin, halowin, halowin, halowin!
da keŕnil kayi ńiyus
nëk oval da qińukan vaśdval
la (x20)


Recording by Orikrin!


n'hïntki, n'hïntgi yët þüyëjqa
cïðes' naŋëk ńigya raxo lïzya?
bé naźëþ liźe nan öńig
naźël yët halowin lakeŕni
kyö fk halowin, kyö fk halowin
nińukan kyom xäjcli kyokilü
kyö fk halowin, nëk lokal lanikŕaRï
ye nawëk xińay mones a kyokité
fk n'źël lakeŕni, nëk kyokal
da naźël halowin lakeŕni
Réś ŋël xavŕöfćqeŕ cigyu na þüyak
śtöŋ nakaśvïg, kayli noy, źvakn
Réś ŋël qövyag cigyu na þüyak
þaks güxäna l'gï na gakaRlik ŕ'vïak
kyö fk halowin, kyö fk halowin
halowin, halowin, halowin, halowin
da keŕnil kayi ńiyus
nëk oval da qińukan vaśdval
da keŕnix, ovikay' naźëk?
tatüyëj þüyikay yëg ŕaŕaRïqg
magukank tac da źaþŕüprxa cige
þüyal lyokay naŋëm, an ou Réćqem kyo-
-kité! kyö, fk halowin!
kayli, dli, jacli
lyokbiðe n'ŋëm?
kyö, fk tyaŋ kayin!
laźafenk n'ŋëm na Ré-
-kité n'ŋëm lagqiŋdŕïk
tlité äjclil, da ciŕajlxa ćéŋ's
nëk kyokal, nëk kyokal!
da naźël halowin lakeŕni
ćxopay kiya źël lövïr a poxćya
kayamén aluyu u béda þaks zïzya!
f dlitla, f zïnzal, a f n'ŋëm ŕalokrö
f héeŕla zya héeŕeŕ n'ŋël lagï
f gukadla zya kyom xäjcli n'ŋëm lyokal
nëk fk ëćkis ðofkak kyokat oykal!¹
tocé, fk halowin, tocé, fk halowin
halowin, halowin, halowin, halowin
fRa nan aRf fks taśïns hïntin
ðaþkeŕs ńiya lyokaŕ kayin
wukma lyokaŕ, ðofkikay hüay
da naźël halowin lakeŕni
da keŕnix
ovikay' naźëk?
tatüyëj þüyikay yëg ŕaŕaRïqg
skëltan jäk ehüśt n'ŋëm da cavïńxa
kyokayté cïð xińay
sï naŋël xavï liźe
tocé, fk halowin, nëk nu lyokal!
to ëvën tyaxo gukanxa nu löf' naŋëk
naźël jäk fk yët n'źëþ a keŕnix cyulkla
nu nëk ovak yët qavïvï cyulkla!
tocé, fk halowin, tocé, fk halowin
halowin, halowin, halowin, halowin!
da keŕnil kayi ńiyus
nëk oval da qińukan vaśdval
la (x20)


/nhɪntki nhɪntgi jɛt θʊjɛd͡ʑɣɑ
t͡sɪðəs nɑŋɛk ɲigjɑ ɾɑxo̞ ɫɪzjɑ
be̞ nɑʑɛθ ɫiʑə nɑn ɔɲig
nɑʑɛɫ jɛt hɑlo̞win ɫɑkəɹni
kjɔ‿ɸk‿hɑlo̞win kjɔ‿ɸk‿hɑlo̞win
niɲukɑn kjo̞m xæd͡ʑt͡sli kjo̞kilʊ
kjɔ‿ɸk‿hɑlo̞win nɛk ɫo̞kɑɫ ɫɑnikɹɑrɪ
jə nɑwɛk xiɲɑɪ̯ mo̞nəs ɑ kjo̞kite̞
ɸk nʑɛɫ ɫɑkəɹni nɛk kjo̞kɑɫ
dɑ nɑʑɛɫ hɑlo̞win ɫɑkəɹni
re̞ɕ ŋɛɫ xɑβɹɔɸt͡ɕɣəɹ t͡sigju nɑ θʊjɑk
ɕtɔŋ nɑkɑɕβɪg kɑɪ̯li noi̯ ʑβɑkⁿ
re̞ɕ ŋɛɫ ɣɔβjɑg t͡sigju nɑ θʊjɑk
θɑks gʊxænɑ‿ɫgɪ nɑ gɑkɑrlik ɹβɪɑk
kjɔ‿ɸk‿hɑlo̞win kjɔ‿ɸk‿hɑlo̞win
hɑlo̞win hɑlo̞win hɑlo̞win hɑlo̞win
dɑ kəɹniɫ kɑji ɲijus
nɛk o̞βɑɫ dɑ ɣiɲukɑn βɑɕdβɑɫ
dɑ kəɹnix o̞βikɑɪ̯ nɑʑɛk
tɑtʊjɛd͡ʑ θʊjikɑɪ̯ jɛg ɹɑɹɑrɪɣg
mɑgukɑnk tɑt͡s dɑ ʑɑθɹʊpɾxɑ t͡sigə
θʊjɑɫ ɫjo̞kɑɪ̯ nɑŋɛm ɑn‿o̞u̯ re̞t͡ɕɣəm kjo̞
kite̞˥ kjɔ‿ɸk‿hɑlo̞win
kɑɪ̯li‿dli d͡ʑɑt͡sli
ɫjo̞kbiðə nŋɛm
kjɔ‿ɸk tjɑŋ kɑjin
ɫɑʑɑɸənk nŋɛm nɑ re̞kite̞ nŋɛm ɫɑgɣiŋdɹɪk
tlite̞ æd͡ʑt͡sliɫ dɑ t͡siɹɑd͡ʑlxɑ t͡ɕe̞ŋs
nɛk kjo̞kɑɫ nɛk kjo̞kɑɫ
dɑ nɑʑɛɫ hɑlo̞win ɫɑkəɹni
t͡ɕxo̞pɑɪ̯ kijɑ ʑɛɫ ɫɔβɪɾ ɑ po̞xt͡ɕjɑ
kɑjɑme̞n ɑlujuː be̞dɑ θɑks zɪzjɑ
ɸ dlitlɑ‿ɸ zɪnzɑɫ ɑ‿ɸ nŋɛm ɹɑlo̞kɾɔ
ɸ‿he̞əɹlɑ zjɑ he̞əɹəɹ nŋɛɫ ɫɑgɪ
ɸ gukɑdlɑ zjɑ kjo̞m xæd͡ʑt͡sli nŋɛm ɫjo̞kɑɫ
nɛk ɸk‿ɛt͡ɕkis ðo̞ɸkɑk kjo̞kɑt oi̯kɑɫ
to̞t͡se̞‿ɸk‿hɑlo̞win to̞t͡se̞‿ɸk‿hɑlo̞win
hɑlo̞win hɑlo̞win hɑlo̞win hɑlo̞win
ɸrɑ nɑn ɑrɸː‿ks tɑɕɪns hɪntin
ðɑθkəɹs ɲijɑ ɫjo̞kɑɹ kɑjin
wukmɑ ɫjo̞kɑɹ ðo̞ɸkikɑɪ̯ hʊɑɪ̯
dɑ nɑʑɛɫ hɑlo̞win ɫɑkəɹni
dɑ kəɹnix
o̞βikɑɪ̯ nɑʑɛk
tɑtʊjɛd͡ʑ θʊjikɑɪ̯ jɛg ɹɑɹɑrɪɣg
skɛltɑn d͡ʑæk əhʊɕt nŋɛm dɑ t͡sɑβɪɲxɑ
kjo̞kɑɪ̯te̞ t͡sɪð xiɲɑɪ̯
sɪ nɑŋɛɫ xɑβɪ ɫiʑə
to̞t͡se̞‿ɸk‿hɑlo̞win nɛk nu ɫjo̞kɑɫ
to̞ ɛβɛn tjɑxo̞ gukɑnxɑ nu ɫɔɸ nɑŋɛk
nɑʑɛɫ d͡ʑæk ɸk‿jɛt nʑɛθ‿ɑ‿kəɹnix t͡sjulklɑ
nu nɛk o̞βɑk jɛt ɣɑβɪβɪ t͡sjulklɑ
to̞t͡se̞‿ɸk‿hɑlo̞win to̞t͡se̞‿ɸk‿hɑlo̞win
hɑlo̞win hɑlo̞win hɑlo̞win hɑlo̞win
dɑ kəɹniɫ kɑji ɲijus
nɛk o̞βɑɫ dɑ ɣiɲukɑn βɑɕdβɑɫ
ɫɑ ɫɑ ɫɑ ɫɑ ɫɑ ɫɑ ɫɑ ɫɑ ɫɑ ɫɑ ɫɑ ɫɑ ɫɑ ɫɑ ɫɑ ɫɑ ɫɑ ɫɑ ɫɑ ɫɑ/


boys, girls of the years
(would) you like to see a strange thing?
with us you'll come and you'll see
our city of halloween
well, it's Halloween, well, it's Halloween
ghosts scream at night
well, it's Halloween, all make a problem
play and scream to their deaths
its our city, everyone scream
in our halloween town
I hide and wait under your bed
sharp teeth, red eyes, anxious
I hide and wait under your stairs
I have spiders' hair and snakes' fingers
well, it's Halloween, well, it's Halloween
Halloween, Halloween, Halloween, Halloween
we live well in this city
all love the song of the ghosts
in the city, don't we love it?
we're always waiting for more surprises
in the alley, a man might be hiding
he waits to scare you, and oh the way you'll
scream! Well, it's halloween!
red, black, green
did he scare you?
well, that's just great!
try your luck and
your Insane Bolt²
follow the night, pray to the moon
everyone scream, everyone scream!
in our halloween town
I can break and fix my face
I look happy but within i have nothing!
I am the darkness, I am the void, and I am your fears
I am the wind that blows your hair
I am the shadow that scares you at night
all because i want to hear you shriek!
yay, it's Halloween, yay, it's Halloween
Halloween, Halloween, Halloween, Halloween!
passive children are here and there
they need the good scares to live
we give the scares, we want to hurt (you)
in our halloween town
in the city
don't we love it?
we're always waiting for more surprises
Skeleton Jack will stab you in the back
you'll scream like death³
you'll come out of your body
yay, it's halloween, now everyone scream!
will you now move for the very special person?
our Jack is the king of us and the city
now all love the king of skeletons!
yay, it's halloween, yay, it's halloween
Halloween, Halloween, Halloween, Halloween!
we live well in this city
all love the song of the ghosts
La (x20)


¹ Weird wording here to make the rhyme. Actually reads "All is because i want you scream it hears" or "all is because i want it to hear you scream." Still grammatically correct, just weird.
² Conculture reference. Insane Bolt is a spell that either damages your enemy or defeats yourself, so it takes an "insane" person to test their luck using it. Also, "try your Insane Bolt" is the Kirnath version of "flip/toss a coin" and is an idiom, people rarely actually use Insane Bolt.
³ "Scream like death" is Kirnath's idiom for "scream bloody murder"

[edit] [top]Be Prepared

I know that your powers of retention
Are as wet as a warthog's backside
But thick as you are, pay attention
My words are a matter of pride
It's clear from your vacant expressions
The lights are not all on upstairs
But we're talking kings and successions
Even you can't be caught unawares
So prepare for a chance of a lifetime
Be prepared for sensational news
A shining new era
Is tiptoeing nearer
And where do we feature?
Just listen to teacher
I know it sounds sordid
But you'll be rewarded
When at last I am given my dues!
And injustice deliciously squared
Be prepared!
Yeah! Be prepared. We'll be prepared! For what?
For the death of the king
Is he sick?
No, fool! We're going to kill him. And Simba, too
Great idea! Who needs a king?
No king, no king! La la la la la!
Idiots! There will be a king!
But you said...
I will be king! Stick with me and you'll never go hungry again!
Yay, all right! Long live the king!
Long live the king!
It's great that we'll soon be connected
With a king who'll be all-time adored
Of course, quid pro quo, you're expected
To take certain duties on board
The future is littered with prizes
And though I'm the main addressee
The point that I must emphasize is
You won't get a sniff without me!
So prepare for the coup of the century
Be prepared for the murkiest scam
Meticulous planning (We'll have food!)
Tenacity spanning (Lots of food!)
Decades of denial (We repeat!)
Is simply why I'll (Lots of meat!)
Be king undisputed
Respected, saluted
And seen for the wonder I am
Yes, my teeth and ambitions are bared
Be prepared!
Yes, our teeth and ambitions are bared -
Be prepared!


séðyu zya n'ŋël mayaki séðzya
fk fiksä cïð kakuk xagoyce
u dëxtal cïð fus, ŕukyogkan wékla
źël nabom fks yët xaðaþséy
bé naŋël qövïr kiya ńigya
zya tildna krrilü can
u kyoyyus yët qacyulk, qatlavin a
kaya ŕëćka koydgiŋgjal can
ŋav söyél to kaniya xacëjä
ŋav söyél to qakaydgiŋ kayins
maþüyëj grake
iźéeŕ naźëþ ye
rréść' naźëk, a?
ŋav varafkal, oykes a
oćéeŕ niyak, séðyu
löwaku kaśyaŕ, u
þüyëg wakayu zya wakyu
nacikayŋg źël ëvïk yuhél
ŋav söyél!
stä! źvn söyén. bëp söyén! to śéþ?
to cyulka xińay.
fk' wëk hüvï?
ac, ćŕet! lokińaykay. a lasïmbe þeŕ.
lakaydgiŋ kayin! sïbé xacyulk iya ńiya!
sïbé cyulk, sïbé cyulk! la la la la la la!
ŕaćŕet! ëvïk lacyulk!
u kyoyźiqëv...
vë lacyulk! źëm tlité na þüyec saknaŋ lakyaź!
toce, sta! eńi cyulkma kayi!
eńi cyulkma kayi!
kayin fk zya bëp tlavinŕa iźnu
yët grake xacyulk zya ëvïk ovayk
u séðes zya ðaþkaes, koyvŕüŋyu,
kayi ŕarray źël ŕacikayŋg
þyëgþüjma þakwi yeŕs ŕïzya
yiwaku yëm gëŕi löwaku
ðaþkayu kyoyyu ŋëm zya
sïbé źëþ zïn löwaku!
ŋav söyél to þüyëjka xaciyaŋg
ŋav söyél t' xaciyaŋg kayin'ŕi
niyag ciŋkeŕz (saknaz kaśya!)
koyvŕüŋqöreŕz (yëgs ŕakaśya!)
dyön nïzya zya (lédïŋdyön!)
lokaylé cyulkla (kaśya lédïŋ dyön!)
źëp, ovayk, nyi, wakyi,
rrajyuayk, ðaþkyi
can yiŋäŕś źël tyan laþüyŕarr
sta, iźnu vë cyulkla na cél
ŋav söyél!
sta, iźnu ëvïk cyulkla na cél
ŋav söyél!

Dialogue recorded, ty Orikrin


/se̞ðju zjɑ‿nŋɛɫ mɑjɑki se̞ðzjɑ
ɸk ɸiksæ t͡sɪð kɑkuk xɑgoi̯t͡sə
u dɛxtɑɫ t͡sɪð ɸus ɹukjo̞gkɑn we̞klɑ
ʑɛɫ nɑbo̞m ɸks jɛt xɑðɑθse̞j
be̞ nɑŋɛɫ ɣɔβɪɾ kijɑ ɲigjɑ
zjɑ tildnɑ krilʊ t͡sɑn
u kjoi̯jus jɛt ɣɑt͡sjulk ɣɑtlɑβin ɑ
kɑjɑ ɹɛt͡ɕkɑ koi̯dgiŋgd͡ʑɑɫ t͡sɑn
ŋɑβ sɔje̞ɫ to̞ kɑnijɑ xɑt͡sɛd͡ʑæ
ŋɑβ sɔje̞ɫ to̞ ɣɑkɑɪ̯dgiŋ kɑjins
mɑθʊjɛd͡ʑ gɾɑkə
iʑe̞əɹ nɑʑɛθ jə
re̞ɕt͡ɕ nɑʑɛk ɑ˥
ŋɑβ βɑɾɑɸkɑɫ oi̯kəs ɑ
o̞t͡ɕe̞ɹ nijɑk se̞ðju
ɫɔwɑku kɑɕjɑɹ u
θʊjɛg wɑkɑju zjɑ wɑkju
nɑt͡sikɑɪ̯ŋg ʑɛɫ ɛβɪk juhe̞ɫ
ŋɑβ sɔje̞ɫ
stæ‿ʑβn sɔje̞n . bɛp sɔje̞n . to̞ ɕe̞˥θ
to̞ t͡sjulkɑ xiɲɑɪ̯
ɸk wɛk hʊβɪ˥
ɑt͡s t͡ɕɹət . ɫo̞kiɲɑɪ̯kɑɪ̯ . ɑ ɫɑsɪmbə θəɹ
ɫɑkɑɪ̯dgiŋ kɑjin sɪbe̞ xɑt͡sjulk ijɑ ɲijɑ
sɪbe̞ t͡sjulk sɪbe̞ t͡sjulk ɫɑ ɫɑ ɫɑ ɫɑ ɫɑ ɫɑ
ɹɑt͡ɕɹət ɛβɪk ɫɑt͡sjulk
u kjoi̯ʑiɣɛβ
βɛ ɫɑt͡sjulk ʑɛm tlite̞ nɑ θʊjət͡s sɑknɑŋ ɫɑkjɑʑ
to̞t͡sə stɑ . əɲi t͡sjulkmɑ kɑji
əɲi t͡sjulkmɑ kɑji
kɑjin‿ɸk zjɑ bɛp tlɑβinɹɑ iʑnu
jɛt gɾɑk‿xɑt͡sjulk zjɑ ɛβɪk o̞βɑɪ̯k
u se̞ðəs zjɑ ðɑθkɑəs koi̯βɹʊŋju
kɑji ɹɑrɑɪ̯ ʑɛɫ ɹɑt͡sikɑɪ̯ŋg
θjɛgθʊd͡ʑmɑ θɑkwi jəɹs ɹɪzjɑ
jiwɑku jɛm gɛɹi ɫɔwɑku
ðɑθkɑju kjoi̯ju ŋɛm zjɑ
sɪbe̞ ʑɛθ zɪn ɫɔwɑku
ŋɑβ sɔje̞ɫ to̞ θʊjɛd͡ʑkɑ xɑt͡sijɑŋg
ŋɑβ sɔje̞ɫ t‿xɑt͡sijɑŋg kɑjinɹi
nijɑg t͡siŋkəɹz (sɑknɑz kɑɕjɑ)
koi̯βɹʊŋɣɔɾəɹz (jɛgs ɹɑkɑɕjɑ)
djɔn nɪzjɑ zjɑ (ɫe̞dɪŋdjɔn)
ɫo̞kɑɪ̯le̞ t͡sjulklɑ (kɑɕjɑ ɫe̞dɪŋ djɔn)
ʑɛp o̞βɑɪ̯k ɲi wɑkji
rɑd͡ʑjuɑɪ̯k ðɑθkji
t͡sɑn jiŋæɹɕ ʑɛɫ tjɑn ɫɑθʊjɹɑr
stɑ iʑnu βɛ t͡sjulklɑ nɑ t͡se̞ɫ
ŋɑβ sɔje̞ɫ
stɑ iʑnu ɛβɪk t͡sjulkɫɑ nɑ t͡se̞ɫ
ŋɑβ sɔje̞ɫ/


séðyu zya n'ŋël mayaki séðzya
fk fiksä cïð kakuk xagoyce
u dëxtal cïð fus, ŕukyogkan wékla
źël nabom fks yët xaðaþséy
bé naŋël qövïr kiya ńigya
zya tildna kRilü can
u kyoyyus yët qacyulk, qatlavin a
kaya ŕëćka koydgiŋgjal can
ŋav söyél to kaniya xacëjä
ŋav söyél to qakaydgiŋ kayins
maþüyëj grake
iźéer naźëþ ye
Réść' naźëk, a?
ŋav varafkal, oykes a
oćéeŕ niyak, séðyu
löwaku kaśyaŕ, u
þüyëg wakayu zya wakyu
nacikayŋg źël ëvïk yuhél
ŋav söyél!
stä! źvn söyén. bëp söyén! to śéþ?
to cyulka xińay.
fk' wëk hüvï?
ac, ćŕet! lokińaykay. a lasïmbe þeŕ.
lakaydgiŋ kayin! sïbé xacyulk iya ńiya!
sïbé cyulk, sïbé cyulk! la la la la la la!
ŕaćŕet! ëvïk lacyulk!
u kyoyźiqëv...
vë lacyulk! źëm tlité na þüyec saknaŋ lakyaź!
toce, sta! eńi cyulkma kayi!
eńi cyulkma kayi!
kayin fk zya bëp tlavinŕa iźnu
yët grake xacyulk zya ëvïk ovayk
u séðes zya ðaþkaes, koyvŕüŋyu,
kayi ŕaRay źël ŕacikayŋg
þyëgþüjma þakwi yeŕs ŕïzya
yiwaku yëm gëŕi löwaku
ðaþkayu kyoyyu ŋëm zya
sïbé źëþ zïn löwaku!
ŋav söyél to þüyëjka xaciyaŋg
ŋav söyél t' xaciyaŋg kayin'ŕi
niyag ciŋkeŕz (saknaz kaśya!)
koyvŕüŋqöreŕz (yëgs ŕakaśya!)
dyön nïzya zya (lédïŋdyön!)
lokaylé cyulkla (kaśya lédïŋ dyön!)
źëp, ovayk, nyi, wakyi,
Rajyuayk, ðaþkyi
can yiŋäŕś źël tyan laþüyŕaR
sta, iźnu vë cyulkla na cél
ŋav söyél!
sta, iźnu ëvïk cyulkla na cél
ŋav söyél!


I know that your ability to remember
is shit like a bull's ass
but dumb like you are, give attentions (pay attention)
my words are of importance
I can see with your faces
that the lights aren't working
but we're speaking of kings and followers
you can't be thoughtless
be ready for life's day
be ready for great ideas
a new time
is coming to us
and what do we do?
be quiet and listen
I know it feels bad
but you'll get food
after I get what I deserve
my plans will be the storm
be ready!
Yeah! Be ready. We'll be ready! For what?
For the king's death
Is he ill?
No, idiot! We'll kill him. And Simba too.
Good idea! We can live without a king!
Without a king, without a king! La la la la la la
Idiots! There will be a king!
But you said...
I'll be king! Follow me and you'll never have hunger!
Hooray, yes! The king will live well!
The king will live well!
It's great that we'll soon be the followers
of a new king who will be loved
but you know that you must, I hope,
to perform my plans well
the future has many things
I will get more than you will get
I must tell you that
without me you will get nothing!
be ready for the year's plot
be ready for the best plot
evil planning (We'll have food!)
dreaming (More food!)
two things that (Again!)
will make the king (Food times two!)
me, loved, awaited, deserved
respected, needed
I won't miss my one chance
yes, I will soon be the king and the god
be ready!
yes, he will soon be the king and the god
be ready!


[edit] [top]The Plagues

Thus saith the Lord, thus saith the Lord
Thus saith the Lord, thus saith the Lord
Thus saith the Lord, thus saith the Lord
Thus saith the Lord, thus saith the Lord
Since you refuse to free my people
(Free my people)
All through the land of Egypt
I send a pestilence and plague
Into your house, into your bed
Into your streams, into your streets
Into your drink, into your bread
Upon your cattle, on your sheep
Upon your oxen in your field
Into your dreams, into your sleep
Until you break, until you yield
I send the swarm, I send the horde
Thus saith the Lord
Once I called you brother
Once I thought the chance to make you laugh
Was all I ever wanted
I send the thunder from the sky
I send the fire raining down
And even now I wish that God had chose another
Serving as your foe on his behalf
Is the last thing that I wanted
I send a hail of burning ice
On ev'ry field, on ev'ry town
This was my home
All this pain and devastation
How it tortures me inside
All the innocent who suffer
From your stubbornness and pride
I send the locusts on the wind
Such as the world has never seen
On ev'ry leaf, on ev'ry stalk
Until there's nothing left of green
I send my scourge, I send my sword
Thus saith the Lord
You who I called brother
Why must you call down another blow?
I send my scourge, I send my sword
Let my people go
Thus saith the Lord
Thus saith the Lord
You who I called brother
How could you have come to hate me so?
Is this what you wanted?
I send the swarm, I send the horde
Then let my heart be hardened
And never mind how high the cost may grow
This will still be so:
I will never let your people go
Thus saith the Lord
Thus saith the Lord
I will not...
Let your people go!
Let my people go!


kyoyeŕ céma, kyoyeŕ céma
kyoyeŕ céma, kyoyeŕ céma
kyoyeŕ céma, kyoyeŕ céma
kyoyeŕ céma, kyoyeŕ céma
ëćkis can jayt źël nagukan eŕs
(źël nagukan eŕs)
kégïptia atle þia
wakuak nikŕarrïŕ, hüvïniyŕ
da n'ŋël qańida, qavŕöfćqeŕ
da n'ŋël qahyućþŕüxk, qaćþŕüpr
da n'ŋël qakaśay, qakaśya
van n'ŋël qadëxlik, qagïlik
van n'ŋël gacisyand qölik
da n'ŋël qakoyvŕüŋqör
rrayay ŋëp altya, wakyögay
źël mafyakiy wakual n'ŋëp lokyöl
kyoyeŕ céma
äxtdig'z laþake ŋëp
taldigëz zya þakyi häe ðofkdigëz
ŕëćbiðë nëm zya ðaþkdigëz
wakuak yöhék ŕabööm
wakuak ŕaŕëŕëh zya yubineŕs
ðofkak zya macé caźemayül ŕacaźem
ŕëćka lacadamïþ ŋël
nu fk nëm zya ðofkdigëz
van nëks qïzfrra na qïzya
wakuak ŕëŕayks ŕyubineŕ
ŕëćbiðë źël lańida
hüëyn a nikŕarrïn
tatüyëj ëvën hüilü źëm
nëk nëp hüal
ëćkis ŋël lakoydgiŋgj
van héeŕx' wakuak hyékyïśilikŕ'
cïð þüyec ńigbiðë m'zïn
van nëks qajacniyź a qajacniy
tþücyëg fk ye jaclix l'zïn
yeye źël q'rrayak wakuak l'hüëy
kyoyeŕ céma
äxtdig'z laþake ŋëp
can ðaþke yëg lahüëy
yeye źël q'rrayak wakuak l'hüëy
źwake źël ŕagukan
kyoyeŕ céma
kyoyeŕ céma
äxtdig'z laþake ŋëp
tośé ëvën üxat' ŋëk źëm?
fk' mïzayŋ zya ðofkźiqëv?
źël mafyakiy wakual n'ŋëp lokyöl
jayk źël makolé voreŕ ŋëm
a can to wakuwax ovyu
can yicïðan zya koydgiŋyu
ŋël ŕagukan þüyec źwakyu
kyoyeŕ céma
kyoyeŕ céma
ŕagukan
ŋël þüyec źwakyu!
źël nu źwake!


/kjojəɹ t͡se̞mɑ kjojəɹ t͡se̞mɑ
kjojəɹ t͡se̞mɑ kjojəɹ t͡se̞mɑ
kjojəɹ t͡se̞mɑ kjojəɹ t͡se̞mɑ
kjojəɹ t͡se̞mɑ kjojəɹ t͡se̞mɑ
ɛt͡ɕkis t͡sɑn d͡ʑɑɪ̯t ʑɛɫ nɑgukɑn əɹs
ʑɛɫ nɑgukɑn əɹs
ke̞gɪptiɑ ɑtlə θiɑ
wɑku̯ɑk nikɹɑrɪɹ hʊβɪnijɹ
dɑ‿nŋɛɫ ɣɑɲidɑ ɣɑβɹɔɸt͡ɕɣəɹ
dɑ‿nŋɛɫ ɣɑhjut͡ɕθɹʊxk ɣɑt͡ɕθɹʊpɾ
dɑ‿nŋɛɫ ɣɑkɑɕɑɪ̯ ɣɑkɑɕjɑ
βɑnː‿ŋɛɫ ɣɑdɛxlik ɣɑgɪlik
βɑnː‿ŋɛɫ gɑt͡sisjɑnd ɣɔlik
dɑ nŋɛɫ ɣɑkoi̯βɹʊŋɣɔɾ
rɑjɑɪ̯ ŋɛp ɑltjɑ wɑkjɔgɑɪ̯
ʑɛɫ mɑɸjɑkij wɑku̯ɑɫ nŋɛp ɫo̞kjɔɫ
kjojəɹ t͡se̞mɑ
æxtdigz ɫɑθɑkə ŋɛp
tɑldigɛz zjɑ θɑkji hæə ðo̞ɸkdigɛz
ɹɛt͡ɕbiðɛ nɛm zjɑ ðɑθkdigɛz
wɑku̯ɑk jɔhe̞k ɹɑbɔ:m
wɑku̯ɑk ɹɑɹɛɹɛh zjɑ jubinəɹs
ðo̞ɸkɑk zjɑ mɑt͡se̞ t͡sɑʑəmɑjʊɫ ɹɑt͡sɑʑəm
ɹɛt͡ɕkɑ ɫɑt͡sɑdɑmɪθ ŋɛɫ
nu ɸk nɛm zjɑ ðo̞ɸkdigɛz
βɑn nɛks ɣɪzɸrɑ nɑ ɣɪzjɑ
wɑku̯ɑk ɹɛɹɑɪ̯ks ɹjubinəɹ
ɹɛt͡ɕbiðɛ ʑɛɫ ɫɑɲidɑ
hʊɛjn ɑ nikɹɑrɪn
tɑtʊjɛd͡ʑ ɛβɛn hʊilʊ ʑɛm
nɛk nɛp hʊɑɫ
ɛt͡ɕkis ŋɛɫ ɫɑkoi̯dgiŋgd͡ʑ
βɑn he̞əɹx wɑku̯ɑk hje̞kjɪɕilikɹ
t͡sɪð θʊjət͡s ɲigbiðɛ‿mzɪn
βɑn nɛks ɣɑd͡ʑɑt͡snijʑ ɑ ɣɑd͡ʑɑt͡snij
tθʊt͡sjɛg ɸk jə d͡ʑɑt͡slix ɫzɪn
jəjə ʑɛɫ ɣrɑjɑk wɑku̯ɑk ɫhʊɛj
kjojəɹ t͡se̞mɑ
æxtdigz ɫɑθɑkə ŋɛp
t͡sɑn ðɑθkə jɛg ɫɑhʊɛj
jəjə ʑɛɫ ɣrɑjɑk wɑkuɑk ɫhʊɛj
ʑwɑkə ʑɛɫ ɹɑgukɑn
kjojəɹ t͡se̞mɑ
kjojəɹ t͡se̞mɑ
æxtdigz ɫɑθɑkə ŋɛp
to̞ɕe̞ ɛβɛn ʊxɑt ŋɛk ʑɛm
ɸk mɪzɑɪ̯ŋ zjɑ ðo̞ɸkʑiɣɛβ
ʑɛɫ mɑɸjɑkij wɑku̯ɑɫ nŋɛp ɫo̞kjɔɫ
d͡ʑɑɪ̯k ʑɛɫ mɑko̞le̞ βo̞ɾəɹ ŋɛm
ɑ t͡sɑn to̞ wɑkuwɑx o̞βju
t͡sɑn jit͡sɪðɑn zjɑ koi̯dgiŋju
ŋɛɫ ɹɑgukɑn t͡sɑn ʑwɑkju
kjojəɹ t͡se̞mɑ
kjojəɹ t͡se̞mɑ
ɹɑgukɑn
ŋɛɫ t͡sɑn ʑwɑkju
ʑɛɫ nu ʑwɑkə/


Says the God, says the God
Says the God, says the God
Says the God, says the God
Says the God, says the God
Because you will not let my people go
(My people go)
(To) Egypt's entire country
I send the problems, the plagues
In your houses, beds
In your rivers, roads
In your drinks, foods
On your cattles, sheep
On your fields' animals
In your dreams
To force you to stop, to give up
My strength sends you the fear
Says the God
I called you brother
I believed that I wanted to have you laugh
It was all that I needed
I send the sky's thunders
I send fires that rain
I want that God will choose others
To be your enemy
Now that's all I wanted
On all places and things
I send burning hails
This was my home
The pains and the problems
Always hurt me a lot
Everyone's hurting
Because of your thoughtlessness
On the wind I send the locusts
Like no one has ever seen
On all leaves and plants
Before there's nothing of the green
Through my powers I send pain
Says the God
I called you brother
You don't need more pain
Through my powers I send pain
Free my people
Says the God
Says the God
I called you brother
Why do you hate me so much?
Is this what you wanted?
My strength will send you the fear
I'll let my heart shun you
And I don't care for the cost
I won't change how I think
I'm never freeing your people
Says the God
Says the God
I'm never freeing your people!
Free my people now!


[edit] [top]Playing with the Big Boys

By the power of Ra
Mut, Nut, Khnum, Ptah
Nephthys, Nekhbet, Sobek, Sekhmet
Sokar, Selket, Reshpu, Wadjet
Anubis, Anukis, Seshmu, Meshkent
Hemsut, Tefnut, Heket, Mafdet
Ra, Mut, Nut, Ptah
Hemsut, Tefnut, Sokar, Selket
Seshmu, Reshpu, Sobek, Wadjet
Heket, Mafdet, Nephthys, Nekhbet
Ra
So you think you've got friends in high places
With the power to put us on the run?
Well, forgive us these smiles on our faces
You'll know what power is when we are done
Son
You're playing with the big boys now
Playing with the big boys now
Oh, that's pretty
Ev'ry spell and gesture
Tells you who's the best
You're playing with the big boys now
You're playing with the big boys now
You're playing with the big boys now
Stop this foolish mission
Watch a true magician!
Give an exhibition, how
Pick up your silly twig, boy
You're playing with the big boys now!
By the power of Ra
Mut, Nut, Khnum, Ptah
Sobek, Sekhmet, Sokar, Selket
Anubis, Anukis
Hemsut, Tefnut, Meshkent, Mafdet...
You're playing with the big boys now
You're playing with the big boys now
By the might of Horus
You will kneel before us
Kneel to our splendorous power
You put up a front
You put up a fight
And just to show we feel no spite
You can be our acolyte
But first, boy, it's time to bow (Kowtow!)
Or it's your own grave you'll dig, boy
You're playing with the big boys
Playing with the big boys
Playing with the big boys
Playing with the big boys
Playing with the bigs boys now!


yeye rrayakxa yët ra
müt, nüt, xnüm, pcah
nëfþïs, nëxbët, söbëk, sëxmët
sökärr, sélkët, rréśpü, vajët
anubis, anukis, séśmü, mëśkënt
hëmsüt, tëfnüt, hëkët, mafjët
ra, müt, nüt, pcah
hëmsüt, tëfnüt, sökärr, sélkët
séśmü, rréśpü, söbëk, vajët
hëkët, mafjët, nëfþïs, nëxbët
ra
koydgiŋe' ŋël zya þakiŋ ŕadamïþ ðaþsél
cïð xińay kyokay naźem lyokaylé śik?
hä! fk lahähä kayin, u wuséð
zya naźël mafyakiy fk yëg gëŕi kyiŋ'
ihïntki
ŋël mafyakiy nu fk zïn
fyakiyma nu fk zïn
ou, fk kayin
uae mamakyisan naźël
rraŕëŕayül lafyakiy ŋël
ŋël mafyakiy nu fk zïn
ŋël mafyakiy nu fk zïn
ŋël mafyakiy nu fk zïn
alte ŋël dëxtan lamoń
o jat altyus ŋël lamoń
wëk erënwek iźnu!
ćxopat ŋël lövizya
ŋël mafyakiy fk zïn nu
yeye rrayakxa yët ra
müt, nüt xnüm, pcah
söbëk, sëxmët, sökärr, sélkët
anubis, anukis
hëmsüt, tëfnüt, mëśkënt, mafjët
ŋël mafyakiy nu fk zïn
ŋël mafyakiy nu fk zïn
yey' śfxücéx kapofis
ŋël m'karräks bineŕ ëćkis
ŋël mafyakiy can fk kayin!
śŕäŋhüëynźźiqëv
u nu niyźiqëv
u séðe zya rrajyuikay ŋëm
cëćkis aya ŕëćka n'źëm
u tyant, ðaþkae övirgwavya (övirgwave!)
o þüyec biðayt frra
ŋël mafyakiy fk zïn
fyakiyma fk zïn
fyakiyma fk zïn
fyakiyma fk zïn
fyakiyma nu fk zïn!


/jəjə r̥ɑjɑkxɑ jɛt ɾ̥ɑ
mʊt nʊt xnʊm pt͡sɑh
nɛɸθɪs nɛxbɛt sɔbɛk sɛxmɛt
sɔkær̥ se̞lkɛt r̥e̞ɕpʊ βɑd͡ʑɛt
ɑnubis ɑnukis se̞ɕmʊ mɛɕkɛnt
hɛmsʊt tɛɸnʊt hɛkɛt mɑɸd͡ʑɛt
ɾ̥ɑ mʊt nʊt pt͡sɑh
hɛmsʊt tɛɸnʊt sɔkær̥ se̞lkɛt
se̞ɕmʊ r̥e̞ɕpʊ sɔbɛk βɑd͡ʑɛt
hɛkɛt mɑɸd͡ʑɛt nɛɸθɪs nɛxbɛt
ɾ̥ɑ
ko̞ɪ̯dgiŋə ŋɛɫ zjɑ θɑkiŋ ɹɑdɑmɪθ ðɑθse̞ɫ
t͡sɪð xiɲɑɪ̯ kjo̞kɑɪ̯ nɑʑəm ɫjo̞kɑɪ̯le̞ ɕik
hæ ɸk ɫɑhæhæ kɑjin u wuse̞ð
zjɑ nɑʑɛɫ mɑɸjɑkij ɸk jɛg gɛɹi kjiŋ
ihɪntki
ŋɛɫ mɑɸjɑkij nu‿ɸk zɪn
ɸjɑkijmɑ nu‿ɸk zɪn
o̞u‿ɸk kɑjin
u̯ɑə̯ mɑmɑkjisɑn nɑʑɛɫ
r̥ɑɹɛɹɑjʊɫ ɫɑɸjɑkij ŋɛɫ
ŋɛɫ mɑɸjɑkij nu‿ɸk zɪn
ŋɛɫ mɑɸjɑkij nu‿ɸk zɪn
ŋɛɫ mɑɸjɑkij nu‿ɸk zɪn
ɑltə ŋɛɫ dɛxtɑn ɫɑmo̞ɲ
o̞ d͡ʑɑt ɑltjus ŋɛɫ ɫɑmo̞ɲ
wɛk əɾ̥ɛnwək iʑnu
t͡ɕxo̞pɑt ŋɛɫ ɫɔβizjɑ
ŋɛɫ mɑɸjɑkij‿ɸk zɪn nu
jəjə r̥ɑjɑkxɑ jɛt ɾ̥ɑ
mʊt nʊt xnʊm pt͡sɑh
sɔbɛk sɛxmɛt sɔkær̥ se̞lkɛt
ɑnubis ɑnukis
hɛmsʊt tɛɸnʊt mɛɕkɛnt mɑɸd͡ʑɛt
ŋɛɫ mɑɸjɑkij nu‿ɸk zɪn
ŋɛɫ mɑɸjɑkij nu‿ɸk zɪn
jəj ɕɸxʊt͡se̞x kɑpo̞ɸis
ŋɛɫ‿m.kɑr̥æks binəɹ ɛt͡ɕkis
ŋɛɫ mɑɸjɑkij t͡sɑn‿ɸk kɑjin
ɕɹæŋhʊɛjnʑ:iɣɛβ
u nu nijʑiɣɛβ
u se̞ðə zjɑ r̥ɑd͡ʑjuikɑɪ̯ ŋɛm
t͡sɛt͡ɕkis ɑjɑ ɹɛt͡ɕkɑ‿n.ʑɛm
u tjɑnt ðɑθkɑə̯ ɔβiɾ̥gwɑβjɑ (ɔβiɾ̥gwɑβə)
o̞ θʊjət͡s biðɑɪ̯t ɸr̥ɑ
ŋɛɫ mɑɸjɑkij‿ɸk zɪn
ɸjɑkijmɑ‿ɸk zɪn
ɸjɑkijmɑ‿ɸk zɪn
ɸjɑkijmɑ‿ɸk zɪn
ɸjɑkijmɑ nu‿ɸk zɪn/


By the power of Ra
Mut, Nut, Khnum, Ptah
Nephthys, Nekhbet, Sobek, Sekhmet
Sokar, Selket, Reshpu, Wadjet
Anubis, Anukis, Seshmu, Meshkent
Hemsut, Tefnut, Heket, Mafdet
Ra, Mut, Nut, Ptah
Hemsut, Tefnut, Sokar, Selket
Seshmu, Reshpu, Sobek, Wadjet
Heket, Mafdet, Nephthys, Nekhbet
Ra
Do you think that you have important friends
Who will scare us into screaming bloody murder?
Ha! that's a great joke, but you'll know
That our strength is more than yours
Boy
Your power is nothing now
The power is nothing now
Oh, that's great
Watch our magic
It will raze your power
Your power is nothing now
Your power is nothing now
Your power is nothing now
Stop your silly game
Or let us stop your game
It will end soon!
Fix your stick
Your power is nothing now
By the power of Ra
Mut, Nut, Khnum, Ptah
Sobek, Sekhmet, Sokar, Selket
Anubis, Anukis
Hemsut, Tefnut, Meshkent, Mafdet
Your power is nothing now
Your power is nothing now
By the Apophis's wrath
Your world will fall because
Your power isn't great!
You've fought
But now you've lost
But know that we respect you
So you can be us¹
But first, you must bow (bow!)
Or you will never leave here
Your power is nothing
The power is nothing
The power is nothing
The power is nothing
The power is nothing now!


¹really more like "one of us" but needed the rhyme


Well, Tamatoa hasn't always been this glam
I was a drab little crab once
Now I know I can be happy as a clam
Because I'm beautiful, baby
Did your granny say, "Listen to your heart"?
"Be who you are on the inside"?
I need three words to tear her argument apart
Your granny lied-
I'd rather be shiny
Like a treasure from a sunken pirate wreck
Scrub the deck and make it look shiny
I will sparkle like a wealthy woman's neck
Just a sec, don't you know?
Fish are dumb, dumb, dumb
They chase anything that glitters, beginners
Oh, and here they come, come, come
To the brightest thing that glitters
Mmm, fish dinners
I just love free food
And you look like seafood
Well, well, well
Little Maui's having trouble with his look
You little semi-demi-mini-god
Ouch! What a terrible performance
Get the hook! (Get it?)
You don't swing it like you used to, man
Yet I have to give you credit for my start
And your tattoos on the outside
For just like you I made myself a work of art
I'll never hide, I can't
I'm too shiny
Watch me dazzle like a diamond in the rough
Strut my stuff, my stuff is so shiny
Send your armies but they'll never be enough
My shell's too tough, Maui man
You could try, try, try
But you can't expect a demigod
To beat a decapod (Look it up)
You will die, die, die
Now it's time for me to take apart
Your aching heart
Far from the ones who abandoned you
Chasing the love of these humans
Who made you feel wanted
You try to be tough
But your armour's just not hard enough
Maui! Now it's time to kick your hiney
Ever seen someone so
Shiny?
Soak it in cause it's the last you'll ever see
C'est la vie mon ami, I'm so shiny
Now I'll eat you so prepare your final plea
Just for me
You'll never be quite as shiny
You wish you were nice and shiny


m'tamatwa c'n ŕëćbiðë tat'yëj kiźën
ŕëćbiðë lakütreźa
u nu séðyu zya kiya f kayamén¹
ŕëćkaïźdigëz aluykayin
kyoyeŕ' mafamama "ŋël lakolé tlat"?
"rréźd zya rréć kyoyeŕ ŋëp"?
ŕabom rënwekya kaydgiŋla, ðaþkyu tyan
kyoïnüćbiðë
cïðyu ŕëćka cańigyin
da tildxa xaksaŕćyéð cïð
uae vakal a ŕëćkaïźeŕ cańigyi
vakayk ćyéðyëg xagukaŋ cïð
tyan þüzizïź. séðe' ŋëk
zya n'laylik fks dëxts?
tlilü nem zya vakilü, nagrakyivan
ou, a frra iźéeŕ
ye ïzyaq zya vakeŕi vakilü
mm, ukaśya
ovak grake lakaśya
alue cïð laygakaśyax
kyö, kyö, kyö
mamawiźa can alueŕ kayin
ŋëy rafiftyacéźa
ao! laŕarrëy niyak ëvëŋ
can fk kayin (ńige' ŋëk?)
niyźiqëv lalu a l'fyakiy ŋël
u séðyu zya ðaþkayu ŋëp śkaŋðay
ŋël makrréćin źëp talokbiðë
sas źëk lokdigëz kualuineŕil
vë tatüyëj cïð ïzayŋþ
f ëvën cańigyin
ńige vakak cïð karräkźuliq vakyi
vakilü, fks ëvën cańigyis
wakuat ŕaśŕëyngukan, yińi
źël makarrvï fk karrvï, imawiźa
śŕäŋhüëynźya aya
u séðe zya can aya kaya
þazyïnavïśi śŕä (can rrékat)
ŋëm lokińayk
sas jat źwakyeŕnyu ŋëm
ëvïk mon 'vën!
þakiŋ gukbiðayk laśŕäŋtatëj
da ŋël xakolé ey xovay
ðofkźiqëv wakviya
niyat śŕäŋhüëynźël
u þeŕ niyat ŕovay nawël
imawi! nu fk þüyëjla lokay kayvhyil!
fan lokayk oćée
cańigyil!
uae kayin 'ćkis tyank ïzyal fk zya wua
niyal fk, źël idamïþ. f ëvëŋ cańigyin
nu, źël ikaśya, ŋël kinay ŕabom lokat²
nu, ihïntki!
wok ŋëp yeŕ ŕapoxćyivï
ëćkis ŋël maniya fk to xazïn


/mtɑmɑtwɑ‿t͡sn ɹɛt͡ɕbiðɛ tɑtjɛd͡ʑ kiʑɛn
ɹɛt͡ɕbiðɛ ɫɑkʊtɾ̥əʑɑ
u nu se̞ðju zjɑ kijɑ‿ɸ kɑjɑme̞n
ɹɛt͡ɕkɑɪ̯ʑdigɛz ɑlujkɑjin
kjo̞ɪ̯əɹ mɑɸɑmɑmɑ ŋɛɫ ɫɑko̞le̞ tlɑ˦t
r̥e̞ʑd zjɑ r̥e̞t͡ɕ kjo̞ɪ̯əɹ ŋɛ˦p
ɹɑbo̞m ɾ̥ɛnwəkjɑ kɑɪ̯dgiŋlɑ ðɑθkju tjɑn
kjo̞ɪnʊt͡ɕbiðɛ
t͡sɪðju ɹɛt͡ɕkɑ t͡sɑɲigjin
dɑ tildxɑ xɑksɑɹt͡ɕje̞ð t͡sɪð
u̯ɑə̯ βɑkɑɫ ɑ ɹɛt͡ɕkɑɪ̯ʑəɹ t͡sɑɲigji
βɑkɑɪ̯k t͡ɕje̞ðjɛg xɑgukɑŋ t͡sɪð
tjɑn θʊzizɪʑ | se̞ðə ŋɛk
zjɑ‿nlɑɪ̯lik‿ɸks dɛxts
tlilʊ nəm zjɑ βɑkilʊ nɑgɾ̥ɑkjiβɑn
o̞u | ɑ ɸr̥ɑ iʑe̞əɹ
jə ɪzjɑɣ zjɑ βɑkəɹi βɑkilʊ
m: ukɑɕjɑ
o̞βɑk gɾ̥ɑk ɫɑkɑɕjɑ
ɑluə̯ t͡sɪð ɫɑɪ̯gɑkɑɕjɑx
kjɔ kjɔ kjɔ
mɑmɑwiʑɑ t͡sɑn ɑluəɹ kɑjin
ŋɛj ɾ̥ɑɸiɸtjɑt͡se̞ʑɑ
ɑo̞ | ɫɑɹɑr̥ɛj nijɑk ɛβɛŋ t͡sɑn‿ɸk kɑjin (ɲig ŋɛk)
nijʑiɣɛβ ɫɑlu ɑ‿ɫɸjɑkij ŋɛɫ
u se̞ðju zjɑ ðɑθkɑju ŋɛp ɕkɑŋðɑɪ̯
ŋɛɫ mɑkr̥e̞t͡ɕin ʑɛp tɑlo̞kbiðɛ
sɑs ʑɛk ɫo̞kdigɛz ku̯ɑlu̯inəɹiɫ
βɛ tɑtʊjɛd͡ʑ t͡sɪð ɪzɑɪ̯ŋθ
ɸ‿ɛβɛn t͡sɑɲigjin
ɲigə βɑkɑk t͡sɪð kɑr̥ækʑuliɣ βɑkji
βɑkilʊ‿ɸks ɛβɛn t͡sɑɲigjis
wɑku̯ɑt ɹɑɕɹɛjngukɑn jiɲi
ʑɛɫ mɑkɑr̥βɪ‿ɸk kɑr̥βɪ
imɑwiʑɑ | ɕɹæŋhʊɛjnʑjɑ‿ʔɑjɑ
u se̞ðə zjɑ t͡sɑn ɑjɑ kɑjɑ
θɑzjɪnɑβɪɕi ɕɹæ (t͡sɑn r̥e̞kɑt)
ŋɛm ɫo̞kiɲɑɪ̯k
sɑs d͡ʑɑt ʑwɑkjəɹɲu ŋɛm
ɛβɪk mo̞n βɛn
θɑkiŋ gukbiðɑɪ̯k ɫɑɕɹæŋtɑtɛd͡ʑ
dɑ ŋɛɫ xɑko̞le̞ əj xo̞βɑɪ̯
ðo̞ɸkʑiɣɛβ wɑkβijɑ
nijɑt ɕɹæŋhʊɛjnʑɛɫ
u θəɹ nijɑt ɹo̞βɑɪ̯ nɑwɛɫ
imɑwi nu‿ɸk θʊjɛd͡ʑlɑ ɫo̞kɑɪ̯ kɑɪ̯βçiɫ
ɸɑn ɫo̞kɑɪ̯k o̞t͡ɕe̞ə
t͡sɑɲigjiɫ
u̯ɑə̯ kɑjin‿t͡ɕkis tjɑnk ɪzjɑɫ‿ɸk zjɑ wuɑ
nijɑɫ‿ɸk ʑɛɫ idɑmɪθ | ɸ ɛβɛŋ t͡sɑɲigjin
nu ʑɛɫ ikɑɕjɑ ŋɛɫ kinɑɪ̯ ɹɑbo̞m ɫo̞kɑt
nu ihɪntki
wo̞k ŋɛp jəɹ ɹɑpo̞xt͡ɕjiβɪ
ɛt͡ɕkis ŋɛɫ mɑnijɑ‿ɸk to̞ xɑzɪn/


Tamatoa wasn't always chic
He was a little crab
But now I know that I can be happy
I've become beautiful
Does grandma say "follow your heart"?
"Do what it tells you to do"?
I need one word to end that idea
She lied!
I like to be blinding
Like a coin in the light
Watch it shine and become blinding
I will shine like a rich woman
One minute. do you know
That fish are dumb?
They follow all that shines, beginners
Oh, and here they come
To the things that shine brightest (shiniest)
Mmm, foods
I love free food
You look like the seafood
Well, well, well
Little Maui isn't looking well
You little semi-demigod
Ow! quite a bad performance
It's/He's³ not great (y'see?)
You've lost your looks and strength
But I know I must thank you
Your feats have inspired me
So I've made myself the masterpiece
I will always be like this
I'm very blinding
See me shine like the polished gems
They're shining, they're so blinding
Send armies, I'll live
My armor's tough, little Maui
You can fight
But know that you can't win
Against a decapod (don't try)
I will kill you
So let me take you apart
This will be very fun!
You have an abandoned scar
In your heart from love
You wanted to help
You're losing the fight
But you're also losing their love
Maui! now it's the time to make you bloody!
And so I'll make you feel
Blinded!
Watch well 'cause this is the only thing you'll watch
This is the life, my friend. I'm quite blinding
Now, my food, make your death's words
Now, boy!
I'll give you many broken bones
Because your life is nothing


¹"kiya f" isn't grammatical. it should be "kiya ŕëćka" for "I can be" but the syllables didn't work out and I find if kinda poetic with "I can am happy" sounds weird but I like it.
²"Your death's words" Is Kirnath's way of saying "your epitaph" or "your will" or anything along those lines.
³This is a nice play on words that can be interpreted as either "He's not great" (talking about Maui) or "It's not great" (the aforementioned "performance" of Maui failing to transform).

[edit] [top]Die in a Fire

I really hate you
Stop getting in my way
I've lost my patience
When are you gonna decay?
I want to throw you out
Just like my broken TV
If you'll come back once more
It shall be painful you'll see!
I hope you die in a fire!
Hope you'll be stabbed in the heart!
Hope you'll get shot and expire!
Hope you'll be taken apart!
Hope this is what you desire!
It's almost over
Why can't you just let it fly?
Don't be afraid
It's not the first time you'll die
Your mechanical parts click
Sounds like when I broke your bones
Once I get my second chance
I won't leave you alone!
Oh yeah!
I hope you die in a fire!
Hope you'll be stabbed in the heart!
Hope you'll get shot and expire!
Hope you'll be taken apart!
I hope you die in a fire!
Hope you'll be stabbed in the heart!
Hope you'll get shot and expire!
Hope you'll be taken apart!
Hope this is what you desire!
I hope you die in a fire!


n'ŋëm üxak 'vën yeŕ
altes n'ŋëm ńigyu jiŕü
niydig'z źël laśfxü
tośé can jayté iniŕü?
ðofkak n'ŋëm wakzïnya
cïð źël poxćyi tv
pwéqŋ lédiźdyones
loŕëćkaïź 'vën poxćyils!
ðofkak ńigya zy' ŕëŕité n'ŋëk!
zya śŕäŋayk lakolé n'ŋël!
zya lokińayül maśŕäŋ źël!
zya źwakyeŕnyils vëk²!
zya fk zya ðofkźiqëv!
ëvïk rréćrrayk iźnu¹
tośé can jité eŕ?
can þaknaŋ lalokyö
ińśixëf tþücyëg gukńeŕ
n'ŋël nyeŕnyan źaveŕs
cïð poxćdig'z n'ŋël ŕivï
kyëść'þëj wakuyu l'þ'yŕarr
mińay can 'vïk lanikŕarrï
ou śtä!
ðofkak ńigya zy' ŕëŕité n'ŋëk!
zya śŕäŋayk lakolé n'ŋël!
zya lokińayül maśŕäŋ źël!
zya źwakyeŕnyils vëk²!
ðofkak ńigya zy' ŕëŕité n'ŋëk!
zya śŕäŋayk lakolé n'ŋël!
zya lokińayül maśŕäŋ źël!
zya źwakyeŕnyils vëk²!
zya fk zya ðofkźiqëv!
ðofkak ńigya zy' ŕëŕité n'ŋëk!


nŋɛm ʊxɑk βɛn jəɹ
ɑltəs nŋɛm ɲigju d͡ʑiɹʊ
nijdigz ʑɛɫ ɫɑɕɸxʊ
to̞ɕe̞ t͡sɑn d͡ʑɑɪ̯te̞ iniɹʊ
ðo̞ɸkɑk nŋɛm wɑkzɪɲɑ
t͡sɪð ʑɛɫ po̞xt͡ɕji tiβi
pwe̞ɣŋ ɫe̞diʑdjo̞nəs
ɫo̞ɹɛt͡ɕkɑɪ̯ʑ βɛn po̞xt͡ɕjils
ðo̞ɸkɑk ɲigjɑ‿zj‿ɹɛɹite̞ nŋɛk
zjɑ ɕɹæŋɑɪ̯k ɫɑko̞le̞ nŋɛɫ
zjɑ ɫo̞kiɲɑjʊɫ mɑɕɹæŋ ʑɛɫ
zjɑ ʑwɑkjəɹɲils βɛk
zjɑ‿ɸk zjɑ ðo̞ɸkʑiɣɛβ
ɛβɪk r̥e̞t͡ɕr̥ɑɪ̯k iʑnu
to̞ɕe̞ t͡sɑn d͡ʑite̞ əɹ˦
t͡sɑn θɑknɑŋ ɫɑlo̞kjɔ
iɲɕixɛɸ tθʊt͡sjɛg gukɲəɹ
nŋɛɫ ɲəɹɲɑn ʑɑβəɹs
t͡sɪð po̞xt͡ɕdigz nŋɛɫ ɹiβɪ
kjɛɕt͡ɕθɛd͡ʑ wɑkuju‿ɫθjɹɑr̥
miɲɑɪ̯ t͡sɑn βɪk ɫɑnikɹɑr̥ɪ
o̞u̯˥ ɕtæ˥
ðo̞ɸkɑk ɲigjɑ‿zj‿ɹɛɹite̞ nŋɛk
zjɑ ɕɹæŋɑɪ̯k ɫɑko̞le̞ nŋɛɫ
zjɑ ɫo̞kiɲɑjʊɫ mɑɕɹæŋ ʑɛɫ
zjɑ ʑwɑkjəɹɲils βɛk
ðo̞ɸkɑk ɲigjɑ‿zj‿ɹɛɹite̞ nŋɛk
zjɑ ɕɹæŋɑɪ̯k ɫɑko̞le̞ nŋɛɫ
zjɑ ɫo̞kiɲɑjʊɫ mɑɕɹæŋ ʑɛɫ
zjɑ ʑwɑkjəɹɲils βɛk
zjɑ‿ɸk zjɑ ðo̞ɸkʑiɣɛβ
ðo̞ɸkɑk ɲigjɑ‿zj‿ɹɛɹite̞ nŋɛk


n'ŋëm üxak 'vën yeŕ
altes n'ŋëm ńigyu jiŕü
niydig'z źël laśfxü
tośé can jayté iniŕü?
ðofkak n'ŋëm wakzïnya
cïð źël poxćyi tv
pwéqŋ lédiźdyones
loŕëćkaïź 'vën poxćyils!
ðofkak ńigya zy' ŕëŕité n'ŋëk!
zya śŕäŋayk lakolé n'ŋël!
zya lokińayül maśŕäŋ źël!
zya źwakyeŕnyils vëk²!
zya fk zya ðofkźiqëv!
ëvïk RéćRayk iźnu¹
tośé can jité eŕ?
can þaknaŋ lalokyö
ińśixëf tþücyëg gukńeŕ
n'ŋël nyeŕnyan źaveŕs
cïð poxćdig'z n'ŋël ŕivï
kyëść'þëj wakuyu l'þ'yŕaR
mińay can 'vïk lanikŕaRï
ou śtä!
ðofkak ńigya zy' ŕëŕité n'ŋëk!
zya śŕäŋayk lakolé n'ŋël!
zya lokińayül maśŕäŋ źël!
zya źwakyeŕnyils vëk²!
ðofkak ńigya zy' ŕëŕité n'ŋëk!
zya śŕäŋayk lakolé n'ŋël!
zya lokińayül maśŕäŋ źël!
zya źwakyeŕnyils vëk²!
zya fk zya ðofkźiqëv!
ðofkak ńigya zy' ŕëŕité n'ŋëk!


I hate you very much
Stop letting me see you
I've lost my temper
Why won't you let dying [occur]?
I want to dispose of you
Like my broken TV
If you come back again
You shall become very broken!
I want to see that you burn!
That I'll strike your heart!
That my strike will kill [you]!
That you'll be torn apart!
That this is what you wanted!
It will be finished soon
Why not let it go?
Don't have fear
You've died together before
Your parts click
Like when I broke your bones
When I get a chance
Death won't be a problem
Oh yeah!
I want to see that you burn!
That I'll strike your heart!
That my strike will kill [you]!
That you'll be torn apart!
I want to see that you burn!
That I'll strike your heart!
That my strike will kill [you]!
That you'll be torn apart!
That this is what you wanted!
I want to see that you burn!


¹last vowel jumps to next line
²kept in singular to make the rhyme, understood to be just the current one being attacked

[edit] [top]Other Friends

Well, well, well, well, well!
Let me get a look at the menagerie!
You must be Amethyst!
You must be Garnet!
And Pink Diamond's Pearl, well, she took you with her
Isn't that just swell?

It can't be

Oh but it can be, and it is
I got a new style and a few new toys
That are gonna put an end to your happily ever after, once and for all!

Woah, woah, this has got to be a misunderstanding
In case you haven't heard, I've established peace across the-

Yeah, yeah, I've heard
I've had your little message to the universe on loop!
I just love that part where Pink Diamond spends the rest of her days
On this nowhere planet, with a bunch of nobodies!

That's right I heard the story over and over again
Gee, it's swell to finally meet her other friends
That's right I heard the story, don't really like how it ends
Gee, it's swell to finally meet her other friends
What did she say about me? What did she say?
What did you do without me? What did you do?
Did you play games without me? What did you play?
Did you think all this time that I wouldn't find out about you?
That's right I heard the story over and over again
Gee, it's swell to finally meet her other friends

She's running circles around us!
I'm rusty, give me a break!
It really is her, but she can't be serious!
You know her, Pearl? Can you tell us who she is?

Who am I? Who am I? What are you even saying?
I'm the loser of the game you didn't know you were playing!
Let's play another game this time I get to win
Lives on the line
Winner takes all
Ready or not
Let's begin!

Oh, that's right I heard the story over and over again
Gee, it's swell to finally beat her other friends
Oh, that's right I heard the story, don't really like how it ends
Gee, it's swell to finally beat her other
Other
Other friendskyö, kyö, kyö, kyö, kyö!
jité ńigyu nëjacniwakńiyl!
ðaþkae ŕëćka lämëþïst!
ðaþkae ŕëćka lagaqnët!
a kayli kadaymon ipeŕl, kyö, bé wëþ źiqëv
can fk' ïzyan kayin?

can ika ŕ'ćka

ou nun ika ŕëćka, a fk
wakudigëz grake larréćqe na rafïks grakes ŕakrraybé
śik ërënwek ŋël kayamé þüyec rënwëk, tyant a to nëþ!

wou, wou, ðaþkaeŕ ŕëćka laniyay
pwéqŋ can oykźiqëv, lokdigëz lacaśŕäŋ yeyes-

śtä, śtä, oykdigëz
oykdigëz ŋël lakyoyyiźa lédïŋ zyïńi!
ovak yeŕnyanla śérrf kayli madaymon ńieŕ wël laniya
van caśérrf xakarräks, bé nayzayŋ gacanþ!
ućöŋ fk zya oykdigëz kyoyyil lédïŋ a lédïŋ yëg
kayin fk ńigukya nayzyan śik wëm źwakpiþë
ućöŋ fk zya oykdigëz kyoyyil, üxak rënwekla séðyë
kayin fk ńigukya nayzyan śik wëm źwakpiþë
srréć yi ŕëćdig'z, śém kyoybiðë' wëk?
srréć yi ŕëćdig'z, śém rréćśixëf' n'ŋëk?
srréć yi ŕëćdig'z, śém monśixëf' n'ŋëk?
talśixëf zya can źavak to þüyëjxa uatoya ŋëm!
ućöŋ fk zya oykdigëz kyoyyil lédïŋ a lédïŋ yëg
kayin fk ńigukya nayzyan śik wëm źwakpiþë

altaeŕ ëyëy naźëþ!
fyaniyn f, źëp wék laþüyŕarr!
wëm fk, u can ika ŕëćka hächä!
wëm séðe' ŋëk? aya' ŋëk n'źëm kyoyya śim fk?

śim f' źëk? śim f' źëk? śém źëm kyoye' ŋëk?
f laniyavin mońka zya can séðes zya monśixëf!
gïmon lédïŋdyön, nu mońla yika
niyau kyom xińay
wëm nëp kayeŕ
söyél o can
sas grakyus!
ou, ućöŋ fk zya oykdigëz kyoyyil lédïŋ a lédïŋ yëg
kayin fk kaya śŕä nayzyanþ śik wëm źwakpiþë
ou, ućöŋ fk zya oykdigëz kyoyyil, üxak rënwekla séðyë
kayin fk kaya śŕä nayzyanþ śik wëm źwakpiþ-
źwakpiþ'-
źwakpiþë/kjɔ kjɔ kjɔ kjɔ kjɔ
d͡ʑite̞ ɲigju nɛd͡ʑɑt͡sniwɑkɲijɫ
ðɑθkɑə̯ ɹɛt͡ɕkɑ ɫæmɛθɪst
ðɑθkɑə̯ ɹɛt͡ɕkɑ ɫɑgɑɣnɛt
ɑ kɑɪ̯li kɑdɑɪ̯mo̞n ipəɹɫ | kjɔ be̞ wɛθ ʑiɣɛβ
t͡sɑn ɸk ɪzjɑn kɑjin

t͡sɑn ikɑ‿ɹt͡ɕkɑ

o̞u nun ikɑ ɹɛt͡ɕkɑ | ɑ‿ɸk
wɑkudigɛz gɾ̥ɑkə ɫɑr̥e̞t͡ɕɣə nɑ ɾ̥ɑɸɪks gɾ̥ɑkəs ɹɑkr̥ɑɪ̯be̞
ɕik ɛɾ̥ɛnwək ŋɛɫ kɑjɑme̞ θʊjət͡s ɾ̥ɛnwɛk tjɑnt ɑ to̞ nɛθ

wo̞u wo̞u ðɑθkɑəɹ ɹɛt͡ɕkɑ ɫɑnijɑɪ̯
pwe̞ɣŋ t͡sɑn o̞ɪ̯kʑiɣɛβ ɫo̞kdigɛz ɫɑt͡sɑɕɹæŋ jəjəs

ɕtæ ɕtæ o̞ɪ̯kdigɛz
o̞ɪ̯kdigɛz ŋɛɫ ɫɑkjo̞ɪ̯jiʑɑ ɫe̞dɪŋ zjɪɲi
o̞βɑk jəɹɲɑnlɑ ɕe̞r̥ɸ kɑɪ̯li mɑdɑɪ̯mo̞n ɲiəɹ wɛɫ ɫɑnijɑ
βɑn t͡sɑɕe̞r̥ɸ xɑkɑr̥æks be̞ nɑɪ̯zɑɪ̯ŋ gɑt͡sɑnθ
ut͡ɕɔŋ‿ɸk zjɑ o̞ɪ̯kdigɛz kjo̞ɪ̯jiɫ ɫe̞dɪŋ ɑ ɫe̞dɪŋ jɛg
kɑjin‿ɸk ɲigukjɑ nɑɪ̯zjɑn ɕik wɛm ʑwɑkpiθɛ
ut͡ɕɔŋ‿ɸk zjɑ o̞ɪ̯kdigɛz kjo̞ɪ̯jiɫ ʊxɑk ɾ̥ɛnwəklɑ se̞ðjɛ
kɑjin‿ɸk ɲigukjɑ nɑɪ̯zjɑn ɕik wɛm ʑwɑkpiθɛ
sr̥e̞t͡ɕ ji ɹɛt͡ɕdigz ɕe̞m kjo̞ɪ̯biðɛ wɛk
sr̥e̞t͡ɕ ji ɹɛt͡ɕdigz ɕe̞m r̥e̞t͡ɕ:ixɛɸ nŋɛk
sr̥e̞t͡ɕ ji ɹɛt͡ɕdigz ɕe̞m mo̞nɕixɛɸ nŋɛk
tɑlɕixɛɸ zjɑ t͡sɑn ʑɑβɑk to̞ θʊjɛd͡ʑxɑ u̯ɑto̞ɪ̯ɑ ŋɛm
ut͡ɕɔŋ‿ɸk zjɑ o̞ɪ̯kdigɛz kjo̞ɪ̯jiɫ ɫe̞dɪŋ ɑ ɫe̞dɪŋ jɛg
kɑjin‿ɸk ɲigukjɑ nɑɪ̯zjɑn ɕik wɛm ʑwɑkpiθɛ

ɑltɑəɹ ɛjɛj nɑʑɛθ
ɸjɑnijn‿ɸ ʑɛp we̞k ɫɑθʊjɹɑr̥
wɛm‿ɸ.k‿u t͡sɑn ikɑ ɹɛt͡ɕkɑ hæt͡shæ
wɛm se̞ðə ŋɛk ɑjɑ ŋɛk nʑɛm kjo̞ɪ̯jɑ ɕim‿ɸk

ɕim‿ɸ ʑɛk˦ ‖ ɕim‿ɸ ʑɛk˦ ‖ ɕe̞m ʑɛm kjo̞ɪ̯ə ŋɛk˦
ɸ‿ɫɑnijɑβin mo̞ɲkɑ zjɑ t͡sɑn se̞ðəs zjɑ mo̞nɕixɛɸ
gɪmo̞n ɫe̞dɪŋdjɔn | nu mo̞ɲlɑ jikɑ
nijɑu̯ kjo̞m xiɲɑɪ̯
wɛm nɛp kɑjəɹ
sɔje̞ɫ o̞ t͡sɑn
sɑs gɾ̥ɑkjus
o̞u ut͡ɕɔŋ‿ɸk zjɑ o̞ɪ̯kdigɛz kjo̞ɪ̯jiɫ ɫe̞dɪŋ ɑ ɫe̞dɪŋ jɛg
kɑjin‿ɸk kɑjɑ ɕɹæ nɑɪ̯zjɑnθ ɕik wɛm ʑwɑkpiθɛ
o̞u ut͡ɕɔŋ‿ɸk zjɑ o̞ɪ̯kdigɛz kjo̞ɪ̯jiɫ ʊxɑk ɾ̥ɛnwəklɑ se̞ðjɛ
kɑjin‿ɸk kɑjɑ ɕɹæ nɑɪ̯zjɑnθ ɕik wɛm ʑwɑkpiθ
ʑwɑkpiθ
ʑwɑkpiθɛ/Well, well, well, well, well!
Let me see the harvest!
You must be Amethyst!
You must be Garnet!
And Pink Diamond's Pearl, well, you went with her
Isn't that great?

It can't be

Oh but it can be, and it is
I got a new way and some new tools
Who will end your happily ever after¹, once and for all!

Woah, woah, this must be a misunderstanding
If you haven't heard, I've made peace throughou-

Yeah, yeah, I heard
I've heard your little story a hundred times!
I love the part where Pink Diamond lives her life
On some nowhere planet, with these nobodies!
It's true, I've heard the story more than many times
It's great to meet those who took her
It's true, I've heard the story, I hate the famous ending
It's great to meet those who took her
While I was gone, what did she say?
While I was gone, what did you do?
While I was gone, what did you play?
You thought that I wouldn't find you this whole time!
It's true, I've heard the story more than many times
It's great to meet those who took her

She's dancing around us!
I'm weak, give me a chance!
It is her, but she can't be serious!
You know her? Can you tell us who she is?

Who am I? Who am I? What are you saying?
I'm the loser of the game you didn't know you played!
We'll play again, now I'll win the game
Lives at death
(Winner) wins all
Ready or not
So let's begin!
Oh, it's true, I've heard the story more than many times
It's great to win against those who took her
Oh, it's true, I've heard the story, I hate the famous ending
It's great to win against those who took
Took
Took her


✎ Edit Article ✖ Delete Article
Comments
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 18-Apr-24 15:04 | Δt: 1959.2609ms