cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Lahen [AHE]
1▲ 1 ▼ 0
Abandoned 34 words
[view flag info]
Lahen
Léhén
[lɛhɛn]*
Registered by Arras on 17 December 2016
Language type A priori
Species Human/humanoid
About Lahen
THE LAHEN!

CEÜ LÉHÉN!

(t͡ʃɞ lɛhɛn)

Language Code Attempts (open spolier)

▼ Click here to toggle hidden content below
Sample of Lahen[view] pénj, zaè öcheá kà jhè, öcheá kà jhaè / pénj, zè öcheá kà jhè, öcheá kà jhaè / kà jhoïboá kà ceäéeá kà djùéeá kà hüá / pénj, zaè öcheá kà jhè, öcheá kà jhaè / -- / pénj, zaè öcheá kà jhè, öcheá kà jhaè / pénj, zaè öcheá kà jhè, öcheá kà jhaè / kà jhoïboá kà ceäéeá kà djùéeá kà hüá / pénj, zaè öcheá kà jhè, öcheá kà jhaè[view all texts]
Latest vocabulary
gevöljnglacier
ceüdetthe
nnose
Language family relationships
Language treeRilsun
 ⤷ Enlin
  ⤷ Proto-Thardic
   ⤷ Proto-Lahen
    ⤷ Old Lahen
     ⤷ Middle Lahen
      ⤷  Lahen
[view] About RilsunThe Rilsunian family belongs to the region of Ruzyte.
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
RetroflexAlveolo-
palatal
PalatalLabio-
velar
VelarUvularGlottal
Nasal m     n   ɳ   ɲ        
Plosive p b     t d       c   k g    
Fricative   f v θ s z ʃ ʒ         x χ h
Affricate       t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ ɖʐ d͡ʑ          
Lateral approximant       l       ʎ        
Approximant       ɹ       j w      
VowelsFrontCentralBack
Close i i: y y: ɨ ʉ ɯ u u:
Close-mid e e: ø ɘ ɵ o o:
Open-mid ɛ œ ɜ ɞ ʌ ɔ
Open a a: ɶ ä ɑ ɒ
Orthography
Below is the orthography for Lahen. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 LahenOrthography
Aa
/a/
AÁ aá
aáe
/ɒ/
Àà
àe
/a:/
Áá
áe
/ɑ/
Ää
äe
/ä/
Èè
èe
/e:/
Éé
ée
/ɛ/
ÉE ée
ée
/ɘ/
Ëë
ëe
/ɜ/
Ìì
ìe
/i:/
Íí
íe
/ɯ/
ÍA ía
íae
/ɨ/
Ïï
ï
/ɔ/
Ññ
ñéz
/ɳ/
Òò
òe
/o:/
Óó
óe
/ø/
ÓÓ óó
óóe
/ɵ/
ÓE óe
óe
/ɶ/
Öö
öe
/ʌ/
Ùù
ùe
/u:/
Úú
úe
/ʉ/
Ỳỳ
ỳe
/y:/
Üü
üe
/ɞ/
Bb
béz
/b/
Cc
céz
/c/
CE ce
ceéz
/t͡ʃ/
CH ch
chéz
/χ/
Dd
déz
/d/
DJ dj
djéz
/d͡z/
DZ dz
dzéz
/d͡ʒ/
Ee
/e/
Ff
féz
/f/
Gg
géz
/g/
Hh
héz
/h/
Ii
/i/
Jj
jéz
/j/
JH jh
jhéz
/ʒ/
Kk
kéz
/k/
Ll
léz
/l/
LJ lj
ljéz
/ʎ/
Mm
méz
/m/
Nn
néz
/n/
NJ nj
njéz
/ɲ/
Oo
óe
/o/
OE oe
oeé
/œ/
Pp
péz
/p/
Rr
réz
/ɹ/
Ss
séz
/s/
Tt
téz
/t/
TH th
thé
/θ/
TS ts
tséz
/t͡s/
Uu
/u/
Vv
véz
/v/
Ww
wéz
/w/
Xx
xéz
/ʃ/
Yy
/y/
Zz
zéz
/z/
Ƌƌ
ƌez
/ɖʐ/
Đđ
đéz
/d͡ʑ/
Ħħ
ħéz
/x/
✖ Unknown alphabetical order
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 30-May-20 17:03 | Δt: 194.4699ms