cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Àbhradoch [AVR]
62▲ 62 ▼ 0
LotM Winner Typology Functional 1,492 words
[view flag info]
Àbhradoch
Àbhradoch
[ˈɑ:u̯rəd̥ɔx]
Registered by alexis on 5 April 2017
Language type Artistic Language (Artlang)
Place & SpeakersÀbhradoch is spoken in Àbhra.
Species Human/humanoid
About Àbhradoch
Biann u mbughann mnor bhaòch ar leoch-ruitea miceaidh u nguithi adar càr abhanna ga bhaòch.
biann u mbuġann mnor ḃaòċ ar leoċ-ruitea miceaiḋ u nguiṫi adar càr aḃanna ga ḃaòċ.
[b̥ʲɪᵈn u muə̯ᵈn mᵊnɔr̥ βɤ:x ər̥ ˌlʲʌxˈrɪʰtʲə ˈmʲɪˣkʲəi̯ u ˈŋɪhi ˈad̥ər̥ kʰɑ:r̥ ˈəu̯nə g̊ə βɤ:x]
"When man first breathes, the evil of the world is the first thing to escape his lips."


 Àbhradoch is an a priori language spoken on the isolated island of Àbhra. Those who speak it are called the Àbhradar (SGSingular (number)
one countable entity
Àbhradon).

The language was originally (fairly obviously) inspired by Goidelic languages, in particular Scottish Gaelic. Over time it's developed into more of its own unique entity with several changes, including a more complex synthetic grammar, extremely irregular plurals, and Germanic-like separable verb constructions, though many of the original elements remain.

Quick summary of features:
 • SVO word order
 • No nominal cases
 • Irregular plurals for almost everything (neis → nech; duimh → dumhar; càd → càis)
 • Verbs are marked for 7 tensespresent, past, perfect, imperfect, pluperfect, future, future perfect, 4 moodsindicative, subjunctive, conditional, imperative, active/passive voice, and first/non-first person
 • Additional variant verb forms used only when a verb is within a subordinate or relative clause
 • Alienability distinction
 • Subordinating prepositions: sur "near, close to" → sàrr "near [the place] where"
 • "Directive verbs," which are verbs with an accompanying prepositional adverb, similar to Germanic's separable verbs (e.g. "give up")
 • Base-8 (octal) number system
Sample of Àbhradoch[view] Ìrseann, ne-nach rẁs dior gh'òill ciu amhùanas? Ne-nacha ge dhacharaigh phudhar bhùair ar ballar? / Ìrseann, ndashbhaemì dseochaì eamad, ciuar ta shàncach eamagh liu gcẁchuas u gcaball. / Ìrseann, à fe mathàn seòlaibh cannbh bhaimhiumh ar thiuraim fùill teabhallaigh ar tua dhaisèaduinn dior èacla. / Ìrseann, n'abhailì ga shibh ar sa-ch...[view all texts]
Latest vocabulary
ìomhaadjunimportant
ìomhaadjvain
ìomhaadjfutile
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarPost-
Alveolar
PalatalLabio-
velar
VelarGlottalOther
Nasal m mʲ   n nʲ       ŋ    
Plosive [ʰp] [ʰpʲ] pʰ pʰʲ b̥ʲ b̥   [ʰt] [ʰtʲ] tʰ tʰʲ d̥ʲ d̥       [ʰk] [ʰkʲ] kʰ kʰʲ g̥ʲ g̥    
Fricative β βʲ f fʲ v vʲ s ʃ ç ʝ   x ɣ h  
Lateral approximant               ɫ
Approximant         j w      
Trill     r rʲ            
VowelsFrontNear-
front
CentralBack
Close [i] i:   ɨ ʉ [ɯ] ɯ: [u] u:
Near-close   ɪ    
Close-mid e: ø:     ɤ: o:
Mid     [ə]  
Open-mid ɛ œ œ:     ʌ ɔ ɔ:
Open a     ɑ:
Polyphthongs əu̯ uə̯ ɯə̯ iə̯ əi̯ ɔi̯
Orthography
Below is the orthography for Àbhradoch. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 ÀbhradochOrthography
g
Gg
ge
/g̥/, /g̥ʲ/
ġ
GH gh
ge dhamhaes
/ɣ/, /j/, /ʝ/
c
Cc
ceà
/kʰ/, /kʰʲ/, [ʰk], [ʰkʲ]
ċ
CH ch
ceà dhamhaes
/ç/, /x/
a
Aa
a
/a/, [ə]
à
Àà
a mhailiòis
/ɑ:/
d
Dd
/d̥/, /d̥ʲ/
DH dh
dù dhamhaes
/ɣ/, /j/, /ʝ/
o
Oo
o
/ɔ/
ò
Òò
o mhailiòis
/ɔ:/
ao
AO ao
a s'o
/ʌ/, [ə]
AÒ aò
a s'o mhailiòis
/ɤ:/
b
Bb
baè
/b̥/, /b̥ʲ/
BH bh
baè dhamhaes
/βʲ/, /β/, /w/
f
Ff
faidh
/f/, /fʲ/
FH fh
faidh dhamhaes
//
l
Ll
laè
/lʲ/, /ɫ/
u
Uu
u
/ʉ/, [u], [ə]
ù
Ùù
u mhailiòis
/u:/
ua
UA ua
u s'a
/ɨ/, [ɯ], [ə]
ùa
ÙA ùa
u s'a mhailiòis
/ɯ:/
w
Ww
w
/œ/
Ẁẁ
w mhailiòis
/œ:/
t
Tt
/tʰ/, /tʰʲ/, [ʰt], [ʰtʲ]
TH th
tà dhamhaes
/h/
s
Ss
sann
/ʃ/, /s/
SH sh
sann dhamhaes
/h/
e
Ee
e
/ɛ/, [ə]
è
Èè
e mhailiòis
/e:/
i
Ii
i
/ɪ/, [i]
ì
Ìì
i mhailiòis
/i:/
p
Pp
peò
/pʰ/, /pʰʲ/, [ʰp], [ʰpʲ]
PH ph
peò dhamhaes
/f/, /fʲ/
n
Nn
ne
/n/, /nʲ/
m
Mm
/m/, /mʲ/
MH mh
mà dhamhaes
/v/, /vʲ/
r
Rr
/r/, /rʲ/
✔ Shown in correct order
  Latest 8 related articles listed below.
  Àbhradoch Morphology
  Dannbhaiseach u n'Àbhradoch
  12-Jul-19 16:16
  Àbhradoch Syntax
  Tiulldhaeghe u n'Àbhradoch
  25-Jun-19 03:22
  Àbhradoch Phonology and Orthography
  Cẁchbhaes uas mnaòdhbhaes u n'Àbhradoch
  23-Jan-19 16:06
  LotM - Dec 17: Àbhradoch
  As the days reach their shortest (or longest) point, we'll l...
  02-Dec-17 01:46
  Lessons (1)
  11 · Intro & Pronunciation
  Typological information for Àbhradoch

  Coarticulation / Consonant seriesPalatalised/ plain
  Base counting systemOctal (8)
  Morphological typologyFusional
  Possession distinctionsAlienable/inalienable
  Marked voice (verb)Active and Passive

  ▼ More information ⇋ Compare
  privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
  Viewing CWS in: English | Time now is 18-Aug-19 15:10 | Δt: 4858.1231ms