cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Unnamed [AXTLT]
0▲ 0 ▼ 0
New 91 words Unnamed
--
Registered by [Deactivated User] on 23 January 2023
Language type Artistic Language (Artlang)
Species Human/humanoid
Sample of UnnamedCan't find any yet.
Latest vocabulary
thiråeqnglass
sessaunfood
Phonology
ConsonantsBilabialDentalAlveolarPost-
Alveolar
PalatalLabio-
velar
VelarUvular
Nasal m m:   n n:          
Plosive p p: ᵐp pʰ ᵐpʰ b b: ᵐb t̪ t̪: ⁿt̪ t̪ʰ ⁿt̪ʰ d̪ d̪: ⁿd̪     c c: ᶮc cʰ ᶮcʰ ɟ ɟ: ᶮɟ   k k: ᵑk kʰ ᵑkʰ g g: ᵑg q q: ᶰq qʰ ᶰqʰ ɢ ɢ: ᶰɢ
Fricative     s s: ʃ ʃ:        
Lateral approximant     l l:          
Approximant         j w    
Trill     r          
Flap     ɾ          
VowelsFrontBack
Close i y u
Close-mid e ø o
Near-open æ  
Open   ɑ ɒ
Polyphthongs oy ɒe ɑo ɑe ɒy ui ɑu øy oi ɑi
øu æe ou æu iu ɒo æo yu eu æi
ei ɒu
Orthography
Below is the orthography for Unnamed. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 UnnamedOrthography [edit]
Aa/ɑ/Ää/æ/Åå/ɒ/ÅE åe/ɒe/AE ae/ɑe/ÄE äe/æe/AI ai/ɑi/ÄI äi/æi/AO ao/ɑo/ÅO åo/ɒo/
ÄO äo/æo/ÅÜ åü/ɒy/AU au/ɑu/ÄU äu/æu/ÅU åu/ɒu/Bb/b/BB bb/b:/Cc/c/CC cc/c:/CH ch/cʰ/
Dd/d̪/DD dd/d̪:/Ee/e/EI ei/ei/EU eu/eu/Gg/g/GG gg/g:/GQ gq/ɢ/GQQ gqq/ɢ:/Ii/i/
IU iu/iu/Jj/ɟ/JJ jj/ɟ:/Kk/k/KH kh/kʰ/KK kk/k:/Ll/l/LL ll/l:/Mm/m/MB mb/ᵐb/
MM mm/m:/MP mp/ᵐp/MPH mph/ᵐpʰ/Nn/n/NC nc/ᶮc/NCH nch/ᶮcʰ/ND nd/ⁿd̪/NG ng/ᵑg/NGQ ngq/ᶰɢ/NJ nj/ᶮɟ/
NK nk/ᵑk/NKH nkh/ᵑkʰ/NN nn/n:/NQ nq/ᶰq/NQH nqh/ᶰqʰ/NT nt/ⁿt̪/NTH nth/ⁿt̪ʰ/Öö/ø/Oo/o/OI oi/oi/
OÜ oü/oy/ÖÜ öü/øy/ÖU öu/øu/OU ou/ou/Pp/p/PH ph/pʰ/PP pp/p:/Qq/q/QH qh/qʰ/QQ qq/q:/
Rr/ɾ/RR rr/r/Ss/s/SS ss/s:/Tt/t̪/TH th/t̪ʰ/TT tt/t̪:/Üü/y/Uu/u/UI ui/ui/
ÜU üu/yu/Ww/w/Xx/ʃ/XX xx/ʃ:/Yy/j/
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 19-Apr-24 05:26 | Δt: 508.45ms