cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Ayīt [AYT]
1▲ 1 ▼ 0
New 20 words Ayīt
Han ĭ̄
[hä̀:n ɨ́:]*
Registered by clawgrip on 3 December 2015
Language type A priori
Species Human/humanoid
Sample of AyītCan't find any yet.
Latest vocabulary
dehĭ̱́tnbranch
re̠uvbump
tó̱enboy
Phonology
ConsonantsBilabialAlveolarPalatalLabio-
velar
VelarGlottal
Nasal m n        
Plosive b t d     k g ʔ
Fricative   s       h
Lateral approximant   l        
Approximant     j w    
Flap   ɾ        
VowelsFrontNear-
front
CentralNear-
back
Back
Close iʱ́: iʱ̀: iʱ̌: í: ì: ǐ:   ɨ ɨʱ ɨʱ́: ɨʱ̀: ɨʱ̌: ɨ́: ɨ̀: ɨ̌:    
Near-close   ɪ ɪʱ   ʊ ʊʱ  
Open-mid ɛ ɛʱ ɛʱ́: ɛʱ̀: ɛʱ̌: ɛ́: ɛ̀: ɛ̌:       ɔ ɔʱ ɔʱ́: ɔʱ̀: ɔʱ̌: ɔ́: ɔ̀: ɔ̌:
Open     ä äʱ äʱ́: äʱ̀: äʱ̌: ä́: ä̀: ä̌:    
Polyphthongs uʊʱ́ uʊʱ̀ uʊʱ̌ uʊ́ uʊ̀ uʊ̌ uiʱ́ uí
Orthography
Below is the orthography for Ayīt. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 AyītOrthography
Ā̱ ā̱/äʱ́:/Aa/ä̀:/, /ä/A̠ a̠/äʱ/A̱ a̱/äʱ̀:/Áá/ä̌:/Á̱ á̱/äʱ̌:/Éé/ɛ̌:/É̱ é̱/ɛʱ̌:/Íí/ǐ:/Í̱ í̱/iʱ̌:/
Óó/ɔ̌:/Ó̱ ó̱/ɔʱ̌:/, /ɔʱ̌:/Úú/uʊ̌/Ú̱ ú̱/uʊʱ̌/Bb/b/Dd/d/Ee/ɛ̀:/, /ɛ/E̠ e̠/ɛʱ/E̱ e̱/ɛʱ̀:/Gg/g/
Hh/h/Ii/ɪ/, /ì:/I̠ i̠/ɪʱ/I̱ i̱/iʱ̀:/Kk/k/Ll/l/Mm/m/Nn/n/Oo/ɔ̀:/, /ɔ/O̱ o̱/ɔʱ̀:/, /ɔʱ/
Rr/ɾ/Ss/s/Tt/t/, /ʔ/Uu/ʊ/, /uʊ̀/U̠ u̠/ʊʱ/U̱ u̱/uʊʱ̀/Ww/w/Yy/j/Ōō/ɔ́:/Ō̱ ō̱/ɔʱ́:/
Ūū/uʊ́/ŪI ūi/uí/Ū̱ ū̱/uʊʱ́/Ū̱I ū̱i/uiʱ́/Āā/ä́:/Ēē/ɛ́:/Ē̱ ē̱/ɛʱ́:/Īī/í:/Ī̱ ī̱/iʱ́:/Ĭĭ/ɨ̀:/, /ɨ/
Ĭ́ ĭ́/ɨ̌:/Ĭ̱́ ĭ̱́/ɨʱ̌:/Ĭ̄ ĭ̄/ɨ́:/Ĭ̱̄ ĭ̱̄/ɨʱ́:/Ĭ̠ ĭ̠/ɨʱ̀:/, /ɨʱ/
✖ Unknown alphabetical order
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 29-Sep-20 13:19 | Δt: 312.3569ms