cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Beng Si [BENG]
4▲ 4 ▼ 0
Progressing 1,036 words
[view flag info]
Beng Si
Beng Sí
[beŋsí ~ beŋ̊sí]
Registered by [Deactivated User] on 3 March 2019
Language type A priori
Species Human/humanoid
About Beng Si A Prra-Blen language spoken in the CWSP country of Mablag. The CWS dictionary is gradually being updated, the full current dictionary is on this spreadsheet: CLICK
Sample of Beng Si[view] Si té geu ruq ná dwí / Noek a wiqs bə, o mə bə sep / Ye mə li siqp req yel daq beq taq sii / I néuy ngoeqn dey xeup mót noek et keu eut siqp / / Mə úx noek geu xem lit mə ké tiq pat / Mə noek gni ep tiq si gwang / / Keu ngaq mə noek bik sa xeup / Keu ngaq mə noek bik naq ngiqw / Keu ngaq mə bik noqs duw o bik yes noek / Keu ngaq...[view all texts]
Latest vocabulary
déx kennrefrigerator
kennchest
kennbox
Sound samples in Beng Si
Some sound samples of Beng Si. Maximum of 6 shown. Click the links to see the full texts.
Me keu jtaq gnol sáw bi jta san xu seql lit me xéu dup req e xeun.
I didn't wash up because there was an owl taking a shower in my bathroom.
Language family relationships
Language treePrra-Blen
 ⤷  Proto-Prra-Blen
  ⤷ Prra
   ⤷ South Prra
    ⤷  Beng Si
 
Phonology
ConsonantsBilabialAlveolarAlveolo-
palatal
PalatalLabio-
velar
VelarGlottal
Nasal m n n̥   ɲ ɲ̥   ŋ ŋ̥  
Plosive p b t d       k g ʔ
Fricative   s ɕ ʑ        
Lateral approximant   l l̥          
Approximant       j w    
Flap   ɾ ɾ̥          
VowelsFrontCentralBack
Close i i: ĩ: ĩ ĩ́ ĩ̀ í ì ɨ ɨ: ɨ̃: ɨ̃ ɨ̃́ ɨ̃̀ ɨ́ ɨ̀ u ũ ṹ ũ̀ ú ù
Close-mid e e: ẽ: ẽ ẽ́ ẽ̀ é è   ɤ ɤ: ɤ̃: ɤ̃ ɤ̃́ ɤ̃̀ ɤ́ ɤ̀ o õ ṍ õ̀ ó ò
Mid   ə  
Open-mid ɛ ɛ̃ ɛ̃́ ɛ̃̀ ɛ́ ɛ̀    
Open a ã ã́ ã̀ á à    
Orthography
Below is the orthography for Beng Si. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 Beng SiOrthography [edit]
a/a/ae/ɛ/aen/ɛ̃/aeq/ɛ̀/aeqn/ɛ̃̀/an/ã/aq/à/aqn/ã̀//á/áe/ɛ́/áen/ɛ̃́/
án/ã́/b/b/d/d/e/e/ee/e:/een/ẽ:/eeu/ɨ:/eeun/ɨ̃:/en/ẽ/eq/è/eqn/ẽ̀/
eu/ɨ/eun/ɨ̃/euq/ɨ̀/euqn/ɨ̃̀//é/én/ẽ́/éu/ɨ́/éun/ɨ̃́/g/g/gn/ɲ/hgn/ɲ̥/
hl/l̥/hm/m̥/hn/n̥/hng/ŋ̥/hr/ɾ̥/i/i/ii/i:/iin/ĩ:/in/ĩ/iq/ì/iqn/ĩ̀/
/í/ín/ĩ́/j/ʑ/k/k/l/l/m/m/n/n/ng/ŋ/o/o/oe/ɤ/oen/ɤ̃/
oeq/ɤ̀/oeqn/ɤ̃̀/on/õ/ooe/ɤ:/ooen/ɤ̃:/oq/ò/oqn/õ̀//ó/óe/ɤ́/óen/ɤ̃́/ón/ṍ/
p/p/q/ʔ/r/ɾ/s/s/t/t/u/u/un/ũ/uq/ù/uqn/ũ̀//ú/ún/ṹ/
w/w/x/ɕ/y/j/ə/ə/
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 15-Jun-24 20:12 | Δt: 470.598ms