cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Black Su [BLSU]
0▲ 0 ▼ 0
New 345 words Black Su
Qā̀néc
[kʷânə́tʃ]
Registered by [Deactivated User] on 28 August 2020
Language type Artistic Language (Artlang)
Species Human/humanoid
About Black Su /kɤɪnnɛk/ > /kʷânə́tʃ/ <qā̀néc>
Sample of Black SuCan't find any yet.
Latest vocabulary
ùb-affpast tense marker
bu-affpast tense marker
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarPost-
Alveolar
PalatalVelarGlottal
Nasal     n   ɲ ŋ  
Plosive p pʰ b   t d     k kʷ g  
Fricative   v s       h
Affricate       t͡ʃ d͡ʒ      
Lateral approximant     l        
Lateral fricative     ɬ        
Approximant     ɹ   j    
Trill     r        
Implosive [ɓ]1            
  1. allophone of /b/
VowelsFrontCentralBack
Close i i: î: ǐ: î í ì ǐ   ɯ ɯ́ ɯ̀ u u: û: ǔ: û ú ù ǔ
Mid   ə ə̂ ə́ ə̀ ə̌  
Open a a: â: ǎ: â á à ǎ    
Orthography
Below is the orthography for Black Su. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 Black SuOrthography [edit]
Aa/a/AA aa/a:/À à/à/Á á/á/ĀÀ āà/â:/ĀÁ āá/ǎ:/Ā̀ ā̀/â/Ā́ ā́/ǎ/Bb/b/, [ɓ]Cc/t͡ʃ/Dd/d/
Ee/ə/È è/ə̀/É é/ə́/Ḕ ḕ/ə̂/Ḗ ḗ/ə̌/Gg/g/Hh/h/HL hl/ɬ/Ii/i/II ii/i:/Ì ì/ì/
Í í/í/ĪÌ īì/î:/ĪÍ īí/ǐ:/Ī̀ ī̀/î/Ī́ ī́/ǐ/Jj/d͡ʒ/Kk/k/Ll/l/Nn/n/NG ng/ŋ/NY ny/ɲ/
Oo/ɯ/Ò ò/ɯ̀/Ó ó/ɯ́/Pp/p/PH ph/pʰ/Qq/kʷ/Rr/r/RH rh/ɹ/Ss/s/Tt/t/Uu/u/
UU uu/u:/Ù ù/ù/Ú ú/ú/ŪÙ ūù/û:/ŪÚ ūú/ǔ:/Ū̀ ū̀/û/Ū́ ū́/ǔ/Vv/v/Yy/j/
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 08-Feb-23 08:17 | Δt: 319.144ms