cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Boittüra [BTTUR]
0▲ 0 ▼ 0
New 455 words Boittüra
Bâiddür
[bɑiɟɨɾ]*
Registered by [Deactivated User] on 16 April 2023
Language type A priori
Species Human/humanoid
Sample of Boittüra[view] Morioslhèktayałtachù ǝłbìƛíroñes

The waterfall is very tall.
[view all texts]
Latest vocabulary
loòkoòvcommunicate
tzödvhug
chörnlanguage
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarRetroflexAlveolo-
palatal
PalatalLabio-
velar
VelarOther
Nasal m   n     ɲ      
Plosive b   t d ɖ   c ɟ   k  
Fricative   f s   ɕ     x  
Affricate     t͡sʰ   t͡ɕʰ       t͡ɬʰ
Lateral approximant     l     ʎ      
Lateral fricative     ɬ            
Approximant           j w    
Flap     ɾ            
Click     ǃ ⁿǃ   ǁ ⁿǁ ǂ ᶮǂ      
VowelsFrontNear-
front
CentralBack
Close i   ɨ ʉ u
Near-close   ɪ̂ ɪ̌    
Close-mid e ø   ɘ o
Open-mid ɛ:     ɔ
Near-open æ      
Open a     ɑ
Orthography
Below is the orthography for Boittüra. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 BoittüraOrthography [edit]
Aa/a/Â â/ɑ/Ä ä/æ/Bb/b/CH ch/x/Dd/d/DD dd/ɟ/Ḍ ḍ/ɖ/Ee/e/È è/ɛ:/Ff/f/
Ii/i/Ì ì/ɪ̂/Í í/ɪ̌/Kk/k/Ll/l/LH lh/ʎ/Mm/m/Nn/n/Nǁ nǁ/ⁿǁ/Nǂ nǂ/ᶮǂ/Nǃ nǃ/ⁿǃ/
Ñ ñ/ɲ/Oo/o/Ò ò/ɔ/Ö ö/ø/Rr/ɾ/Ss/s/Tt/t/TT tt/c/TX tx/t͡ɕʰ/TZ tz/t͡sʰ/Uu/u/
Ù ù/ʉ/Ü ü/ɨ/Ww/w/Xx/ɕ/Yy/j/Łł/ɬ/Ǝǝ/ɘ/ƛ/t͡ɬʰ/ǁ/ǁ/ǂ/ǂ/ǃ/ǃ/
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 18-May-24 08:03 | Δt: 327.997ms