cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Cetian [CETI]
0▲ 0 ▼ 0
New 135 words
[view flag info]
Cetian
hỳ-nèl-pék-rux-lòh-hỳ
[ɧ̀ỳ-ǃ̀òǁ̀-ʘ́ó‼́-ʀ̥̄ūʞ̄-ǁ̀ɔ̀ɧ̀-ɧ̀ỳ]*
Registered by [Deactivated User] on 8 March 2023
Language type A priori
Species Human/humanoid
Sample of Cetian[view] hé-kut-kú-nel-loh-úh-rur-él

Through adversity to the stars.
[view all texts]
Latest vocabulary
kút-rùrnchallenge
Phonology
ConsonantsBilabialDentalAlveolarRetroflexAlveolo-
palatal
PalatalVelarUvularOther
Fricative                 ɧ́ ɧ̀ ɧ̄
Trill               ʀ̥́ ʀ̥̀ ʀ̥̄  
Click ʘ́ ʘ̀ ʘ̄ ǀ́ ǀ̀ ǀ̄ ǃ́ ǃ̀ ǃ̄ ‼́ ‼̀ ‼̄ ǁ́ ǁ̀ ǁ̄ ǂ́ ǂ̀ ǂ̄ ʞ́ ʞ̀ ʞ̄    
VowelsFrontBack
Close ý ỳ ȳ ú ù ū
Close-mid   ó ò ō
Open-mid   ɔ́ ɔ̀ ɔ̄
Open ɶ́ ɶ̀ ɶ̄ ɒ́ ɒ̀ ɒ̄
Orthography
Below is the orthography for Cetian. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 CetianOrthography [edit]
Y.
y
/ȳ/
y^*.
ý
/ý/
y`_.
/ỳ/
E.
e
/ō/
e^*.
é
/ó/
e`_.
è
/ò/
I.
i
/ɶ̄/
i^*.
í
/ɶ́/
i`_.
ì
/ɶ̀/
U.
u
/ū/
u^*.
ú
/ú/
u`_.
ù
/ù/
O.
o
/ɔ̄/
o^*.
ó
/ɔ́/
o`_.
ò
/ɔ̀/
A.
a
/ɒ̄/
a^*.
á
/ɒ́/
a`_.
à
/ɒ̀/
p.
p
/ʘ̄/, /ʘ́/, /ʘ̀/
t.
t
/ǀ̄/, /ǀ̀/, /ǀ́/
n.
n
/ǃ̄/, /ǃ̀/, /ǃ́/
k.
k
/‼̄/, /‼̀/, /‼́/
l.
l
/ǁ́/, /ǁ̀/, /ǁ̄/
c.
c
/ǂ́/, /ǂ̀/, /ǂ̄/
x.
x
/ʞ̄/, /ʞ́/, /ʞ̀/
r.
r
/ʀ̥̀/, /ʀ̥̄/, /ʀ̥́/
h.
h
/ɧ́/, /ɧ̄/, /ɧ̀/
.
-
//
✔ Shown in correct order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 19-Jun-24 13:14 | Δt: 3681.0319ms