cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Diepde [DEP]
1▲ 1 ▼ 0
On hold 127 words Diepde
Diƨaqe
[diʃaqe]*
Registered by [Deactivated User] on 1 February 2017
Language type A priori
Species Human/humanoid
Sample of Diepde[view] Īakmāpɔ Diƨaqe

I speak English
[view all texts]
Latest vocabulary
māpɔvspeak
sīlnumten
ɔīknumzero
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarPost-
Alveolar
PalatalLabio-
velar
VelarUvularGlottal
Nasal m   n            
Plosive p b   t d   c ɟ   k g q  
Fricative   f v s z ʃ ʒ     x ɣ χ h
Affricate     t͡s t͡ʃ          
Lateral approximant     l   ʎ        
Approximant     ɹ   j w      
VowelsFrontCentralBack
Close i i: í y y: ý   u u: ú
Close-mid e e: é   o o: ó
Near-open   ɐ ɐ: ɐ́  
Open a a: á    
Orthography
Below is the orthography for Diepde. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 DiepdeOrthography
'
m'āi
//
Āā
āƶó
/a:/
Aa
avƨí
/a/
Áá
áikt
/á/
Bb
baƶí
/b/
Çç
çékí
/c/
Cc
coúi
/t͡s/
Dd
díhé
/d/
Ee
eaní
/e/
Ēē
kaēní
/e:/
Éé
éani
/é/
Ff
fģan
/f/
Ģģ
ģƨar
/ɟ/
Gg
gaqí
/g/
GH gh
eɔghí
/ɣ/
Hh
hémó
/h/
Íí
ínot
/í/
Ii
iƨot
/i/
Īī
īmmī
/i:/
Jj
jeit
/j/
Kk
kéi
/k/
Ll
láját
/l/
LI li
eɐ̄li
/ʎ/
Mm
maƨi
/m/
Nn
noít
/n/
Oo
opái
/o/
Óó
óailt
/ó/
Ōō
enōƨ
/o:/
Pp
piƨk
/p/
Qq
qótƨ
/q/
Rr
réjɔt
/ɹ/
Ss
séhi
/s/
Tt
tájá
/t/
Ūū
ūani
/u:/
Úú
úimo
/ú/
Uu
uémi
/u/
Vv
viƨem
/v/
Ww
waçan
/w/
Xx
xéat
/x/
Yy
yekól
/y/
Ýý
eýal
/ý/
Ȳȳ
emȳa
/y:/
Zz
zimó
/z/
ZX zx
zxjaé
/χ/
Ɔɔ
ɔéke
/t͡ʃ/
Ƨƨ
ƨakí
/ʃ/
Ƶƶ
ƶémét
/ʒ/
Ɐɐ
ɐmal
/ɐ/
Ɐ́ ɐ́
ilɐ́o
/ɐ́/
Ɐ̄ ɐ̄
emɐ̄l
/ɐ:/
✖ Unknown alphabetical order
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 19-Jun-24 14:26 | Δt: 443.5899ms