cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Paharikava [FNRP]
0▲ 0 ▼ 0
New 337 words Paharikava
Paharikawa
[paharikaʋa]*
Registered by [Deactivated User] on 26 July 2022
Language type A priori
Species Human/humanoid
Sample of Paharikava[view] Bha khạhge ḍhāfūva khā khōirạ oetı bhō noen̄ạ qē'ō bhıshi bhō chibṇadh. Agil khā ae'aṇōk sarat zhēu'ō bhō zepṭhoe bhō loeghōfā hāṭhō bhisum jek buḍhoe qē'ō ō dē'ạṭh jae oen̄uqūph.[view all texts]
Latest vocabulary
bhisumadptowards
saratadpwith
agilpthey
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarPost-
Alveolar
RetroflexPalatalVelarUvularGlottal
Nasal m   n   ɳ   ŋ    
Plosive p pʰ b bʰ   t tʰ d dʰ   ʈ ʈʰ ɖ ɖʰ   k kʰ g gʰ q ʔ
Fricative   f v s z ʃ ʒ ʂ ʐ   ɣ   h ɦ
Affricate       t͡ʃ d͡ʒ          
Lateral approximant     l            
Approximant   ʋ       j      
Trill     r            
Flap         ɽ        
VowelsFrontCentralNear-
back
Back
Close i     ɯ u
Near-close     ʊ  
Close-mid e     o
Mid   ə    
Open-mid ɛ     ʌ
Near-open æ      
Open a ɶ     ɑ
Orthography
Below is the orthography for Paharikava. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 PaharikavaOrthography [edit]
'/ʔ/Ạạ/ɑ/Aa/a/Āā/ə/AE ae/æ/Bb/b/BH bh/bʰ/CH ch/t͡ʃ/Dd/d/DH dh/dʰ/DZ dz/d͡ʒ/
Ḍ ḍ/ɖ/ḌH ḍh/ɖʰ/Ee/e/Ēē/ɛ/Ff/f/Ḡḡ/ɣ/Gg/g/GH gh/gʰ/, /ɦ/Hh/h//ɯ/Ii/i/
Jj/j/Kk/k/KH kh/kʰ/Ll/l/Mm/m/Nn/n/N̄ n̄/ŋ/Ṇ ṇ/ɳ/Ōō/ʌ/Oo/o/OE oe/ɶ/
Pp/p/PH ph/pʰ/Qq/q/Rr/r/Ṛṛ/ɽ/Ss/s/SH sh/ʃ/S̄ s̄/ʂ/Tt/t/TH th/tʰ/Ṭ ṭ/ʈ/
ṬH ṭh/ʈʰ/Ūū/ʊ/Uu/u/Vv/v/Ww/ʋ/Zz/z/ZH zh/ʒ/Z̄ z̄/ʐ/
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 18-Apr-24 19:50 | Δt: 498.981ms