cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Whicriyen [GIB]
0▲ 0 ▼ 0
New 186 words Whicriyen
Hvikriën
[ɦʋikrije̞n̪]*
Registered by [Deactivated User] on 5 October 2021
Language type Not specified
Species Human/humanoid
Sample of Whicriyen[view] Kvolhväne nimirhysu xæsmelvocyh? / Nimirhysu kvolhväne xæsmelvocyh? / Xæsmelvo kvolhväne nimirhysucyh?

Does the cow give milk?
[view all texts]
Latest vocabulary
aënuvcontrol
tettemntree
iadpfrom
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
VelarGlottal
Nasal m m̥   n̪ n̪̥     ŋ ŋ̥  
Plosive p pʷ b bʷ   t̪ t̪ʷ d̪ d̪ʷ     k kʷ g gʷ (ʔ)
Fricative   f (v) θ ð s z ʃ ʒ x ɣ ɦ ɦʷ
Affricate       t͡s t͡sʷ d͡z d͡zʷ t͡ʃ t͡ʃʷ d͡ʒ d͡ʒʷ    
Lateral approximant       l̪ l̪ʷ   ʟ ʟʷ  
Approximant   ʋ          
Trill       r rʷ      
VowelsFrontCentralBack
Close i y ʲʉ [ɯ̥]1 u
Close-mid e ø   o
Mid ʲe̞ (ə) ʲo̞
Open-mid ɛ   ɔ
Open   ä ʲä  
  1. before word boundary or consonant, allophone of /ʋ/
Orthography
Below is the orthography for Whicriyen. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 WhicriyenOrthography [edit]
Ää/ʲä/Aa/ä/Åå/ɔ/Bb/b/BV bv/bʷ/Čč/t͡ʃ/Cc/t͡s/CV cv/t͡sʷ/ČV čv/t͡ʃʷ/Dd/d̪/
DV dv/d̪ʷ/Ëë/ʲe̞/Ee/e/Ff/f/Ğğ/ɣ/Gg/g/GV gv/gʷ/Hh/ɦ/HM hm/m̥/HN hn/n̪̥/
HV hv/ɦʷ/Ii/i/Kk/k/KV kv/kʷ/Ll/l̪/LL ll/ʟ/LLV llv/ʟʷ/LV lv/l̪ʷ/Mm/m/Nn/n̪/
NG ng/ŋ/NK nk/ŋ̥/Öö/ʲo̞/Oo/o/Pp/p/PV pv/pʷ/Rr/r/RV rv/rʷ/Ss/s/Šš/ʃ/
Tt/t̪/TV tv/t̪ʷ/Üü/ʲʉ/Uu/u/Vv/ʋ/, [ɯ̥]1Xx/x/Yy/y/Žž/ʒ/Zz/z/Ææ/ɛ/
Ðð/ð/Øø/ø/Þþ/θ/Əə/ə/2Ǯǯ/d͡ʒ/Ʒʒ/d͡z/ƷV ʒv/d͡zʷ/ǮV ǯv/d͡ʒʷ/Ỽỽ/v/3Ꞌꞌ/ʔ/4
✖ Unknown alphabetical order [change]
  1. before word boundary or consonant
  2. loan words only
  3. loan words only
  4. loan words only
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 01-Feb-23 11:39 | Δt: 353.5731ms