cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Ngerun [HJV]
0▲ 0 ▼ 0
New 13 words Ngerun
Ng'rŵn
[ŋɹɯ́n]*
Registered by [Deactivated User] on 20 October 2019
Language type Artistic Language (Artlang)
Species Human/humanoid
Sample of Ngerun[view] Kuo ngŵn Ngərŵn.

I speak English
[view all texts]
Latest vocabulary
ngərŵnnspeech
ghôtinfish
ngŵnvspeak
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarRetroflexPalatalVelar
Nasal m   n     ŋ
Plosive p pʰ b bʱ   t tʰ d dʱ     k kʰ g gʱ
Fricative     s ʂ   x
Affricate     t͡s t͡sʰ d͡z d͡zʱ      
Lateral approximant     l      
Approximant   ʋ ɹ   j  
VowelsFrontCentralBack
Close í ì   ɯ́ ɯ̀ ú ù
Mid   ə  
Open-mid ɛ́ ɛ̀   ɔ́ ɔ̀
Open   ä́ ä̀  
Polyphthongs uə́ uə̀ iə́ iə̀ əú əù əí əì əɯ́ əɯ̀ ɯə́ ɯə̀
Orthography
Below is the orthography for Ngerun. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 NgerunOrthography [edit]
Ââ/ä́/Aa/ä̀/AW aw/əɯ̀/ÂW âw/əɯ́/Bb/b/BH bh/bʱ/Cc/t͡s/CH ch/t͡sʰ/Dd/d/DH dh/dʱ/Ee/ɛ̀/
Êê/ɛ́/ÊI êi/əí/EI ei/əì/Gg/g/GH gh/gʱ/Hh/x/Îî/í/Ii/ì/ÎE îe/iə́/IE ie/iə̀/Kk/k/
KH kh/kʰ/Ll/l/Mm/m/Nn/n/NG ng/ŋ/Ôô/ɔ́/Oo/ɔ̀/OU ou/əù/ÔU ôu/əú/Pp/p/PH ph/pʰ/
Rr/ɹ/Ss/s/Tt/t/TH th/tʰ/Ûû/ú/Uu/ù/ÛO ûo/uə́/UO uo/uə̀/Vv/ʋ/Ŵŵ/ɯ́/Ww/ɯ̀/
WA wa/ɯə̀/ŴA ŵa/ɯə́/Xx/ʂ/Yy/j/Zz/d͡z/ZH zh/d͡zʱ/Əə/ə/
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 30-Sep-23 16:16 | Δt: 294.915ms