cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Hyolder [HOL]
2▲ 2 ▼ 0
New 96 words
[view flag info]
Hyolder
ཧྱོལྡེརྰོམ
[çʲɔldeˈɾɔːm]
Registered by [Deactivated User] on 3 March 2017
Language type Artistic Language (Artlang)
Species Human/humanoid
About Hyolder The Hyolder language is a artlang written in the Tibetan abugida.

Sample of Hyolder[view] ཝེདིཧ་བཙོ་གྱུ་ཧེའིམྟུན་ / ཐྲཡུགོཟ་མེས་ཐེའིཧ་ནེཝ། / ཐེའིཧ་ཅྲེལ་ཧྱེལེ་ / མེས་ཐེའིཧ་ཚེརྰ་ཏེམྦིལ་བུན་སེཏྲན་འིཛ་གྱུ་ཧེའིམྟུན​། / ཝེདེན་ཝུཞ་ཝེདིཧ་རྰོཏྰ་འེཏཧྱེ་ཨ་གོལ་འེཏེན​།[view all texts]
Latest vocabulary
eydanpeople
thwilnperson
abzhadnabjad
Phonology
ConsonantsBilabialAlveolarRetroflexPalatalLabio-
velar
VelarUvularGlottal
Nasal m n   ɲ   ŋ    
Plosive p pʰ b t tʰ d   c   k kʰ g q ɢ  
Fricative ɸ β s z ʂ ʐ ç       h
Affricate   t͡s t͡sʰ d͡z ʈ͡ʂ ʈ͡ʂʰ ɖ͡ʐ          
Lateral approximant   l            
Approximant       j w      
Flap   ɾ            
VowelsFrontNear-
front
CentralNear-
back
Back
Close i       u
Near-close   ɪ   ʊ  
Close-mid e       o
Mid     ə    
Open-mid ɛ       ɔ
Open a a̠        
Orthography
Below is the orthography for Hyolder. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 HyolderOrthography [edit]
Aa/a/, /a̠/, /ə/Bb/b/Cc/ʈ͡ʂ/CH ch/ʈ͡ʂʰ/Dd/d/DZ dz/d͡z/Ee/e/, /ɛ/Gg/g/, /c/Hh/ç/, /h/Ii/i/, /ɪ/Jj/ɖ͡ʐ/Kk/k/
KH kh/kʰ/Ll/l/Mm/m/Nn/n/NG ng/ŋ/NY ny/ɲ/Oo/o/, /ɔ/Pp/p/PH ph/pʰ/Qq/q/, /ɢ/Rr/ɾ/Ss/s/
SH sh/ʂ/Tt/t/TH th/tʰ/TS ts/t͡s/TSH tsh/t͡sʰ/Uu/ʊ/, /u/Ww/ɸ/, /w/, /β/Yy/j/Zz/z/ZH zh/ʐ/
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 28-Jan-23 07:09 | Δt: 225.8899ms