cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Fae's Tongue(varyn) [HQZ]
1▲ 1 ▼ 0
New 96 words Fae's Tongue(varyn)
Äegäzé
[eiigeizə]*
Registered by [Deactivated User] on 21 November 2017
Language type Artistic Language (Artlang)
Species Human/humanoid
Sample of Fae's Tongue(varyn)[view] Volkzé äegäzén

I speak English
[view all texts]
Latest vocabulary
zövännruler
zövnrule
zövyévrule
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
PalatalVelarGlottal
Nasal m ɱ   n        
Plosive [p] b     [t]1 d     k [kʱ]2 g  
Fricative   [f]3 v [θ]4 ð [s]5 z [ʃ]6 ʒ     h ɦ
Affricate       [t͡s]7 d͡z        
Lateral approximant       l        
Lateral fricative       [ɬ]8 ɮ        
Approximant       [ɹ]9   j    
Trill       r r̝        
 1. allophone of /d/
 2. allophone of /k/
 3. allophone of /v/
 4. allophone of /ð/
 5. allophone of /z/
 6. allophone of /ʒ/
 7. allophone of /d͡z/
 8. allophone of /ɮ/
 9. allophone of /r/
VowelsFrontNear-
front
CentralNear-
back
Back
Close i y       u: ũ᷆ ũ̀ ũ̌
Near-close   ɪ [ɪ:]1   ʊ  
Close-mid ø:        
Mid     ə    
Open-mid [ɛ]2 ɛ̃᷅ ɛ̃̀       ɔ:
Near-open æ        
Open         ɒ
Polyphthongs ər ai əʊ əʊ̃ ɑr ɛr ei
 1. allophone of /i/
 2. allophone of /æ/
Orthography
Below is the orthography for Fae's Tongue(varyn). This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 Fae's Tongue(varyn)Orthography
'/ɦ/Ââ/ɑr/Ãã/aʊ/Ää/ei/Aa/æ/, [ɛ]Áá/ɔ:/ÁÑ áñ/ɛ̃᷅/ĀÑ āñ/ɛ̃̀/Bb/b/, [p]Dd/d/, [t]Ďď/d͡z/, [t͡s]
Êê/ər/Ee/i/, [ɪ:]Éé/ə/Gg/g/Hh/h/Ii/ai/Īī/ɪ/Jj/ʒ/, [ʃ]Kk/k/, [kʱ]Ll/l/Mm/m/
Nn/n/Oo/əʊ/Óó/ʊ/Ôô/əʊ̃/Öö/ø:/Ōō/ɒ/Řř/ɛr/Rr/r/, [ɹ]Ŕŕ/r̝/Ss/ɮ/, [ɬ]Tt/ð/, [θ]
Uu/u:/Üü/y/ÙÑ ùñ/ũ᷆/ÚÑ úñ/ũ̌/ŪÑ ūñ/ũ̀/Vv/v/, [f]Yy/j/Zz/z/, [s]Ɱɱ/ɱ/
✖ Unknown alphabetical order
  privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
  Viewing CWS in: English | Time now is 15-Jun-24 20:17 | Δt: 436.218ms