cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Jumban [JMB]
0▲ 0 ▼ 0
Typology New 64 words Jumban
run
[ɾū̃]
Registered by iewi on 14 April 2017
Language type A priori
Species Human/humanoid
About Jumban A language isolate spoken in the country of Jumb-Ndo.
Sample of Jumban[view] Nyé foró run

I speak English
[view all texts]
Latest vocabulary
súyemnwax
syúmanoil
círiznfirewood
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarRetroflexAlveolo-
palatal
PalatalLabio-
velar
VelarGlottal
Nasal m mʲ m̥ʲ m̥   n nʲ n̥ʲ n̥ ɳ ɳ̥   ɲ ɲ̥   ŋ ŋʲ ŋ̥ʲ ŋ̥  
Plosive p ᵐp pʲ b ᵐb bʲ   t ⁿt tʲ d ⁿd dʲ ʈ ᶯʈ ɖ ᶯɖ   c ɟ   k ᵑk kʲ g ᵑg gʲ ʔ ʔʲ
Fricative   f fʲ v vʲ s sʲ z zʲ ʂ ʐ ɕ ʑ     x xʲ ɣ ɣʲ h hʲ
Lateral approximant     l            
Approximant           j w    
Flap     ɾ            
Blends ts tsʲ dz dzʲ
VowelsFrontCentralBack
Close í ì ī   ú ù ū
Open-mid ɛ́ ɛ̀ ɛ̄   ɔ́ ɔ̀ ɔ̄
Open   ä́ ä̀ ǟ  
Polyphthongs ɛí ɛì ɛī uɪ́ uɪ̀ uɪ̄ ɔɪ́ ɔɪ̀ ɔɪ̄ aí aì aī iɛ́ iɛ̀ iɛ̄ uɛ́ uɛ̀ uɛ̄ iʊ́ iʊ̀ iʊ̄ eú eù eū oú où oū aʊ́ aʊ̀ aʊ̄
iɔ́ iɔ̀ iɔ̄ uɔ́ uɔ̀ uɔ̄ iá ià iā eá eà eā uá uà uā oá oà oā
Orthography
Below is the orthography for Jumban. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 JumbanOrthography
Aa/ǟ/AI ai/aī/AU au/aʊ̄/Àà/ä̀/ÀI ài/aì/ÀU àu/aʊ̀/Áá/ä́/ÁI ái/aí/ÁU áu/aʊ́/Èè/ɛ̀/ÈA èa/eà/
ÈI èi/ɛì/ÈU èu/eù/Éé/ɛ́/ÉA éa/eá/ÉI éi/ɛí/ÉU éu/eú/Ìì/ì/ÌA ìa/ià/ÌE ìe/iɛ̀/ÌO ìo/iɔ̀/ÌU ìu/iʊ̀/
Íí/í/ÍA ía/iá/ÍE íe/iɛ́/ÍO ío/iɔ́/ÍU íu/iʊ́/Òò/ɔ̀/ÒA òa/oà/ÒI òi/ɔɪ̀/ÒU òu/où/Óó/ɔ́/ÓA óa/oá/
ÓI ói/ɔɪ́/ÓU óu/oú/Ḍḍ/ɖ/ḌY ḍy/ɟ/Ùù/ù/ÙA ùa/uà/ÙE ùe/uɛ̀/ÙI ùi/uɪ̀/ÙO ùo/uɔ̀/Ṅṅ/ɳ/ṄH ṅh/ɳ̥/
ṄHY ṅhy/ɲ̥/ṄY ṅy/ɲ/Ṡṡ/ʂ/ṠY ṡy/ɕ/Ṭṭ/ʈ/ṬY ṭy/c/Úú/ú/ÚA úa/uá/ÚE úe/uɛ́/ÚI úi/uɪ́/ÚO úo/uɔ́/
Bb/b/BY by/bʲ/Cc/ts/CY cy/tsʲ/Dd/d/DY dy/dʲ/Ee/ɛ̄/EA ea/eā/EI ei/ɛī/EU eu/eū/Ff/f/
FY fy/fʲ/Gg/g/GH gh/ɣ/GHY ghy/ɣʲ/GY gy/gʲ/Hh/h/HY hy/hʲ/Ii/ī/IA ia/iā/IE ie/iɛ̄/IO io/iɔ̄/
IU iu/iʊ̄/Jj/dz/JY jy/dzʲ/Kk/k/KH kh/x/KHY khy/xʲ/KY ky/kʲ/Ll/l/Mm/m/MB mb/ᵐb/MH mh/m̥/
MHY mhy/m̥ʲ/MP mp/ᵐp/MY my/mʲ/Nn/n/N'G n'g/ᵑg/NḌ nḍ/ᶯɖ/NṬ nṭ/ᶯʈ/ND nd/ⁿd/NG ng/ŋ/NGH ngh/ŋ̥/NGHY nghy/ŋ̥ʲ/
NGY ngy/ŋʲ/NH nh/n̥/NHY nhy/n̥ʲ/NK nk/ᵑk/NT nt/ⁿt/NY ny/nʲ/Oo/ɔ̄/OA oa/oā/OI oi/ɔɪ̄/OU ou/oū/Pp/p/
PY py/pʲ/Rr/ɾ/Ss/s/SY sy/sʲ/Tt/t/TY ty/tʲ/Uu/ū/UA ua/uā/UE ue/uɛ̄/UI ui/uɪ̄/UO uo/uɔ̄/
Vv/v/VY vy/vʲ/Ww/w/Xx/ʔ/XY xy/ʔʲ/Yy/j/Zz/z/ZY zy/zʲ/Żż/ʐ/ŻY ży/ʑ/
✖ Unknown alphabetical order
  Typological information for Jumban

  Fixed stress locationSecond syllable
  Primary word orderSVO
  ToneComplex system (3+ or contour tones)

  ▼ More information ⇋ Compare
  privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
  Viewing CWS in: English | Time now is 19-Feb-20 17:39 | Δt: 322.2032ms