cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Kangain [KEC]
0▲ 0 ▼ 0
New 83 words Kangain
Kangkerp·ikalp
[kɑŋkəɺˀʡᶣikɑlˀ]
Registered by [Deactivated User] on 4 May 2015
Language type A priori
Species Human/humanoid
Sample of Kangain[view] Ngkankerp·ikalpyeh!

I speak English
[view all texts]
Latest vocabulary
a·sinennbirth
tyiingnding
ttnclap
Language family relationships
Language treeKangainic
 ⤷ Proto-Kangainic
  ⤷ Proto-Kuakieg-Kangain
   ⤷ Proto-Kangain-Mutikw
    ⤷ Proto-Kangain
     ⤷  Kangain
 
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarAlveolo-
palatal
PalatalLabio-
velar
VelarEpiglottalGlottalOther
Nasal     n nˤ [ȵ]1     ŋ      
Plosive p   t ȶˀ     k ʡ ʡᶣ    
Fricative ɸ β   s z ɕˤ ʑˤ       ʜ ʢ [h̃ᶣ]2 [ɦᶣ]3  
Affricate   p̪͡fˤ t͡s t͡ɕˤ     k͡xʲˤ      
Lateral approximant     l lˀ              
Lateral flap     ɺ ɺˀ              
Approximant         j w       ɥ ɥˤ
Flap     ɾ              
  1. allophone of /nj/
  2. allophone of /ʢnj/
  3. allophone of /ʢj/ and /ʢɥ/
VowelsFrontCentralBack
Close i iʱ    
Mid   ə əʱ  
Open     ɑ ɑʱ
Orthography
Below is the orthography for Kangain. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 KangainOrthography [edit]
Aa/ɑ/AH ah/ɑʱ/Cc/ȶˀ/CH ch/t͡ɕˤ/Ee/ə/EH eh/əʱ/Ff/ɸ/Hh/ʢ/HNY hny[h̃ᶣ]1HY hy[ɦᶣ]2
Ii/i/IH ih/iʱ/Jj/ʑˤ/Kk/k/KY ky/k͡xʲˤ/Ll/l/LP lp/lˀ/LR lr/ɺ/Nn/n/NG ng/ŋ/
NQ nq/nˤ/Pp/p/PP pp/p̪͡fˤ/QH qh/ʜ/Rr/ɾ/RP rp/ɺˀ/Ss/s/SH sh/ɕˤ/Tt/t/TS ts/t͡s/
Vv/β/Ww/w/WH wh/ɥˤ/Yy/j/YW yw/ɥ/Zz/z/·/ʡᶣ/ʔ/ʡ/
✖ Unknown alphabetical order [change]
  1. allophone of /ʢnj/
  2. allophone of /ʢj/ and /ʢɥ/
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 29-Jan-23 04:50 | Δt: 263.4099ms