cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Lannior [LNR]
0▲ 0 ▼ 0
New 89 words Lannior
Lanior
[laɲoɣ]*
Registered by 16tonweight on 19 July 2015
Language type Not specified
Species Human/humanoid
Sample of Lannior[view] Purôt ciert-gien celon. / Mungs sent-sel sênòt sievf. / Gozt sent-sel lesc sêivf iô. / Dahrs sent-sel guvtt vers, / mered ciurt. / Sant-sel bust niesu-jiet myn-les pers nies-jiet perv; / sant-sel unm ferg iô perv, / sieres unm-mer ferôg. / Sant-sel mêrdô vu perv, / jienes vyls-ciest resôc. / Sant-sel guvt, sunt vers / devst. / Amen[view all texts]
Latest vocabulary
tr't'snseat
h'c'hnconditional
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarPost-
Alveolar
Alveolo-
palatal
PalatalVelarUvularGlottalOther
Nasal m   n     ɲ ŋ ɴ    
Plosive p b   t d   ȶ1 ȡ2 c3 ɟ4 k5 g6 q7 ɢ ʔ  
Fricative ɸ β f8 v9 s z ʃ ʒ10 ɕ ʑ ç ʝ x ɣ11 χ ʁ    
Affricate     t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ t͡ɕ d͡ʑ         t͡ɬ
Lateral approximant     l     ʎ        
Lateral fricative     ɬ12 ɮ13              
Approximant           j ɰ      
Trill     r              
Flap     ɾ              
Blends pj bj tj dj kj gj qj ɢj ɸj βj
fj vj sj zj ʃj ʒj ɕj ʑj xj ɣj
ɰj χj ʁj rj ɾj mj nj14 ŋj15 ɴj ɬj16
ɮj17
 1. allophone of /tj/
 2. allophone of /dj/
 3. allophone of /χ/
 4. allophone of /gj/
 5. allophone of /x/
 6. allophone of /ɣ/
 7. allophone of /χ/
 8. allophone of /ɸ/
 9. allophone of /β/
 10. allophone of /z/
 11. allophone of /ɰ/
 12. allophone of /l/
 13. allophone of /l/
 14. allophone of /ɲ/
 15. allophone of /ɲ/
 16. allophone of /ʎ/
 17. allophone of /ʎ/
VowelsFrontCentralBack
Close i y ɨ ʉ ɯ u
Near-close   ɪ̈  
Close-mid e ø   ɤ o
Open-mid ɛ œ   ʌ ɔ
Open a ɶ   ɑ ɒ
Orthography
Below is the orthography for Lannior. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 LanniorOrthography
'
//
Aa
a
/a/
Áá
á
/ɑ/
Êê
ê
/e/
Óó
ó
/ɯ/
Ôô
ô
/ɶ/, /ʌ/
Ûû
û
/y/, /ʉ/
Bb
ba
/b/
BI bi
bia
/bj/
Cc
ca
/k/
CC cc
cca
/x/
CCH cch
ccha
/χ/
CCI cci
ccia
/xj/
CH ch
cha
/q/
CHI chi
chia
/qj/
CI ci
cia
/kj/
Dd
da
/d/
DI di
dia
/dj/
Ee
e
/ø/
Ff
fa
/ɸ/
FI fi
fia
/ɸj/
Gg
ga
/g/
GH gh
gha
/ɢ/
GHI ghi
ghia
/ɢj/
GI gi
gia
/gj/
Hh
//
Ll
la
/l/
LI li
lia
/ʎ/, /ɮj/
Mm
ma
/m/
MI mi
mia
/mj/
Nn
na
/n/
NG ng
nga
/ŋ/
NGH ngh
ngha
/ɴ/
NGI ngi
ngia
/ŋj/
NHI nhi
nghia
/ɴj/
NI ni
nia
/ɲ/, /nj/
Oo
o
/o/
Pp
pa
/p/
PI pi
pia
/pj/
RH rh
rha
/ʁ/
RHI rhi
rhia
/ʁj/
RI ri
ria
/ɰj/
RR rr
rra
/r/
RRI rri
rria
/rj/
Ss
sa
/s/
SI si
sia
/ɕj/
Tt
ta
/t/
TI ti
tia
/tj/
Uu
u
/u/
Vv
va
/β/
VI vi
via
/βj/
Yy
y
/i/
Zz
za
/z/
ZI zi
zia
/ʑj/
Ŷŷ
ŷ
/ɨ/
✖ Unknown alphabetical order
  privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
  Viewing CWS in: English | Time now is 11-Jul-20 19:33 | Δt: 209.4641ms