cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Livonan [LVN]
3▲ 3 ▼ 0
New 580 words
[view flag info]
Livonan
Livǫžnes
[liʋɔ̃ʒnɛs]
Registered by [Deactivated User] on 29 December 2017
Language type A posteriori
Species Human/humanoid
Sample of Livonan[view] Nie spīmną, klausaut tē suškiaušigā lejtū!

I don't remember asking you a goddamn thing!
[view all texts]
Latest vocabulary
sȯlnyčvsunbathe
valizenluggage
hēzkovāčvhave fun
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarPost-
Alveolar
PalatalVelar
Nasal m m̩   n n̩      
Plosive p b   t d     k g
Fricative   f s z ʃ ʒ   x
Affricate     t͡s t͡ʃ d͡ʒ    
Lateral approximant     l l̩      
Approximant   ʋ     j  
Flap     ɾ ɾ̩      
VowelsFrontCentralBack
Close i i: ĩ ɨ ɨ: u u: ũ
Close-mid e   o
Open-mid ɛ ɛ: ɛ̃   ɔ ɔ: ɔ̃
Open a a: ã    
Orthography
Below is the orthography for Livonan. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 LivonanOrthography [edit]
Āā
/a:/
Aa
/a/
Ąą
/ã/
Bb
/b/
Cc
/t͡s/
Čč
/t͡ʃ/
Dd
/d/
DŽ dž
džė
/d͡ʒ/
Ēē
dȯvgȳ ē
/ɛ:/
Ee
ē
/ɛ/
Ęę
nōsnȳ ē
/ɛ̃/
Ėė
pičnȳ ē
/e/
Ff
āf
/f/
Gg
/g/
Hh
ha
/x/
Įį
nōsnȳ ī
/ĩ/
Īī
dȯvgȳ ī
/i:/
Ii
ī
/i/
Jj
ej
/j/
Kk
/k/
Ll
āl
/l/
Ĺĺ
pravȳ āl
/l̩/
Ḿḿ
pravȳ ām
/m̩/
Mm
ām
/m/
Ńń
pravȳ ān
/n̩/
Nn
ān
/n/
Ōō
dȯvgȳ ō
/ɔ:/
Oo
ō
/ɔ/
Ȯȯ
pičnȳ ō
/o/
Ǫǫ
nōsnȳ ō
/ɔ̃/
Pp
/p/
Ŕŕ
pravȳ rė
/ɾ̩/
Rr
/ɾ/
Šš
āš
/ʃ/
Ss
ās
/s/
Tt
/t/
Uu
ū
/u/
Ųų
nōsnȳ ū
/ũ/
Ūū
dȯvgȳ ū
/u:/
Vv
/ʋ/
Yy
ȳ
/ɨ/
Ȳȳ
dȯvgȳ ȳ
/ɨ:/
Žž
/ʒ/
Zz
/z/
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 17-Jun-24 02:08 | Δt: 557.3111ms