cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Mambe [MBNW]
0▲ 0 ▼ 0
New 52 words
[view flag info]
Mambe
Mambe
[mɑᵐbe]*
Registered by [Deactivated User] on 5 July 2020
Language type A priori
Place & SpeakersMambe is spoken by a population of around 15,000,000 .
Species Human/humanoid
Sample of MambeCan't find any yet.
Latest vocabulary
ťəpensex
ťəpoŋhiansexting
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarPost-
Alveolar
Alveolo-
palatal
PalatalVelarGlottal
Nasal m   n     ɲ ŋ  
Plosive p b ᵐb   t d ⁿd       k g ᵑg  
Fricative   f v s z ʃ ʒ ɕ ʑ   x ɣ h
Affricate       t͡ʃ d͡ʒ t͡ɕ d͡ʑ      
Lateral approximant     l     ʎ    
Lateral fricative     ɬ ɮ          
Approximant           j    
Trill     r          
Click ʘ ᵐʘ ᵐʘʰ   ǃ ⁿǃ ⁿǃʰ     ǂ ᶮǂ ᶮǂʰ    
VowelsFrontCentralBack
Close i   u
Close-mid e   o
Mid   ə  
Open     ɑ
Orthography
Below is the orthography for Mambe. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 MambeOrthography [edit]
!
!e
/ǃ/
Aa
a
/ɑ/
Bb
be
/b/
Dd
de
/d/
Ee
e
/e/
Ff
fa
/f/
Gg
ga
/g/
GX gx
gxa
/ɣ/
Hh
he
/h/
Ii
i
/i/
Jj
ja
/j/
J̌ǰ
ǰu
/d͡ʒ/
J̌J ǰj
ǰja
/d͡ʑ/
Kk
ke
/k/
KX kx
kxa
/x/
Ll
la
/l/
Mm
me
/m/
MB mb
mbi
/ᵐb/
Mʘ mʘ
mʘe
/ᵐʘ/
MʘH mʘh
mʘho
/ᵐʘʰ/
Nn
ne
/n/
N! n!
n!e
/ⁿǃ/
N!H n!h
n!he
/ⁿǃʰ/
ND nd
ndi
/ⁿd/
NG ng
nge
/ᵑg/
Nǂ nǂ
nǂa
/ᶮǂ/
NǂH nǂh
nǂhi
/ᶮǂʰ/
Oo
o
/o/
Pp
pe
/p/
Rr
ra
/r/
Šš
ša
/ʃ/
Ss
se
/s/
ŠJ šj
šji
/ɕ/
Ťť
ťe
/t͡ʃ/
Tt
te
/t/
ŤJ ťj
ťje
/t͡ɕ/
Uu
u
/u/
Vv
ve
/v/
Žž
že
/ʒ/
Zz
za
/z/
ŽJ žj
žje
/ʑ/
Ŋŋ
/ŋ/
Əə
ə
/ə/
ǂ
ǂi
/ǂ/
ȴ
ȴi
/ʎ/
ȵ
ȵi
/ɲ/
Ȿȿ
ȿi
/ɬ/
Ɀɀ
ɀa
/ɮ/
ʘ
ʘo
/ʘ/
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 18-Jun-24 02:35 | Δt: 313.7419ms