cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Modern Qeldar [MQD]
3▲ 3 ▼ 0
CWSP Lang Progressing 275 words
[view flag info]
Modern Qeldar
Gáleřel
[gælerel]
Registered by quidditchhp on 7 October 2018
Language type A priori
Place & SpeakersSpoken by a population of around 350,000 in: Thuutian RepublicOfficial
Species Human/humanoid
About Modern Qeldar Modern version of  Proto-Qəldar, an isolate language spoken by a minority in my Sahar country, the  Thuutian Republic

-NOM-ACC
-OSV
-NEG inverts with IMP verbs: sok rmũǁu (I don’t cry) vs rmũʘˀã sok (Don’t cry!)
-Noun - adjective (big houses -> houses big = zbaram ǃˀual)
-Possessed - possessor (Man’s leg -> leg of man = tlakara ub tʟud)
-DEF article used infrequently, only whenever there might be a distinction between DEF and INDEF
-Postpositions
-In composite verb conjugations, aux verb carries the tense and main verb becomes IMP
-Few cases
-Verb agrees with subject
Sample of Modern Qeldar[view] Košlunmo seřčeret mxel omi seřčipc'e! Rlelo zeřeset çinor!

Burn the Gushlis in dark fire! Zarasa commands it!
[view all texts]
Latest vocabulary
molimáleadvsometimes
evmake
suvcan
Language family relationships
Language treeQeldar
 ⤷  Proto-Qəldar
  ⤷  Modern Qeldar
 
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarPost-
Alveolar
Alveolo-
palatal
PalatalLabio-
velar
VelarUvular
Nasal m   n     ɲ   ŋ  
Plosive p b   t d     c   k g  
Fricative   v s z ʃ   ç     χ ʁ
Lateral approximant     l         ʟ  
Approximant           j w    
Trill     r            
Flap     ɾ            
Click ʘ ʘˀ ᵐʘˀ ᵐʘ   ǃ ǃˀ ⁿǃˀ ⁿǃ   ǁ ǁˀ ⁿǁˀ ⁿǁ ǂ ǂˀ ᶮǂˀ ᶮǂ      
Blends ʘ͡q ʘ͡χ ǃ͡q ǃ͡χ ǁ͡q ǁ͡χ ǂ͡q ǂ͡χ ʘkx ǃkx
ǁkx ǂkx
VowelsFrontCentralBack
Close i   u
Close-mid e    
Mid   ə
Near-open æ    
Orthography
Below is the orthography for Modern Qeldar. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 Modern QeldarOrthography
Aa
Aa
/ə/
Aa
Áá
/æ/
Jj
Çç
/ç/
JĞ jğ
ÇC çc
/ᶮǂ/
JĞ' jğ'
ÇC' çc'
/ᶮǂˀ/
Yy
Ññ
/ɲ/
Bb
Bb
/b/
BĞ bğ
BC bc
/ᵐʘ/
BĞ' bğ'
BC' bc'
/ᵐʘˀ/
ĞĞ ğğ
CC cc
/ǂ/
ĞĞ' ğğ'
CC' cc'
/ǂˀ/
ĞĞK ğğk
CCK cck
/ǂkx/
ĞĞQ ğğq
CCQ ccq
/ǂ͡q/
ĞĞX ğğx
CCX ccx
/ǂ͡χ/
Dd
Dd
/d/
DĞ dğ
DC dc
/ⁿǃ/
DĞ' dğ'
DC' dc'
/ⁿǃˀ/
Ee
Ee
/e/
Gg
Gg
/g/
Ii
Ii
/i/
Kk
Jj
/j/
Kk
Kk
/k/
Ll
Ll
/l/
LĞ lğ
LC lc
/ǁ/
LĞ' lğ'
LC' lc'
/ǁˀ/
LĞK lğk
LCK lck
/ǁkx/
LĞQ lğq
LCQ lcq
/ǁ͡q/
LĞX lğx
LCX lcx
/ǁ͡χ/
Mm
Mm
/m/
Nn
Nn
/n/
Oo
Oo
/o̞/
Pp
Pp
/p/
PĞ pğ
PC pc
/ʘ/
PĞ' pğ'
PC' pc'
/ʘˀ/
PĞK pğk
PCK pck
/ʘkx/
PĞQ pğq
PCQ pcq
/ʘ͡q/
PĞX pğx
PCX pcx
/ʘ͡χ/
Qq
Qq
/ʁ/
Tt
Rr
/ɾ/
Ss
Ss
/s/
Þþ
Tt
/t/
ÞĞ þğ
TC tc
/ǃ/
ÞĞ' þğ'
TC' tc'
/ǃˀ/
ÞĞK þğk
TCK tck
/ǃkx/
ÞĞQ þğq
TCQ tcq
/ǃ͡q/
ÞĞX þğx
TCX tcx
/ǃ͡χ/
Uu
Uu
/u/
Vv
Vv
/v/
Ww
Ww
/w/
Xx
Xx
/χ/
Zz
Zz
/z/
Hh
Łł
/ʟ/
HĞ hğ
ŁC łc
/ⁿǁ/
HĞ' hğ'
ŁC' łc'
/ⁿǁˀ/
Ńń
Ńń
/ŋ/
Rr
Řř
/r/
Cc
Šš
/ʃ/
Kk
Čč
/c/
✖ Unknown alphabetical order
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 29-Mar-20 05:36 | Δt: 836.3099ms