cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Natish [NTIS]
1▲ 1 ▼ 0
Progressing 183 words
[view flag info]
Natish
Nat̊iś
[nɑt̪ɪʃ]
Registered by [Deactivated User] on 22 June 2022
Language type Not specified
Species Human/humanoid
Sample of Natish[view] Öc źągö... Máriăna? / Ąnt tu, źągi, äź-tu Kárèl? / Tu äź Máriăna ąnt Kárèl! / Kǫ ąǧö-tu? / Kárèl, ąǧö-tu t̊idèŏn? / Ąnt Máriăna, ąǧö-tu t̊idèmedeer? Dźasz?

This girl... Mariana? / And you, boy, you are Carl? / You are Mariana and Carl! / How old are you? / Carl, you are 11? / And Mariana, you are 14? Right?
[view all texts]
Latest vocabulary
paucitadjstrong
Turbntribe
Ųtäadjunited
Phonology
ConsonantsBilabialDentalAlveolarPost-
Alveolar
Velar
Nasal m   n    
Plosive p b t d   k g
Fricative     s z ʃ ʒ  
Affricate     t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ  
Lateral approximant     l    
Trill     r    
Flap     ɾ1    
  1. Only between two vowels.
VowelsFrontNear-
front
CentralNear-
back
Back
Close i   ɨ   u
Near-close   ɪ   ʊ  
Close-mid e ø       o õ
Mid     ə    
Open-mid ɛ œ̃       ʌ ɔ
Near-open æ   ɐ    
Open       ɑ
Orthography
Below is the orthography for Natish. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 NatishOrthography [edit]
Aa/ɑ/Áá/ʌ/Ää/æ/Ăă/ɐ/Ąą/ã/Bb/b/Cc/t͡s/Čč/t͡ʃ/Dd/d/, /ɾ/1D̊ d̊/d̪/
Ee/e/Èè/ɛ/Ëë/ə/Gg/g/Ǧǧ/d͡ʒ/Ii/ɪ/Kk/k/Ll/l/Mm/m/Nn/n/
Oo/o/Òò/ɔ/Öö/ø/Ŏŏ/ʊ/Ǫǫ/õ/Pp/p/Rr/r/Ss/s/Śś/ʃ/Tt/t/
T̊ t̊/t̪/Uu/ɨ/Ųų/œ̃/Zz/d͡z/, /z/Źź/ʒ/AU au/u/EE ee/i/
✔ Shown in correct order [change]
  1. Only between two vowels.
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 27-Jan-23 02:23 | Δt: 308.8191ms