cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Old Satyr [PHZ]
0▲ 0 ▼ 0
New 213 words
[view flag info]
Old Satyr
xuʂŋɛk
[xuʂŋɛk]*
Registered by [Deactivated User] on 31 March 2018
Language type Proto-Conlang
Species Human/humanoid
Sample of Old Satyr[view] tɛɓ̥ inɛɓ̥ kurɑ gis kɑgtʰə ŋɔɗ̥ jim ŋɔɗ̥ gɑɓ̥ə pʰixɔmə

Far away from here there is sun and spring and green forever.
[view all texts]
Latest vocabulary
lɔgadpno
pʰixɔmneternity
Phonology
ConsonantsBilabialAlveolarRetroflexAlveolo-
palatal
Velar
Nasal m n     ŋ
Plosive p pʰ t tʰ     k kʰ g
Fricative   s ʂ ɕ x
Affricate   t͡s ʈ͡ʂ    
Lateral approximant   l      
Approximant     ɻ    
Trill   r      
Flap   ɾ      
Implosive ɓ ɓ̥ ɗ ɗ̥     ɠ ɠ̥
VowelsFrontCentralBack
Close i   u
Mid   ə  
Open-mid ɛ   ɔ
Open     ɑ
Orthography
Below is the orthography for Old Satyr. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 Old SatyrOrthography [edit]
g/g/i/i/k/k//kʰ/l/l/m/m/n/n/p/p//pʰ/r/r/s/s/
t/t//tʰ/t͡s/t͡s/u/u/x/x/ŋ/ŋ/ɓ/ɓ/ɓ̥/ɓ̥/ɔ/ɔ/ɗ/ɗ/ɗ̥/ɗ̥/
ə/ə/ɛ/ɛ/ɠ/ɠ/ɠ̥/ɠ̥/ʈʂ/ʈ͡ʂ/ɑ/ɑ/ɕ/ɕ/ɻ/ɻ/ɾ/ɾ/ʂ/ʂ/
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 27-Jan-23 01:59 | Δt: 233.263ms