cws
Greetings Guest
Is this in your way?
Good. We have your attention. You can get rid of this nuisance by donating.
[donate]
home > profile > view_language
Proto-Isotropico [PIST]
0▲ 0 ▼ 0
New 56 words Proto-Isotropico
Registered by [Deactivated User] on 17 April 2023
Language type Proto-Conlang
Species Human/humanoid
Sample of Proto-IsotropicoCan't find any yet.
Latest vocabulary
dzeuqénbone
Language family relationships
Language treeProto-Isotropico
 ⤷  Proto-Isotropico
 
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
PalatalLabio-
velar
VelarUvularGlottal
Nasal m     n   ɲ̊ ɲ   ŋ̊ ŋ    
Plosive p b   t d   c ɟ   k g q ʔ
Fricative ɸ β f v   s z ʃ ʒ     x ɣ χ h ɦ
Affricate p͡ɸ b͡β     t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ     k͡x g͡ɣ q͡χ  
Lateral approximant       l   ʎ   ʟ    
Approximant           j w ɰ    
Trill       r            
Flap       ɾ          
VowelsFrontCentralBack
Close i y   ɯ u
Close-mid e ø ɵ ɤ o
Mid   ə  
Open-mid ɛ œ ɜ ʌ ɔ
Open a ɶ   ɑ ɒ
Orthography
Below is the orthography for Proto-Isotropico. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 Proto-IsotropicoOrthography [edit]
'
'a'
/ʔ/
Aa
/ɑ/
Bb
bap
/b/
BV bv
bvapf
/b͡β/
Cc
cač
/c/
Dd
dat
/d/
DZ dz
dzats
/d͡z/
DŽ dž
džatš
/d͡ʒ/
Ee
/e/
Ff
ŭaf
/f/, /ɸ/
Gg
gak
/g/
GƔ gɣ
gɣakx
/g͡ɣ/
Hh
haħ
/h/
Ii
i
/i/
Jj
jalh
/j/
JH jh
jhaq̆
/ɰ/
Kk
kag
/k/
KX kx
kxagɣ
/k͡x/
Ll
lał
/l/
LH lh
lhaj
/ʎ/
Mm
mam
/m/
MH mh
mham
/m̥/
Nn
nanh
/n/
NH nh
nhan
/n̥/
Oo
o
/o/
Pp
pab
/p/
PF pf
pfabv
/p͡ɸ/
Qq
qaqχ
/q/
Q̆ q̆
q̆ajh
/q̆/
QΧ qχ
qχaq
/q͡χ/
Rr
rař
/ɾ/
Ss
saš
/s/
Tt
tad
/t/
TS ts
tsadz
/t͡s/
TŠ tš
tšadž
/t͡ʃ/
Uu
u
/u/
Vv
vaf
/β/
Ww
waw
/w/
Xx
xaɣ
/x/
Yy
y
/y/
Zz
zaž
/z/
Àà
/a/
Áá
/ɶ/
Ââ
/ɒ/
Èè
è
/ɛ/
Éé
é
/ɜ/
Ññ
ñañh
/ɲ/
ÑH ñh
ñhañ
/ɲ̊/
Òò
ò
/œ/
Óó
ó
/ʌ/
Ôô
/ə/, /ɔ/
Øø
/ø/
Ûû
/ɵ/
Üü
ü
/ɯ/
Čč
čac
/ɟ/
Ďď
ďať
/d̪/
Ħħ
ħah
/ɦ/
Łł
łal
/ʟ/
Ŋŋ
ŋaŋh
/ŋ/
ŊH ŋh
ŋhaŋ
/ŋ̊/
Řř
řar
/r/
Šš
šas
/ʃ/
Ťť
ťaď
/t̪/
Ŭŭ
ŭaf
/v/
Ŵŵ
ŵ
/ɤ/
Žž
žaz
/ʒ/
Ɣɣ
ɣax
/ɣ/
Χχ
χaχ
/χ/
✔ Shown in correct order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 02-Oct-23 22:30 | Δt: 257.993ms