cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Proto-Morshian [PMS]
0▲ 0 ▼ 0
Typology New 39 words Proto-Morshian
Mürxtxebã
[myrʃtʃepʌ]
Registered by [Deactivated User] on 5 July 2021
Language type Proto-Conlang
Species Human/humanoid
About Proto-Morshian A proto-conlang in the fictional Morshian archipelago, word order is VSO.
Sample of Proto-MorshianCan't find any yet.
Latest vocabulary
sulnjob
mernissue
plekteninformation
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
RetroflexPalatalLabio-
velar
VelarGlottal
Nasal m     n   ɳ ɲ   ŋ  
Plosive p pʰ     t tʰ   ʈ ʈʰ c cʰ   k kʰ  
Fricative     θ s ʃ ʂ     x h
Affricate       t͡s t͡ʃ t͡ʃʰ ʈ͡ʂ ʈ͡ʂʰ        
Lateral approximant       l   ɭ ʎ      
Approximant   ʋ         j w    
Trill       r            
Flap       ɾ   ɽ        
VowelsFrontCentralBack
Close i y ɨ u
Close-mid e ø    
Open-mid     ʌ ɔ
Open a    
Orthography
Below is the orthography for Proto-Morshian. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 Proto-MorshianOrthography [edit]
Aa
a
/a/
à ã
/ʌ/
Bb
bã
/p/
CH ch
chã
/x/
Dd
dã
/t/
DJ dj
djã
/t͡ʃ/
DṚJ dṛj
dṛjã
/ʈ͡ʂ/
Ḍ ḍ
ḍã
/ʈ/
Ee
e
/e/
Gg
gã
/k/
G̒ g̒
g̒ã
/c/
Hh
hã
/h/
Ii
i
/i/
Î î
/ɨ/
Kk
kã
/kʰ/
Ķ ķ
ķã
/cʰ/
Ll
lã
/l/
LL ll
llã
/ʎ/
Mm
mã
/m/
Nn
nã
/n/
Ñ ñ
ñã
/ɲ/
Ň ň
ňã
/ŋ/
Ṇ ṇ
ṇã
/ɳ/
Oo
o
/ɔ/
Ö ö
/ø/
Pp
pã
/pʰ/
Rr
rã
/ɾ/
RR rr
rrã
/r/
Ṛ ṛ
ṛã
/ɽ/
ṚL ṛl
ṛlã
/ɭ/
ṚX ṛx
ṛxã
/ʂ/
Ss
sã
/s/
Tt
tã
/tʰ/
TH th
thã
/θ/
TṚX tṛx
tṛxã
/ʈ͡ʂʰ/
TX tx
txã
/t͡ʃʰ/
Ṭ ṭ
ṭã
/ʈʰ/
Uu
u
/u/
Ü ü
/y/
Vv
vã
/ʋ/
Ww
wã
/w/
Xx
xã
/ʃ/
Yy
yã
/j/
Zz
zã
/t͡s/
✖ Unknown alphabetical order [change]
  Typological information for Proto-Morshian

  Primary word orderVSO
  ToneNo phonemic tone
  Script typeAlphabet

  ▼ More information ⇋ Compare
  privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
  Viewing CWS in: English | Time now is 21-Feb-24 17:38 | Δt: 495.8129ms