cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Proto-Nyungwani [PNY]
5▲ 5 ▼ 0
Typology Progressing 521 words
[view flag info]
Proto-Nyungwani
ŋɨŋʷani
[ŋɨŋʷani]*
Registered by [Deactivated User] on 19 August 2018
Language type Proto-Conlang
Species Human/humanoid
Sample of Proto-Nyungwani[view] Sʷuruŋməʔ sʷuruŋməʔ haʔqʷaʔa / / Jəŋ qo ʃʷɨsʷoʔlɨs kamijoŋʷa ləpuna həmchɨrkəmcɨs. Qʷa kəkemsŋʷa qo noʔl. Qʷa kəjukemsŋʷa qo ləpuna merqɨs. / / Haʔnutʔɨ qun kʷərŋun ləpuna merqɨs tə qun lɨrkunujan ləpuna pǝrtɨs. Kəsiŋʷa wom jer qʷa kəwɨrŋʷa hɨnsʷoʔlɨs. Jəŋ kəpərta noʔlɨs sʷuruŋmma no noʔl qʷa waru sʷuruŋmɨs. Sʷahʷila cʷars ləsiwa jəŋŋa. Noʔl ...[view all texts]
Latest vocabulary
ŋɨŋʷaninlanguage
jɨjiŋsʷoʔlpsomething
Phonology
ConsonantsBilabialAlveolarPost-
Alveolar
PalatalLabio-
velar
VelarUvularGlottal
Nasal m n       ŋ ŋʷ    
Plosive p t       k kʷ q qʷ ʔ
Fricative   s sʷ ʃ ʃʷ         h hʷ
Affricate     t͡ʃ t͡ʃʷ          
Lateral approximant   l            
Approximant       j w      
Trill   r            
VowelsFrontCentralBack
Close i ɨ u
Mid ə
Open a    
Orthography
Below is the orthography for Proto-Nyungwani. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 Proto-NyungwaniOrthography [edit]
Aa/a/Cc/t͡ʃ/Cʷ cʷ/t͡ʃʷ/Ee/e̞/Hh/h/Hʷ hʷ/hʷ/Ii/i/Jj/j/Kk/k/Kʷ kʷ/kʷ/
Ll/l/Mm/m/Nn/n/Oo/o̞/Pp/p/Qq/q/Qʷ qʷ/qʷ/Rr/r/Ss/s/Sʷ sʷ/sʷ/
Tt/t/Uu/u/Ww/w/Ŋŋ/ŋ/Ŋʷ ŋʷ/ŋʷ/Əə/ə/Ɨɨ/ɨ/Ʃʃ/ʃ/Ʃʷ ʃʷ/ʃʷ/ʔ/ʔ/
✖ Unknown alphabetical order [change]
  Typological information for Proto-Nyungwani

  Demonstrative proximityDistal/Proximal
  Morphological typologyAgglutinative
  Morphosyntactic alignmentNominative/Accusative
  Primary word orderSVO

  ▼ More information ⇋ Compare
  privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
  Viewing CWS in: English | Time now is 20-Mar-23 13:13 | Δt: 225.322ms