cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Proto-Gwédga [PRGW]
0▲ 0 ▼ 0
New 351 words Proto-Gwédga
Proto-Gwédga
[protogʷe:dˠa]*
Registered by [Deactivated User] on 25 September 2023
Language type Proto-Conlang
Species Human/humanoid
Sample of Proto-GwédgaCan't find any yet.
Latest vocabulary
Źwesxvsneeze
Zwalvset up
Zwalverect
Language family relationships
Language treeGwédga
 ⤷  Proto-Gwédga
 
Phonology
ConsonantsBilabialAlveolarPost-
Alveolar
Velar
Nasal m mʷ mˠ n nʷ nˠ   ŋ ŋʷ
Plosive p pʷ pˠ b bʷ bˠ t tʷ tˠ d dʷ dˠ   k kʷ g gʷ
Fricative ɸ ɸʷ ɸˠ β βʷ βˠ s sʷ sˠ z zʷ zˠ ʃ ʃʷ ʃˠ ʒ ʒʷ ʒˠ x xʷ ɣ ɣʷ
Affricate   t͡s t͡sʷ t͡sˠ d͡z d͡zʷ d͡zˠ t͡ʃ t͡ʃʷ t͡ʃˠ d͡ʒ d͡ʒʷ d͡ʒˠ  
Lateral approximant   l lʷ lˠ    
Trill   r rʷ    
VowelsFrontBack
Close   u u:
Close-mid e e: o o:
Open a a:  
Orthography
Below is the orthography for Proto-Gwédga. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 Proto-GwédgaOrthography [edit]
Áá/a:/Aa/a/Bb/b/BG bg/bˠ/BH bh/β/BHG bhg/βˠ/BHW bhw/βʷ/BW bw/bʷ/Dd/d/DG dg/dˠ/
DW dw/dʷ/DŹ dź/d͡ʒ/DZ dz/d͡z/DZG dzg/d͡zˠ/DŹG dźg/d͡ʒˠ/DŹW dźw/d͡ʒʷ/DZW dzw/d͡zʷ/Éé/e:/Ee/e/Gg/g/
GH gh/ɣ/GHW ghw/ɣʷ/GW gw/gʷ/Kk/k/KW kw/kʷ/Ll/l/LG lg/lˠ/LW lw/lʷ/Mm/m/MG mg/mˠ/
MW mw/mʷ/Nn/n/NG ng/nˠ/, /ŋ/NGW ngw/ŋʷ/NW nw/nʷ/Oo/o/Óó/o:/Pp/p/PH ph/ɸ/PHW phw/ɸʷ/
PHX phx/ɸˠ/PW pw/pʷ/PX px/pˠ/Rr/r/RW rw/rʷ/Śś/ʃ/Ss/s/ŚW św/ʃʷ/SW sw/sʷ/ŚX śx/ʃˠ/
SX sx/sˠ/Tt/t/TS ts/t͡s/TŚ tś/t͡ʃ/TŚW tśw/t͡ʃʷ/TSW tsw/t͡sʷ/TSX tsx/t͡sˠ/TŚX tśx/t͡ʃˠ/TW tw/tʷ/TX tx/tˠ/
Uu/u/Úú/u:/Xx/x/XW xw/xʷ/Zz/z/Źź/ʒ/ŹG źg/ʒˠ/ZG zg/zˠ/ZW zw/zʷ/ŹW źw/ʒʷ/
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 25-Apr-24 05:08 | Δt: 2882.6139ms