cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Qthala [QTL]
0▲ 0 ▼ 0
New 47 words Qthala
qθala
[qälä]*
Registered by Riverbend on 23 October 2015
Language type A priori
Species Human/humanoid
Sample of QthalaCan't find any yet.
Latest vocabulary
ruvleave
śïvknow
vhave
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarAlveolo-
palatal
PalatalLabio-
velar
VelarUvularOther
Nasal m     n            
Plosive p b     t tʼ d   c ɟ   k kʼ g q  
Fricative β f v θ ð s z ɕ ʑ ç ʝ   x ɣ    
Affricate   p̪f b̪v t̪θ t̪θʼ d̪ð t͡s t͡sʼ d͡z t͡ɕ t͡ɕʼ d͡ʑ     k͡x   t͡ɬ t͡ɬʼ
Lateral approximant       l   ʎ        
Lateral fricative       ɬ            
Approximant           j w      
Trill       r            
VowelsFrontCentralBack
Close i y ɨ u
Close-mid e ø    
Mid   ə
Open-mid ɛ    
Open   ä  
Orthography
Below is the orthography for Qthala. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 QthalaOrthography
Aa/ä/Ää/ə/Êê/ø/Ëë/ɛ/Îî/y/Ïï/ɨ/Ðð/ð/Ḃḃ/b̪v/Ḋḋ/d̪ð/Ḍḍ/d͡z/
Ḥḥ/ç/Ḱḱ/k͡x/Ṗṗ/p̪f/Ṫṫ/t̪θ/Ṫ' ṫ'/t̪θʼ/Ṿṿ/β/Þþ/θ/Bb/b/Cc/c/Dd/d/
Ee/e/Ff/f/Gg/g/Ii/i/Jj/ɟ/Kk/k/K' k'/kʼ/Ll/l/Mm/m/Nn/n/
Oo/o̞/Pp/p/Qq/q/Rr/r/Ss/s/Tt/t/T' t'/tʼ/Uu/u/Vv/v/Ww/w/
Xx/x/Yy/j/Zz/z/Łł/ɬ/Śś/ɕ/Šš/t͡ɕ/Š' š'/t͡ɕʼ/Ţţ/t͡s/Ţ' ţ'/t͡sʼ/Ŧŧ/t͡ɬ/
Ŧ' ŧ'/t͡ɬʼ/Źź/ʑ/Žž/d͡ʑ/Ƒƒ/ʝ/Ğğ/ɣ/Ļļ/ʎ/
✖ Unknown alphabetical order
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 12-Aug-20 09:39 | Δt: 425.7469ms