cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Proto-Nandi [RDT]
0▲ 0 ▼ 0
New 85 words Proto-Nandi
Nãndii. Du.n
[nɑ̃ndɨ̰ dṵn]
Registered by litrobotix on 5 June 2019
Language type Proto-Conlang
Species Human/humanoid
Sample of Proto-NandiCan't find any yet.
Latest vocabulary
Phonology
ConsonantsBilabialAlveolarPalatalLabio-
velar
VelarGlottal
Nasal m n        
Plosive p b t tʼ d c cʼ ɟ   k kʼ g ʔ
Fricative ɸ β s z       h
Approximant     j w    
Trill   r        
VowelsFrontCentralBack
Close i ḭ ɨ ɨ̰ u ṵ
Close-mid e ḛ ḛ̃ ẽ   o o̰ õ̰ õ
Open-mid ɛ ɛ̰ ɛ̰̃ ɛ̃   ɔ ɔ̰ ɔ̰̃ ɔ̃
Open     ɑ ɑ̰ ɑ̰̃ ɑ̃
Orthography
Below is the orthography for Proto-Nandi. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 Proto-NandiOrthography
Aa/ɑ/A. a./ɑ̰/Ã ã/ɑ̃/Ã. ã./ɑ̰̃/Bb/b/BH bh/β/Dd/d/DY dy/ɟ/Ee/e/E. e./ḛ/
EE ee/ɛ/EE. ee./ɛ̰/EẼ eẽ/ɛ̃/EẼ. eẽ./ɛ̰̃/Ẽ ẽ/ẽ/Ẽ. ẽ./ḛ̃/ʼ/ʔ/Gg/g/Hh/h/Ii/i/
I. i./ḭ/II ii/ɨ/II. ii./ɨ̰/Jj/j/Kk/k/Kʼ kʼ/kʼ/Mm/m/Nn/n/Oo/o/O. o./o̰/
Õ õ/õ/Õ. õ./õ̰/OO oo/ɔ/OO. oo./ɔ̰/OÕ oõ/ɔ̃/OÕ. oõ./ɔ̰̃/Pp/p/PH ph/ɸ/Rr/r/Ss/s/
Tt/t/Tʼ tʼ/tʼ/TY ty/c/TYʼ tyʼ/cʼ/Uu/u/U. u./ṵ/Ww/w/Zz/z/
✖ Unknown alphabetical order
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 04-Jun-20 23:15 | Δt: 173.1548ms