cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Shalledian [SGL]
3▲ 3 ▼ 0
On hold 112 words
[view flag info]
Shalledian
Sgǎljêdesg Dveusét
[ʃælj̃ə̃ðəʃ dvəusɛt]*
Registered by Avlönskt on 25 August 2014
Language type A priori
Species Human/humanoid
Sample of Shalledian[view] Tirke lyksén stakk.

I think, therefore, I am.
[view all texts]
Latest vocabulary
kjŷlnscare
lejpnfloor
jǒjtnblood
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
RetroflexPalatalVelar
Nasal m     n     ɲ ŋ
Plosive p b     t       k
Fricative β f v ð s z ʃ ʒ ʂ ʐ   x xʷ [ɣ] [ɣ̃]
Affricate       t͡s        
Lateral approximant       l        
Approximant             [j] [j̃]  
Trill       r        
Flap       ɾ        
Blends dv
VowelsFrontNear-
front
CentralBack
Close i ĩ y ỹ     u ũ
Near-close   ɪ    
Close-mid e ẽ ø ø̃     o õ
Mid     ə ə̃  
Open-mid ɛ ɛ̃     ɔ ɔ̃
Near-open æ æ̃      
Open       ɑ ɑ̃
Orthography
Below is the orthography for Shalledian. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 ShalledianOrthography
Aa/ɑ/Ǎǎ/æ/Ââ/ɑ̃/Ẩẩ/æ̃/Bb/b/Cc/t͡s/Dd/ð/Ee/ə/Éé/ɛ/Ěě/e/
Êê/ə̃/Ếế/ɛ̃/Ểể/ẽ/Ff/f/Gg[ɣ], [ɣ̃]Hh/x/Ii/ɪ/Íí/i/Îî/ĩ/Jj[j̃], [j]
Kk/k/Ll/l/Mm/m/Nn/n/Oo/ɔ/Óó/o/Ǒǒ/ø/Ôô/ɔ̃/Ốố/õ/Ổổ/ø̃/
Pp/p/Rr/ɾ/Ss/s/Tt/t/Uu/u/Ûû/ũ/Vv/v/Yy/y/Ŷŷ/ỹ/Zz/z/
✖ Unknown alphabetical order
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 02-Aug-21 15:22 | Δt: 338.084ms