cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Seuongswa [SGS]
0▲ 0 ▼ 0
New 46 words Seuongswa
Sewng Swa
[sɛʊŋ swä]*
Registered by [Deactivated User] on 3 June 2017
Language type A priori
Species Human/humanoid
Sample of SeuongswaCan't find any yet.
Latest vocabulary
chhongcbut
chhongcbut
twāvfar
Language family relationships
Language treeSwamperian
 ⤷ Proto-Swamperian
  ⤷ West Swamperian
   ⤷ West-Central Swamperian
    ⤷  Seuongswa
 
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarRetroflexAlveolo-
palatal
PalatalLabio-
velar
VelarGlottal
Nasal m     ɳ   ɲ   ŋ  
Plosive p pʰ b bʱ   t̪ t̪ʰ d̪ d̪ʱ   ʈ ʈʰ ɖ ɖʱ       k kʰ g gʱ ʔ
Fricative   f   s         x h
Affricate           t͡ɕ t͡ɕʰ d͡ʑ d͡ʑʱ        
Lateral approximant       [l]1            
Approximant             j w    
Flap       ɾ            
  1. in coda position only, allophone of /ɾ/
VowelsFrontNear-
front
CentralBack
Close i i: iʰ     u u: uʰ
Near-close   ɪ ʷɪ    
Close-mid e e:     o o:
Mid     ə  
Open-mid ʷɛ     ʷɔ
Open     ä ä: äʰ  
Polyphthongs ææi ɑʊ ʊi æi oi æʊ ɛʊ ɑɑʊ
Orthography
Below is the orthography for Seuongswa. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 SeuongswaOrthography [edit]
'/ʔ/Ăă/ə/Āā/ä:/Aa/ä/AH ah/äʰ/ĀI āi/ææi/AI ai/æi/AU au/ɑʊ/ĀU āu/ɑɑʊ/AW aw/æʊ/Bb/b/
BH bh/bʱ/CH ch/t͡ɕ/CHH chh/t͡ɕʰ/Dd/d̪/Ḍḍ/ɖ/DH dh/d̪ʱ/ḌH ḍh/ɖʱ/Ēē/e:/Ee/e/EW ew/ɛʊ/Ff/f/
Gg/g/GH gh/gʱ/Hh/h/Ĭĭ/ɪ/Īī/i:/Ii/i/IH ih/iʰ/IW iw/iʊ/Jj/d͡ʑ/JH jh/d͡ʑʱ/Kk/k/
KH kh/kʰ/Ll[l]1Mm/m/Nn/n̪/Ṇṇ/ɳ/Ññ/ɲ/NG ng/ŋ/Oo/o/Ōō/o:/OH oh/uʰ/OY oy/oi/
Pp/p/PH ph/pʰ/Rr/ɾ/Ss/s/Ṭṭ/ʈ/Tt/t̪/TH th/t̪ʰ/ṬH ṭh/ʈʰ/Uu/u/Ūū/u:/UY uy/ʊi/
Ww/w/WE we/ʷɛ/WI wi/ʷɪ/WO wo/ʷɔ/Xx/x/Yy/j/
✖ Unknown alphabetical order [change]
  1. in coda position only
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 22-May-24 14:54 | Δt: 398.4458ms