cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Sutuan [SUT]
0▲ 0 ▼ 0
New 374 words Sutuan
Sutuà
[sùtʰwâ]
Registered by chia923 on 17 May 2021
Language type Artistic Language (Artlang)
Species Human/humanoid
Sample of Sutuan[view] Sãi dū.

The fish swims.
[view all texts]
Latest vocabulary
nuàvsleep
ncake
chioubẽnnrealmology
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarRetroflexAlveolo-
palatal
PalatalLabio-
velar
VelarGlottal
Nasal m   n   ȵ     ŋ  
Plosive p pʰ   t tʰ         k kʰ  
Fricative   f s ʐ ɕ     x ɦ
Affricate     t͡s t͡sʰ   t͡ɕ t͡ɕʰ        
Lateral approximant     l            
Approximant           j w    
VowelsFrontBack
Close î i᷈ í i᷉ ì ǐ û u᷈ ú u᷉ ù ǔ
Close-mid ê e᷈ é e᷉ è ě ô o᷈ ó o᷉ ò ǒ
Open â a᷈ á a᷉ à ǎ  
OtherThere are six tones: a > ˨, ā > ˦, á > ˩˧, à > ˥˩, ã > ˧˩˥, and â > ˨˥˦
Orthography
Below is the orthography for Sutuan. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 SutuanOrthography
Ââ/a᷈/Aa/à/Áá/ǎ/Ãã/a᷉/Àà/â/Āā/á/Bb/p/Cc/t͡sʰ/CH ch/t͡ɕʰ/Dd/t/Êê/e᷈/
Ēē/é/Éé/ě/Ẽẽ/e᷉/Èè/ê/Ee/è/Ff/f/Gg/k/Hh/ɦ/Íí/ǐ/Ìì/î/Īī/í/
Îî/i᷈/Ĩĩ/i᷉/Ii/ì/Kk/kʰ/Ll/l/Mm/m/Nn/n/NG ng/ŋ/NH nh/ȵ/Ôô/o᷈/Oo/ò/
Óó/ǒ/Õõ/o᷉/Òò/ô/Ōō/ó/Pp/pʰ/Rr/ʐ/Ss/s/SH sh/ɕ/Tt/tʰ/Ûû/u᷈/Ūū/ú/
Úú/ǔ/Ũũ/u᷉/Ùù/û/Uu/ù/Ww/w/Xx/x/Yy/j/Zz/t͡s/ZH zh/t͡ɕ/
✖ Unknown alphabetical order
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 18-Jun-21 17:48 | Δt: 232.4641ms