cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Tefforg [TFO]
2▲ 2 ▼ 0
Progressing 1,005 words
[view flag info]
Tefforg
Tiffor
[teefoɾ]*
Registered by [Deactivated User] on 28 September 2023
Language type Artistic Language (Artlang)
Place & SpeakersTefforg is spoken by a population of around 380,000 in Tefforgan.
Species Human/humanoid
Sample of Tefforg[view] Na sem was Tifforgan o ta bhánstyle sem Starhave.

I am from [Name of your conlang's country] and the capital is [name of the capital of your conlang's country].
[view all texts]
Latest vocabulary
dásbavswim
uaffabout
Myscavsmoke
Language family relationships
Language treeNordhag
 ⤷ Nordhag
  ⤷ Neo Nordhag
   ⤷  Tefforg
[view] About NordhagNordhag was one of the first (known) language spoken on the lands of Nordhagland. Today, sharing the same roots, a lot of countries on Nordhagland belong to Nordhag family.
[edit] [view] Malfor (Malforg)Malforg is spoken in Northern Tefforgan mainly on Skythergan islands ; the main city is Lúthave. As well as Tefforg, Malforg is spoken and understood by everyone. The islands have 19 500 inhabitants.
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarPost-
Alveolar
RetroflexAlveolo-
palatal
PalatalLabio-
velar
VelarGlottal
Nasal m   n              
Plosive p b   t d   ʈ ɖ   c ɟ   k g  
Fricative ɸ f v s z ʃ ʒ   ɕ ʝ     h
Lateral approximant     l              
Approximant   ʋ         j w    
Flap     ɾ              
Blends ʈʃ we sming kk tt wad
VowelsFrontCentralBack
Close i y   u
Close-mid e ø   o
Mid   ə  
Open-mid ɛ   ɔ
Open a   ɑ
Polyphthongs iip yyf ook iit aas oot eed əəb eet yyn
ool øøɾ øøɕ aaɾ oog øød ooɕ øøk oob ɛɛn
yym ɛɛt aag ɛɛp oof əəf imm iin øøp yys
eeg ɛɛl yyb əəɕ eek eeb iid ɛɛb iik aal
ɛɛk əəl yyl ia əən aw øøb iib əəɾ əəg
aaɕ iif ɛɛɾ oos øøm iiɕ yyp ɛɛɕ eel aad
yyk oop een aab ɛɛg aap yyg eem əəd øøt
aat eep iig ees əəp ood oom aak əət əəm
ɛɛd oon øøf aaf aan yyd əək ooɾ eeɾ øøs
əəs aam yyɕ ɛɛs øøg yyt øøn iiɾ øøl ɛɛf
yyɾ iis eef iil ɛɛm
Orthography
Below is the orthography for Tefforg. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 TefforgOrthography [edit]
Aa/a/Bb/b/Cc/ɕ/Dd/d/Ee/ə/Ff/f/Gg/g/Hh/h/Ii/e/
Jj/j/Kk/k/Ll/l/Mm/m/Nn/n/Oo/o/Pp/p/Rr/ɾ/Ss/s/
Ȿȿ/z/Tt/t/Uu/ø/Vv/v/Ww/w/Yy/i/Zz/ʒ/
✔ Shown in correct order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 23-Feb-24 04:02 | Δt: 540.833ms